Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

2326. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2022, stran 7043.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odločba US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 14. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17) je Občinski svet Občine Loški Potok na 19. redni seji dne 30. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2022 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina odloka) 
V Odloku o proračunu Občine Loški Potok za leto 2022 (Uradni list RS, št. 202/21 z dne 24. 12. 2021, se spremeni 2. člen (sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna) tako, da glasi:
»
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov 
Rebalans proračuna 2022
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.806.605
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.245.340
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.967.131
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.745.917
703 Davki na premoženje 
106.160
704 Domači davki na blago in storitve 
115.054
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
278.209
710 Udeležba na dobičku in prihodki 
od premoženja 
200.190
711 Takse in pristojbine 
3.500
712 Globe in druge denarne kazni
4.060
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
3.100
714 Drugi nedavčni prihodki 
67.359
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
124.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
104.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 
20.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.437.265
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.426.111
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
11.154
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.054.662
40
TEKOČI ODHODKI 
871.270
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
190.626
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
28.075
402 Izdatki za blago in storitve 
615.769
403 Plačila obresti 
1.800
409 Rezerve 
35.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
779.794
410 Subvencije 
57.808
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
511.893
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
65.920
413 Drugi tekoči domači transferi 
144.173
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.385.298
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
2.385.298
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
18.300
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski upor.
13.300
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
5.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
–248.057
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
219.195
55
ODPLAČILA DOLGA
219.195
550 Odplačila domačega dolga
219.195
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–467.253
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–219.195
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
248.057
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
467.960
« 
2. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2022.
Št. 410-39/2022
Loški Potok, dne 30. junija 2022
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti