Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

2344. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022, stran 7065.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.), 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 19. redni seji občinskega sveta dne 29. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022 
1. člen 
2. člen Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022 (Uradni list RS, št. 20/22) se spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Konto
Splošni del proračuna 
Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022
rebalans 2022 
(v EUR)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
6.607.299 
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.615.675 
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
4.846.551 
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.317.781 
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
405.670 
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
123.100 
706
DRUGI DAVKI
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
769.124 
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
565.924 
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
8.200 
712
DENARNE KAZNI 
12.000 
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
183.000 
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
193.048 
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
161.949 
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
31.099 
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
798.575 
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
556.659 
741
PREJETA SREDSTVA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
241.916 
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787) 
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.514.786 
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.769.436 
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
360.992 
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
57.889 
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.257.875 
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
39.200 
409
REZERVE
53.480 
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
2.657.920 
410
SUBVENCIJE
24.689 
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
1.751.020 
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
151.888 
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
730.323 
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.753.375 
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.753.375 
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
334.055 
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM
94.000 
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
240.055 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–907.487 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
440
DANA POSOJILA
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
443
POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
750.000 
50
ZADOLŽEVANJE (500)
750.000 
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
750.000 
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (55)
325.662 
55
ODPLAČILA DOLGA (550)
325.662 
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
325.662 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–483.149 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
424.338 
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
907.487 
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
484.092 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
10. člen Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022 (Uradni list RS, št. 20/22) se spremeni tako, da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 750.000 eurov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Šmartno pri Litiji, v letu 2022 ne sme preseči skupne višine glavnic 20.000 eurov.
Občina lahko izdaja poroštva osebam iz prejšnjega odstavka pod naslednjimi pogoji:
1. da predhodno pridobijo pisno soglasje ustanovitelja in
2. da imajo za servisiranje dolga zagotovljena sredstva iz neproračunskih virov.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-6/2021
Šmartno pri Litiji, dne 29. junija 2022
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti