Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

Št. 6316-8/2022-4 Ob-2673/22, Stran 1787
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 2. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20; v nadaljevanju: pravilnik) in v zvezi z 12. in s 100. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljevanju: zakon), objavlja
javni razpis 
za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu (za leto 2022) 
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ARRS).
2. Predmet in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov znanstvenih objav, ki so bile objavljene v odprtem dostopu1 (v nadaljevanju: stroški APC).
1 Objava v odprtem dostopu (imenovana tudi zlati odprti dostop) omogoči, da je članek odprto dostopen takoj ob objavi, avtorskopravni vidik je upravljan s prostimi licencami, avtorji zadržijo materialne avtorske pravice, v repozitorij je lahko shranjen originalni objavljeni članek. Morebitni strošek odprtosti članka (Article Processing Charges, APC) plača avtor, bralec nima stroškov. Sredstva za plačilo stroškov odprtosti članka lahko avtorju zagotovijo matična raziskovalna organizacija, financer raziskave ali druga organizacija. (vir: Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020)
Cilj javnega razpisa je povračilo stroškov APC kot inovativno orodje za promocijo slovenske znanosti in je v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020, Resolucijo o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (Uradni list RS, št. 49/22) in omogoča približevanje načelom Načrta S (angl. Plan S)2.
2 https://www.scienceeurope.org/coalition-s/
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (RO), ki so na dan zaključka javnega razpisa vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Evidenca RO) ali zasebni raziskovalci, ki so na dan zaključka javnega razpisa vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARRS, ter izpolnjujejo pogoje predpisane z zakonom in s predpisi ARRS (v nadaljevanju: prijavitelj).
4. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in višina povračila stroškov APC
Obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa znaša okvirno 1.000.000,00 EUR. Razpis bo realiziran skladno s proračunskimi zmožnostmi.
ARRS bo v okviru javnega razpisa za izplačilo povračila stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu povrnila strošek APC. V primeru, da bo vsota zneskov vseh prijav višja od razpisanih sredstev javnega razpisa, se vrednost povračila za posamezno objavo proporcionalno zniža glede na razpisana sredstva in vrednosti vseh prejetih prijav.
Stroškov znanstvenih objav, financiranih v okviru tega javnega razpisa, ni dovoljeno ponovno uveljavljati v finančnih poročilih o porabi sredstev ARRS kot stroške raziskovalnega projekta/programa, financiranega s strani ARRS.
5. Čas trajanja javnega razpisa: predvideni čas trajanja javnega razpisa je od 8. 7. 2022 do 15. 9. 2022. ARRS in izbrani prijavitelj bosta medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti glede sofinanciranja povračila stroškov APC uredila s pogodbo.
6. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj
Do povračila stroškov APC so upravičeni prijavitelji pod naslednjimi pogoji:
6.1. Za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu (za leto 2022) prijavitelji lahko konkurirajo:
– če gre za objave v odprtodostopnih revijah (celotna vsebina revije je odprtodostopna);
– če gre za odprte objave v naročniških revijah, ki so del preoblikovalnih pogodb in zmanjka vavčerjev;
– če gre za odprte objave v naročniških revijah in prijavitelj ni član nacionalnega konzorcija za preoblikovalne pogodbe z založniki naročniških znanstvenih revij;
– če gre za odprte objave v naročniških revijah, ki niso del preoblikovalnih pogodb, jih pa založniki deklarirajo kot preoblikovalne revije;
– če gre za odprte objave v naročniških revijah in prijavitelj še ni sklenil preoblikovalne pogodbe z založniki.
6.2. Prijavitelji so plačali stroške APC med 2. 9. 2021 in 1. 9. 2022.
6.3. Znanstvene objave morajo biti v skladu s pravilnikom razvrščene vsaj v kategoriji A', pri čemer velja uvrstitev v A' glede na seznam BIBLIO-A (http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-bibl-baze.html) z dne 10. 9. 2022.
6.4. Znanstvena objava, objavljena v odprtem dostopu, mora vsebovati navedbo ARRS kot (so)financerja znanstvenoraziskovalnega dela, iz katerega izhaja znanstvena objava, v skladu z 82. oziroma 105. členom pravilnika.
7. Razpisna dokumentacija
Prijava za povračilo stroškov APC mora obvezno vsebovati:
Izpolnjeno in podpisano prijavno vlogo na obrazcu ARRS-RPROJ-OD-APC-Prijava-2022.
Prijavni vlogi na obrazcu ARRS-RPROJ-OD-APC-Prijava-2022 je potrebno priložiti:
a. Kopijo dokazila o plačilu3 stroška APC, izvedenega med 2. 9. 2021 in 1. 9. 2022, in kopijo računa, iz katerega je razviden naslov znanstvene objave in prijavitelj kot plačnik.
3 Kot dokazilo o plačilu štejejo npr. potrdilo UJP o bremenitvi podračuna, izpisek banke o plačilu, izpisek poslovne kartice oziroma stroška.
b. Kopijo znanstvene objave v odprtem dostopu, za katero prijavitelj kandidira za povračilo stroškov APC, plačane med 2. 9. 2021 in 1. 9. 2022, z jasno razvidno navedbo ARRS kot (so)financerja znanstvenoraziskovalnega dela, iz katerega izhaja znanstvena objava. Navedbo ARRS v članku vidno označite.
c. Obrazec za dodeljevanje pomoči »de minimis« (izpolnitev obrazca je potrebna le, če je prijavitelj gospodarska družba).
8. Postopek izbora
V postopku izbora prijav komisija za odpiranje prijav in preverjanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (v nadaljevanju: komisija) preveri pravočasnost in formalno popolnost prijav, upravičenost prijavitelja ter izpolnjevanje razpisnih pogojev. Komisijo s pisnim sklepom imenuje direktor ARRS. Pri obravnavi prijav se komisija lahko posvetuje z znanstvenoraziskovalnimi sveti za posamezne vede. Na podlagi finančno ovrednotenega predloga seznama prijav komisije Znanstveni svet ARRS sprejme predlog sklepa o izboru prijav za sofinanciranje, na podlagi katerega direktor ARRS sprejme obrazložen sklep o izboru prijav za sofinanciranje.
Prijavitelji, katerih prijave bodo izpolnjevale pogoje tega javnega razpisa, bodo izbrani za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu po pogojih iz točke 6. in ob upoštevanju omejitev iz točke 4. tega javnega razpisa.
9. Način, oblika in rok za predložitev prijave
9.1. Oddaja prijave
Prijava se izpolni in odda v tiskani in elektronski obliki do vključno 15. 9. 2022 do 14.00.
a. Prijavo v tiskani obliki je treba oddati na prijavni vlogi (obrazec: Prijavna vloga ARRS-RPROJ-OD-APC-Prijava-2022) s pripadajočimi predpisanimi prilogami. Prijavna vloga mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje projekta/programa, navedbo njunih imen ter žigom prijavitelja.
Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj – povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu v letu 2022" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
b. Prijava v elektronski obliki (samo obrazec: Prijavna vloga ARRS-RPROJ-OD-APC-Prijava-2022) se odda na elektronski naslov: od.apc2022@arrs.si – obvezno v obliki Word.
Obe obliki prijave, tiskana in elektronska, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. V primeru, da se bosta razlikovali, se bo upoštevala tiskana oblika prijave.
9.2. Pravočasnost prijave
Prijava se šteje za pravočasno, če je v tiskani obliki prispela v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do vključno 15. 9. 2022 do 14.00. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 15. 9. 2022 do 14.00 (upošteva se poštni žig).
9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). ARRS pisno pozove tiste prijavitelje, katerih prijave niso bile formalno popolne, da jih v roku dopolnijo. Prijave so formalno nepopolne, če gre za manjša odstopanja od zahtev razpisne dokumentacije, ki v skladu s postavljenimi merili za izbor prijave ne vplivajo na vsebino prijave, ocenjevanje in razvrstitev posamezne prijave.
Prijava, ki ne bo vsebovala izpolnjene in podpisane prijavne vloge na obrazcu ARRS-RPROJ-OD-APC-Prijava-2022, bo zavrnjena zaradi neizpolnjevanja razpisnih pogojev.
10. Datum, čas in kraj odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 21. 9. 2022 ob 10. uri v prostorih ARRS.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma v osmih dneh od sprejetja sklepa direktorja ARRS (predvidoma v oktobru 2022).
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani pridobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani ARRS www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom je možno pridobiti na agenciji pri Simonu Ošo po e-pošti: simon.oso@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti