Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

Št. 013-16/2010/221 Ob-2687/22, Stran 1791
Na podlagi prvega odstavka 51.j člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1) svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu objavlja
javni poziv 
kandidatom za namestnika člana pritožbene komisije pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 
1. Naziv in sedež organa: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Miklošičeva cesta 7, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva je zbiranje prijav za namestnika člana pritožbene komisije.
3. Pogoji
Za člana pritožbene komisije in njegovega namestnika je lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje,
– ima opravljen pravniški državni izpit,
– ima vsaj deset let delovnih izkušenj, od tega vsaj pet let na sodišču.
4. Trajanje mandata: mandat članov ter njihovih namestnikov traja štiri leta. Posamezni član oziroma njegov namestnik je lahko ponovno imenovan, toda le največ dvakrat zaporedoma.
5. Pristojnost pritožbene komisije: pritožbena komisija odloča o pritožbah zoper odločitve sveta agencije v postopkih akreditacij in evalvacij.
6. Vsebina prijave
Prijava kandidata mora vsebovati:
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– izjavo kandidata o opravljenem pravniškem državnem izpitu z navedbo leta opravljanja izpita,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav
Kandidati pošljejo prijavo v zaprti ovojnici z označbo »za javni poziv kandidatom za namestnika člana pritožbene komisije« na naslov: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Miklošičeva cesta 7, 1000 Ljubljana do 16. 9. 2022. Kot pravočasne štejejo prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 16. 9. 2022.
Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki na naslov info@nakvis.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Če kandidat posreduje prijavo v elektronski obliki, se šteje, dokler ne sporoči drugače, da želi vročanje in obveščanje v elektronski obliki.
8. Merila izbire
Pri izbiri kandidatov bodo upoštevana naslednja merila:
1. izkušnje:
– izkušnje na področju visokega šolstva (sodelovanje pri pripravi oziroma tolmačenju predpisov s področja visokega šolstva ipd.),
– delovne izkušnje in kakovost delovnih izkušenj s področja vodenja in odločanja v pritožbenih postopkih,
– izkušnje z opravljanjem podobnih del;
2. znanje:
– poznavanje problematike področja (delovanje Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, postopek akreditacije študijskih programov ipd.),
– poznavanje pravne ureditve področja (poznavanje visokošolske zakonodaje in predpisov o delovanju Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu),
– strokovna uveljavljenost na področju.
Merila izbire in metode ugotavljanja usposobljenosti kandidatov so objavljena na spletnih straneh agencije (www.nakvis.si).
9. Dodatne informacije
Dodatne informacije o javnem pozivu posreduje Barbara Zupančič Kočar, področna sekretarka /e-pošta: barbara.zupancickocar@nakvis.si, tel. +386/1/400-57-76.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
10. Obvestilo o imenovanju: kandidati bodo obveščeni le v primeru imenovanja, ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji postopek in neimenovanja.
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije 
za kakovost v visokem šolstvu 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti