Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

2290. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za odrasle Italijanščina za odrasle, stran 6967.

  
Na podlagi četrtega odstavka 19. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za odrasle Italijanščina za odrasle 
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa smer izobrazbe, ki jo morajo ob izpolnjevanju drugih z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih, določenih pogojev imeti učitelji in drugi strokovni delavci v izobraževalnem programu za odrasle Italijanščina za odrasle, ki ga je sprejel minister, pristojen za izobraževanje, z Odredbo o izobraževalnih programih angleščina, nemščina, francoščina in italijanščina za odrasle (Uradni list RS, št. 59/99).
2. člen 
(opredelitev pojmov) 
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– univerzitetni študijski program – študijski program, sprejet pred 11. junijem 2004, po katerem se v skladu s 15. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 94/06; v nadaljnjem besedilu: ZViS-E) pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni s študijskim programom druge stopnje,
– študijski program za pridobitev specializacije po visokošolskem strokovnem študijskem programu – študijski program, sprejet pred 11. junijem 2004, po katerem se v skladu s 15. členom ZViS-E pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni s študijskim programom druge stopnje,
– magistrski študijski program druge stopnje – študijski program druge stopnje v skladu s 33. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljnjem besedilu: ZViS),
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje – študijski program druge stopnje v skladu s 33. členom ZViS.
3. člen 
(izobrazba) 
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06, 87/11 – ZVPI in 55/17).
4. člen 
(posebnosti študijskih programov) 
Če v tem pravilniku ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
II. UČITELJ 
5. člen 
(učitelj italijanščine) 
Učitelj italijanščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program italijanskega jezika ali
– magistrski študijski program druge stopnje italijanščina, italijanski jezik in književnost ali italijanistika.
III. DRUGI STROKOVNI DELAVCI 
6. člen 
(svetovalni delavec v izobraževanju odraslih) 
Svetovalni delavec v izobraževanju odraslih je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike, psihologije, socialnega dela, socialne pedagogike, specialne in rehabilitacijske pedagogike, organizacije in managementa sistemov (kadrovsko-izobraževalna smer), sociologije (kadrovska smer), sociologije (kadrovsko organizacijska smer) ali sociologije (kadrovsko menedžerska smer) ali
– magistrski študijski program druge stopnje psihologija, pedagogika, andragogika, socialno delo, socialno delo z družino, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spola, duševno zdravje v skupnosti, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje, inkluzivna pedagogika, inkluzija v vzgoji in izobraževanju, organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, sociologija (smer upravljanje človeških virov in znanja), sociologija (smer upravljanje organizacij, človeških virov in znanja), sociologija (menedžment človeških virov, znanja in organizacij) ali management, organizacija in človeški viri.
7. člen 
(organizator izobraževanja odraslih) 
Organizator izobraževanja odraslih je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program,
– študijski program za pridobitev specializacije po visokošolskem strokovnem študijskem programu,
– magistrski študijski program druge stopnje ali
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje.
IV. POSEBNE DOLOČBE 
8. člen 
(pedagoško-andragoška izobrazba) 
(1) Učitelji morajo imeti ustrezna pedagoško-andragoška znanja, predpisana z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih, in sicer v obsegu najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.
(2) Drugi strokovni delavci morajo imeti ustrezna pedagoško-andragoška znanja, predpisana z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih, in sicer v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.
9. člen 
(strokovni delavci) 
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelja, svetovalnega delavca v izobraževanju odraslih in organizatorja izobraževanja odraslih ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev magisterija znanosti oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri v skladu s 15. členom ZViS-E ali po študijskem programu tretje stopnje ustrezne smeri v skladu s 33. členom ZViS.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
(učitelji) 
Učitelji, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v izobraževalnem programu za odrasle italijanščina za odrasle za področje, ki ga ureja ta pravilnik, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno delo učitelja v tem izobraževalnem programu za odrasle tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
11. člen 
(organizatorji izobraževanja odraslih) 
Organizatorji izobraževanja odraslih, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali z zakonom določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v izobraževalnem programu za odrasle italijanščina za odrasle za področje, ki ga ureja ta pravilnik, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno delo organizatorja izobraževanja odraslih v tem izobraževalnem programu za odrasle tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
12. člen 
(svetovalni delavec v izobraževanju odraslih) 
Svetovalni delavec v izobraževanju odraslih, ki je do uveljavitve tega pravilnika zaposlen na področju izobraževanja odraslih in je izpolnjeval z zakonom določene pogoje za strokovnega delavca v izobraževanju odraslih, lahko opravlja vzgojno-izobraževalno delo svetovalnega delavca v izobraževanju odraslih v tem izobraževalnem programu za odrasle tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-106/2021
Ljubljana, dne 29. junija 2022
EVA 2021-3330-0075
Dr. Igor Papič 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti