Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

2328. Pravilnik o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Loški Potok, stran 7046.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Pravilnika o dodeljevanju štipendij za deficitarne poklice (Uradni list RS, št. 56/16 in 45/18) in Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17) je Občinski svet Občine Loški Potok na 19. redni seji dne 30. 6. 2022 sprejel
P RA V I L N I K 
o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Loški Potok 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina in namen pravilnika) 
Občina Loški Potok podeljuje štipendije za deficitarne poklice (v nadaljevanju: štipendija) za izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja sprejete s strani Vlade Republike Slovenije. Štipendije se podeljujejo posameznikom z namenom zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev ter spodbujanja vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost ter tistih področij izobraževanja, za katere ni dovolj zanimanja.
Ta pravilnik določa postopek, kriterije ter splošne in posebne pogoje za podeljevanje štipendij za dijake, ki se vpisujejo oziroma so vpisani v program izobraževanja na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje, srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja.
2. člen 
(deficitarni poklici) 
Pred izvedbo javnega razpisa si Občina Loški Potok pridobi seznam deficitarnih poklicev za posamično leto Zavoda RS za zaposlovanje OE Ribnica, pri katerem upošteva potrebe iz lokalnega okolja s področja gospodarstva.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE 
3. člen 
(splošni pogoji za pridobitev štipendije) 
Štipendija se lahko podeli dijakom, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno prebivališče na območju Občine Loški Potok,
– imajo status dijaka v izobraževalnem programu in so prvič vpisani v 1. letnik srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja,
– imajo status dijaka v izobraževalnem programu srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja,
– niso v delovnem razmerju,
– niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
– ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
– ne prejemajo kadrovske štipendije in štipendije za deficitarne poklice, odobrene s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije ter druge občinske štipendije,
– se ne vpisuje ponovno v isti letnik.
4. člen 
(posebni pogoji za štipendijo za deficitarne poklice) 
Občina Loški Potok pri objavi javnega razpisa lahko določi naslednje posebne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelj za pridobitev štipendije za deficitarne poklice:
– raven oziroma stopnja izobraževanja,
– letnik izobraževanja,
– smer ali področje izobraževanja.
5. člen 
(višina štipendije in obdobje izplačevanja) 
Štipendije se izplačujejo od 1. septembra tekočega leta do 30. junija naslednjega leta.
Javni razpis se objavi po sprejetju občinskega proračuna za tekoče leto, vendar najkasneje do 31. julija.
Štipendije se izplačujejo do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Višina mesečne štipendije znaša 80,00 EUR na mesec.
Višina štipendije se lahko spreminja, in sicer glede na razpoložljiva sredstva sprejeta v proračunu za tekoče leto.
III. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
6. člen 
(javni razpis za dodelitev štipendij) 
Štipendije se podeljujejo na podlagi javnega razpisa za dodelitev štipendij za deficitarne poklice, in se objavi na spletni strani Občine Loški Potok in/ali v občinskem glasilu.
V javnem razpisu se določijo vrste, višina in število štipendij, podrobnejši pogoji in merila ter postopek podeljevanja štipendij.
Objava javnega razpisa za dodelitev štipendij mora vsebovati:
– ime in sedež štipenditorja,
– podatke o vrsti, višini in številu štipendij, ki se razpisujejo,
– pogoje in merila za dodelitev štipendij,
– način vložitve prijave za dodelitev štipendij,
– navedbo dokumentacije, ki jih mora vlagatelj predložiti skupaj s prijavo za dodelitev štipendije,
– naslov, na katerega je potrebno vložiti prijavo za dodelitev štipendije,
– rok za prijavo na javni razpis,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– ter druge podatke, ki so pomembni za odločanje o podelitvi štipendije.
7. člen 
(komisija) 
Župan s sklepom imenuje tričlansko komisijo za pregled in obravnavo prijav za dodelitev štipendij, ki pripravi vse potrebno za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju besedila: Komisija).
Komisija je v naslednji sestavi:
– dva predstavnika občinske uprave,
– en predstavnik s področja izobraževanja.
Komisija pred objavo javnega razpisa pripravi nabor deficitarnih področij in ravni izobrazbe na podlagi prejetih priporočil določenih v 2. členu tega pravilnika.
Komisija pregleda prispele prijave, zahteva dopolnitve in na osnovi obravnave popolnih prijav pripravi predlog za podelitev štipendij. Na podlagi pisnega predloga Komisije direktor občinske uprave ali pooblaščena oseba izda odločbo o dodelitvi štipendije posameznemu upravičencu.
Zoper odločbo je možna pritožba na župana. Odločitev župana je dokončna.
Na podlagi izdane odločbe se z upravičencem sklene pogodba o štipendiranju.
8. člen 
(merila za dodelitev štipendije) 
Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo izbrani po naslednjem merilu:
– višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole,
– višja povprečna ocena v predhodnem zaključenem letniku,
– višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključenem letniku.
V kolikor imajo vlagatelji enako povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne šole oziroma v predhodnem zaključenem letniku in skupna višina štipendij za te vlagatelje presega zastavljene cilje javnega razpisa, se štipendije podelijo tudi vsem vlagateljem v skupini z enako povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne šole oziroma v predhodnem zaključenem letniku, s tem da se višina štipendije sorazmerno zmanjša glede na razpisana sredstva vsem prejemnikom.
Če prejete vloge vlagateljev, ki izpolnjujejo pogoje, ne presegajo zastavljenega cilja javnega razpisa vrednosti razpisanih sredstev, se vloge vlagateljev ne razvrščajo po merilih, štipendija pa se podeli vsem vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje.
Povprečna ocena v zaključenem razredu osnovne šole oziroma v predhodnem zaključenem letniku ter izbirnih predmetov v zaključenem letniku se določi tako, da se izračuna povprečje vseh ocen, doseženih v zadnjem šolskem letu.
Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje štipendij ter vsa zahtevana dokumentacija po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČINE IN PREJEMNIKA ŠTIPENDIJE 
9. člen 
(pogodba o štipendiranju) 
Medsebojne pravice in obveznosti med občino in prejemnikom štipendije se podrobneje uredijo s pisno pogodbo.
Pogodba o štipendiranju mora vsebovati najmanj: višino štipendije, čas prejemanja štipendije, opredelitev izobraževalnega programa, opredelitev pravic in obveznosti.
Upravičenec do štipendije – dijak po zaključku 1. letnika mora opraviti 40 ur oziroma pet delovnih dni volonterskega dela v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Občina Loški Potok.
10. člen 
(obveznosti upravičenca do štipendije) 
Upravičenec do štipendije je v času trajanja pogodbe dolžan občini v roku 8 dni od nastanka spremembe, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje, oziroma od takrat, ko je zanjo izvedel sporočiti vsako spremembo:
– prekinitev ali zaključek izobraževanja,
– spremembo vrste in področje izobraževanja,
– sklenitev pogodbe o zaposlitvi,
– spremembo stalnega bivališča,
– neizpolnjenih obveznosti zaradi višje sile,
– opravičljive zdravstvene razloge.
11. člen 
(izguba pravice do štipendije) 
Upravičenec do štipendije izgubi pravico do štipendije pred pretekom roka določenega v pogodbi o štipendiranju, če:
– po svoji krivdi ali volji prekine izobraževanje med šolskih letom,
– ne obvesti občine o spremembi izobraževalnega programa,
– pridobi štipendijo na podlagi posredovanja neresničnih podatkov,
– sklene pogodbo o štipendiranju z drugim štipenditorjem (kadrovske ali občinska štipendija za nadarjene), se zaposli, začne opravljati registrirano dejavnost ali postane (so)lastnik gospodarske družbe.
Upravičenec do štipendije je dolžan vsa prejeta sredstva vrniti v proračun občine s pripadajočimi obrestmi.
12. člen 
(oprostitev vračila štipendije) 
Izjemoma lahko komisija predlaga oprostitev vračila štipendije v celoti ali delno, zaradi težkega socialnoekonomskega stanja upravičenca oziroma njegove družine, ali nastopa invalidnosti ter drugih bolezni.
Upravičenec do štipendije mora vložiti prošnjo na občino ter k prošnji priložiti ustrezna dokazila. O oprostitvi na predlog komisije odloči župan občine.
13. člen 
(začetek veljavnosti pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2022
Loški Potok, dne 30. junija 2022
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti