Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

2356. Pravila za volitve predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 7072.

  
Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (Uradni list RS, št. 48/92) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 30. seji dne 30. junija 2022 sprejel
P R A V I L A 
za volitve predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta 
1. člen
S temi pravili se določa postopek izvolitve predstavnikov Občine Tolmin v volilno telo 13. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta ter postopek določitve kandidata za člana državnega sveta.
2. člen 
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
3. člen 
(1) Občinski svet Občine Tolmin v volilno telo za volitve v državni svet izvoli tri predstavnike (v nadaljnjem besedilu: elektorji) ter določi enega kandidata za člana državnega sveta.
(2) Vsak član občinskega sveta lahko predlaga največ tri kandidate za elektorje in največ enega kandidata za člana državnega sveta.
(3) Predlogi morajo biti vloženi na predpisanih obrazcih, ki sta priloga teh pravil.
4. člen 
(1) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljnjem besedilu: komisija), po objavi odloka o razpisu volitev v državni svet, pisno pozove predlagatelje, da v roku, ki ga določi komisija, posredujejo predloge kandidatov za elektorje in predloge kandidatov za člana državnega sveta.
(2) Komisija po preteku roka pregleda vložene predloge ter na podlagi predlogov, ki so bili vloženi pravočasno in izpolnjujejo pogoje iz 3. člena teh pravil, sestavi seznam predlaganih kandidatov za elektorje in seznam predlaganih kandidatov za člana državnega sveta.
(3) Komisija sestavi seznama iz prejšnjega odstavka tega člena po abecednem vrstnem redu začetnih črk priimkov predlaganih kandidatov in ju posreduje županu.
(4) Župan je dolžan po prejemu seznama sklicati sejo občinskega sveta, pri čemer mora upoštevati, da je seja sklicana v roku, ki še omogoča pravočasno vložitev seznama izvoljenih elektorjev in kandidature za člana državnega sveta pri pristojni volilni komisiji.
(5) Posamezni kandidat za člana državnega sveta se pred glasovanjem lahko predstavi članom občinskega sveta in odgovarja na njihova vprašanja.
5. člen 
(1) Občinski svet za izvedbo volitev elektorjev in kandidata za člana državnega sveta izvoli volilno komisijo.
(2) Volilno komisijo sestavljajo trije člani, ki jih člani občinskega sveta, na podlagi predloga predsedujočega ali posameznih članov občinskega sveta izvolijo izmed sebe, pri čemer člani komisije ne morejo biti hkrati tudi kandidati za elektorje ali za člana državnega sveta.
(3) Volilna komisija mora o izvedbi volitev in ugotavljanju rezultata sestaviti zapisnik.
6. člen 
(1) Elektorje izvolijo člani občinskega sveta na seji sveta s tajnim glasovanjem, z glasovnicami.
(2) Na glasovnici so navedeni kandidati za elektorje s priimkom in imenom po abecednem vrstnem redu, kot ga je določila komisija.
(3) Član občinskega sveta glasuje tako, da obkroži zaporedno številko pred največ tremi kandidati.
(4) Za elektorje so izvoljeni kandidati, ki prejmejo največ glasov.
7. člen 
(1) Kandidata za člana državnega sveta izvolijo člani občinskega sveta na seji sveta s tajnim glasovanjem, z glasovnicami.
(2) Na glasovnici so navedeni kandidati za člana državnega sveta s priimkom in imenom po abecednem vrstnem redu, kot ga je določila komisija.
(3) Član občinskega sveta glasuje tako, da obkroži zaporedno številko pred največ enim kandidatom.
(4) Za kandidata za člana državnega sveta je izvoljen kandidat, ki prejme največ glasov.
8. člen 
(1) V kolikor dva ali več kandidatov za člana državnega sveta prejmejo enako najvišje število glasov, ali v kolikor več kandidatov za elektorje, kot se jih voli, prejme enako število glasov tako, da izmed njih niso bili izvoljeni le trije kandidati, se opravi ponovno tajno glasovanje.
(2) Pri ponovnem glasovanju so na glasovnicah navedeni samo kandidati, ki so sicer prejeli najvišje število glasov, pa so bili izenačeni z drugimi kandidati.
(3) Če pri ponovnem glasovanju noben kandidat ne dobi za izvolitev potrebne večine, se med kandidati, ki so v drugem krogu glasovanja prejeli najvišje število glasov opravi žreb.
9. člen 
Direktor občinske uprave ali od njega pooblaščena oseba mora v roku predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenih elektorjev ter predlog kandidata za člana državnega sveta, ki jih je izvolil občinski svet.
10. člen 
V kolikor postopek volitev elektorjev in kandidata za člana državnega sveta ni urejen s temi pravili, se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine Tolmin.
11. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Pravila o določitvi kandidata za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov in predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta, ki jih je Občinski svet Občine Tolmin sprejel 19. 9. 2002.
12. člen 
Ta pravila začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2022
Tolmin, dne 1. julija 2022
Podžupanja 
Občine Tolmin 
v funkciji županje 
Maša Klavora 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti