Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

2334. Odlok o oddaji stavbnih zemljišč v lasti Občine Piran v najem za potrebe lokalne samooskrbe s kmetijskimi pridelki, stran 7051.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o oddaji stavbnih zemljišč v lasti Občine Piran v najem za potrebe lokalne samooskrbe s kmetijskimi pridelki, 
ki ga je Občinski svet Občine Piran sprejel na 33. redni seji dne 16. junija 2022.
Št. 46506-1/2001
Piran, dne 4. julija 2022
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Na podlagi 13. in 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 33. redni seji dne 16. junija 2022 sprejel
O D L O K 
o oddaji stavbnih zemljišč v lasti Občine Piran v najem za potrebe lokalne samooskrbe s kmetijskimi pridelki 
I. SPLOŠNO 
1. člen 
S tem odlokom se določijo merila in način oddaje stavbnih zemljišč v lasti Občine Piran v najem za potrebe lokalne samooskrbe s kmetijskimi pridelki (vrtičkarstvo oziroma kmetijski namen).
II. UPRAVLJAVEC 
2. člen 
Upravljavec zemljišč, naveden v prejšnjem členu, je Občina Piran.
III. ODDAJA V NAJEM 
3. člen 
Občina Piran odda zemljišče iz 1. člena tega odloka ali njegov del (v nadaljevanju: zemljišče) z neposredno pogodbo, upoštevajoč predpise, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti, razen če ta odlok določa drugače.
Občina Piran lahko po tem odloku odda v najem zgolj tista zemljišča, ki jih začasno ne potrebuje za izvajanje svojih nalog in za katera zaradi različnih razlogov ne more uresničiti stavbnega namena.
Najemnik zemljišča je lahko le fizična oseba s stalnim prebivališčem na območju Občine Piran.
Merila za oddajo zemljišč v najem so:
– stalno prebivališče v Občini Piran:
od 3 do 5 let – 10 točk,
več kot 5 do 10 let – 20 točk,
več kot 10 do 15 let – 30 točk,
več kot 15 do 20 let – 40 točk,
več kot 20 let – 50 točk;
– oddaljenost prebivališča ponudnika od zemljišča:
več kot 2000 m –10 točk,
več kot 1500 do 2000 m – 20 točk,
več kot 1000 do 1500 m – 30 točk,
več kot 500 do 1000 m – 40 točk,
do 500 m – 50 točk;
– družinski status:
za vsakega vzdrževanega družinskega člana ponudnika – 15 točk in ne več kot 45 točk,
za ponudnika s statusom upokojenca – 40 točk,
za ponudnika, ki je prejemnik denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka v skladu s predpisi o socialni varnosti – 40 točk.
V primeru enakega številka točk ima prednost tisti ponudnik, ki ima dlje časa stalno prebivališče v Občini Piran.
V primeru smrti najemnika v času trajanja najemnega razmerja imajo osebe iz prvega dednega reda, kot jih določa zakon o dedovanju, pravico vstopiti v njegov pravni položaj, če imajo stalno prebivališče na območju Občine Piran.
Občina Piran dovoljuje, da se med živečimi fizičnimi osebami opravi prenos najemnega razmerja z najemnika na potomca ob pogoju, da ima najemnik stalno prebivališče na območju Občine Piran in ima poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Piran.
Občina Piran lahko odkloni oddajo zemljišča v najem:
– če je ponudnik že imel zemljišče v najemu, pa je Občina Piran odstopila od najemnega razmerja,
– če ima ponudnik skupaj z njegovimi ožjimi družinskimi člani že v najemu eno zemljišče, ki se po prostorskih aktih Občine Piran nahaja v ureditvenem območju naselja,
– če ima ponudnik že sklenjeno najemno razmerje za druga zemljišča v lasti Občine Piran za kmetijski namen.
Zemljišča po tem odloku ni dovoljeno oddati v podnajem.
Medsebojne obveznosti med Občino Piran in najemnikom se uredijo s pogodbo. Šteje se, da je ponudnik odstopil od svoje ponudbe, če v 30 dneh od prejema obvestila o sklenitvi pogodbe ne podpiše pogodbe pri pristojnem organu.
Občina Piran lahko začeti postopek oddaje zemljišča v najem ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti.
4. člen 
Najemnik za najem zemljišča ali njegovega dela plačuje letno najemnino za tekoče leto, ki se določi na podlagi veljavnega cenika za oddajo stavbnih zemljišč v lasti Občine Piran v najem. Letna najemnina se plačuje enkrat letno.
IV. RABA IN VZDRŽEVANJE 
5. člen 
Najemnik mora obdelovati zemljišče kot dober gospodar in ves čas skrbeti za njegov urejen videz v skladu z ekološko pridelavo.
Za tipični vrt, njivo in oljčnik na območju Občine Piran je značilna mozaična struktura z raznovrstnostjo rastlin, in sicer oljko, sadnimi drevesi, trto, zelenjavo in zelišči.
6. člen 
Na zemljišču je dovoljena pridelava kmetijskih rastlin (tj. zelenjadnic, poljščin, krmnih in okrasnih rastlin, krompirja, zelišč in posameznih sadnih rastlin), sajenje oljk in gojenje vinske trte. Na zemljišču se smejo uporabljati le sredstva za varstvo in gnojenje rastlin, ki jih dovoljujejo predpisi.
Najemnik je ob vsakem času dolžan pooblaščeni osebi Občine Piran zagotoviti ogled zemljišča in po potrebi dopustiti vzorčenje tal in rastlin zaradi nadzora uporabe sredstev za varstvo in gnojenje rastlin.
7. člen 
Odpadke, ki jih ni mogoče kompostirati ali drugače uporabiti na zemljišču, je najemnik dolžan odstraniti s svojega zemljišča takoj po nastanku, in sicer v zabojnike, predvidene za ta namen, oziroma na odlagalna mesta v skladu z veljavnimi predpisi.
8. člen 
Postavljanje objektov brez predhodnega pisnega soglasja Občine Piran je na zemljišču izrecno prepovedano. Občina Piran najemniku, ki krši to prepoved, takoj razdre pogodbo, najemnik pa je dolžan v roku osmih dni vzpostaviti prejšnje stanje na zemljišču. Če najemnik ne vzpostavi prejšnjega stanja, to stori Občina Piran na stroške najemnika.
Najemnik ne sme v nobenem primeru na zemljišču postaviti objekta, ki ni namenjen rabi in vzdrževanju zemljišča. Strogo je prepovedano postavljanje objektov, naprav in drugih stvari, namenjenih počitnikovanju na zemljišču (denimo počitniške prikolice itd.).
V. NADZOR 
9. člen 
Nadzor nad ravnanji najemnikov, ki imajo v najemu zemljišče po tem odloku, opravlja pristojni organ.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Na območjih, na katerih je že vzpostavljena uporaba zemljišča za vrtičkarstvo oziroma kmetijski namen in Občina Piran ne potrebuje takega območja za izvajanje svojih nalog, se z dosedanjimi uporabniki, ki jim je potekla najemna pogodba z Občino Piran, ali najemniki, ki so imeli sklenjeno najemno razmerje s SKZG RS, pa so navedena zemljišča prešla v last Občine Piran, sklene neposredna najemna pogodba za nedoločen čas, razen če oziroma dokler se občina odloči, da na teh zemljiščih vzpostavi organizirane urbane vrtove oziroma jih nameni oddaji na podlagi meril iz III. poglavja tega odloka ali jih uporabi za drugi namen.
11. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46506-1/2001
Piran, dne 16. junija 2022
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della C. cost.) e visto l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18)
E M A N A   I L   S E G U E N T E   D E C R E T O 
sull'affitto di terreni edificabili di proprietà del Comune di Pirano per il fabbisogno di autosufficienza locale con prodotti agricoli, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 33a seduta ordinaria del 16 giugno 2022.
N. 46506-1/2001
Pirano, 4 luglio 2022
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visti gli articoli 13 e 21 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A e 80/20 – ZIUOOPE) e visto l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 33a seduta ordinaria del 16 giugno 2022, ha approvato il seguente
D E C R E T O 
sull'affitto di terreni edificabili di proprietà del Comune di Pirano per il fabbisogno di autosufficienza locale con prodotti agricoli 
I DISPOSIZIONI GENERALI 
Art 1 
Con il presente Decreto si determinano i criteri e le modalità di affitto di terreni edificabili di proprietà del Comune di Pirano per il fabbisogno di autosufficienza locale con prodotti agricoli (orticoltura o destinazione agricola).
II GESTORE 
Art 2 
Il Comune di Pirano è il gestore dei terreni di cui all'articolo precedente.
III AFFITTO 
Art. 3 
Il Comune di Pirano concede in affitto il terreno di cui all'articolo 1 del presente Decreto o parte di esso (in seguito: terreno) mediante contratto diretto, tenuto conto delle norme che disciplinano la gestione del patrimonio disponibile delle comunità di autonomia locale, salvo disposizione contraria del presente Decreto.
Il Comune di Pirano può concedere in affitto ai sensi del presente Decreto solo quei terreni di cui non abbia temporaneamente bisogno per l'espletamento dei propri compiti e per i quali, a vario titolo, non possa attuare la destinazione d'uso edificabile.
L'affittuario del terreno può essere solo una persona fisica con residenza permanente nel territorio del Comune di Pirano.
I criteri per la concessione in affitto dei terreni sono:
– residenza permanente nel Comune di Pirano:
da 3 fino a 5 anni – 10 punti,
oltre 5 fino a 10 anni – 20 punti,
oltre 10 fino a 15 anni – 30 punti,
oltre 15 fino a 20 anni – 40 punti,
oltre 20 anni – 50 punti;
– distanza della residenza dell’offerente dal terreno:
oltre 2000 m –10 punti,
oltre 1500 fino a 2000 m – 20 punti,
oltre 1000 fino a 1500 m – 30 punti,
oltre 500 fino a 1000 m – 40 punti,
fino a 500 m – 50 punti,
– stato di famiglia:
per ogni familiare a carico dell’offerente – 15 punti e non più di 45 punti,
per l’offerente con lo status di pensionato – 40 punti,
per l’offerente beneficiario di un'assistenza economica sociale o di un assegno supplementare secondo le norme di sicurezza sociale – 40 punti.
A parità di punteggio ha precedenza l’offerente con il periodo più lungo di residenza permanente nel Comune di Pirano.
In caso di decesso dell'affittuario durante il periodo di affitto, le persone del primo ordine di successione, come definito dalla Legge sulle successioni, hanno diritto di entrare nella sua posizione giuridica se hanno la residenza permanente nel territorio del Comune di Pirano.
Il Comune di Pirano consente il trasferimento di un rapporto di affitto tra persone fisiche viventi, dall’affittuario a un discendente che abbia la residenza permanente nel territorio del Comune di Pirano, e abbia estinto tutte le obbligazioni scadute nei confronti del Comune di Pirano.
Il Comune di Pirano può rifiutare l’affitto di un terreno:
– se l'offerente aveva già il terreno in affitto e il Comune di Pirano ha rinunciato al rapporto di affitto,
– se l'offerente insieme ai suoi stretti familiari, ha già in affitto un appezzamento di terreno, che secondo gli atti urbanistici del Comune di Pirano si trova nell'area di intervento dell'insediamento,
– se l’offerente ha già stipulato un contratto di affitto per altri terreni a destinazione agricola di proprietà del Comune di Pirano.
In base presente Decreto, non è consentito il subaffitto del terreno.
Gli obblighi reciproci tra il Comune di Pirano e l'offerente sono regolati da un contratto. L'offerente si considera ritirato dall'offerta se non firma il contratto con l'autorità competente entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di stipulazione del contratto.
Il Comune di Pirano può interrompere il procedimento di affitto del terreno in qualsiasi momento fino alla conclusione del negozio giuridico senza motivazione e senza responsabilità civile.
Art. 4 
L’affittuario del terreno o di una parte di esso, paga il canone di affitto annuo per l'anno in corso, che viene determinato sulla base del tariffario in vigore per l’affitto del terreno edificabile di proprietà del Comune di Pirano. Il canone annuale si paga una volta all'anno.
IV USO E MANUTENZIONE 
Art. 5 
L’affittuario deve coltivare il terreno con impegno e curare il suo aspetto ordinato in conformità alla coltivazione biologica.
Il tipico orto, campo e uliveto nel territorio del Comune di Pirano è caratterizzato da una struttura a mosaico con una varietà di piante, ovvero ulivi, alberi da frutto, viti, ortaggi ed erbe aromatiche.
Art. 6 
Sul terreno è consentita la coltivazione di piante agricole (ovv. ortaggi, colture in pieno campo, piante foraggere e ornamentali, patate, erbe aromatiche e singole piante da frutto), l'impianto di olivi e la coltivazione della vite. Sul terreno possono essere utilizzati solo prodotti fitosanitari e fertilizzanti consentiti dalla normativa.
L'affittuario ha l’obbligo in ogni momento a garantire a una persona autorizzata del Comune di Pirano il sopralluogo del terreno e, se necessario, a consentire campionamenti del suolo e delle piante al fine di controllare l'uso dei mezzi per la protezione e la concimazione delle piante.
Art. 7 
L'affittuario ha l’obbligo di rimuovere dal proprio terreno i rifiuti che non possono essere compostati o comunque utilizzati sul terreno immediatamente dopo la loro generazione, e cioè nei contenitori previsti a tale scopo o presso discariche secondo le normative vigenti.
Art 8 
È espressamente vietato collocare strutture sul terreno senza previo consenso scritto del Comune di Pirano. Il Comune di Pirano risolve immediatamente il contratto con l’affittuario che viola questo divieto e lo stesso ha l’obbligo di ripristinare la situazione precedente sul terreno entro otto giorni. Se l'affittuario non ripristina la situazione precedente, il Comune di Pirano lo farà a spese dell'affittuario.
In nessun caso l'affittuario può collocare un fabbricato sul terreno che non serva allo scopo dell'uso e della manutenzione del terreno. Sul terreno è severamente vietato sistemare fabbricati, impianti e altre soluzioni destinate alla villeggiatura (ad esempio roulotte ecc.).
V CONTROLLO 
Art. 9 
L’autorità competente esegue il controllo sulle azioni degli affittuari, che hanno in affitto un terreno ai sensi del presente Decreto.
VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Art. 10 
Nelle aree dove è già stato instaurato l'uso del terreno ai fini dell’orticoltura ovvero a destinazione agricola e il Comune di Pirano non ha bisogno di tale area per lo svolgimento dei propri compiti, si stipula un contratto di affitto diretto a tempo indeterminato con gli utenti esistenti il cui contratto di affitto con il Comune di Pirano è scaduto o con gli affittuari che hanno stipulato un contratto di affitto con il SKZG RS (Fondo terreni agricoli e boschivi della RS), la cui proprietà dei terreni è stata trasferita al Comune di Pirano, a meno che o fintanto che, il Comune, non decida di realizzare su questi terreni degli orti urbani organizzati o di assegnarli in affitto sulla base dei criteri di cui al capitolo III del presente Decreto o utilizzarli per altro scopo.
Art. 11 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 46506-1/2001
Pirano, 16 giugno 2022
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti