Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

2343. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Kamnolom Gostenčnik Sele – Vrhe in Okolijskega poročila za OPPN Kamnoloma Gostenčnik Sele – Vrhe, stran 7064.

  
Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUrep-3) in na osnovi 30. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-3) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
J A V N O   N A Z N A N I L O 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Kamnolom Gostenčnik Sele – Vrhe in Okolijskega poročila za OPPN Kamnoloma Gostenčnik Sele – Vrhe 
1. člen
Mestna občina Slovenj Gradec obvešča javnost, da bo javno razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Kamnolom Gostenčnik Sele – Vrhe, ki ga je izdelalo podjetje Atelje Piano, Saša Piano s.p. Velenje v septembru 2021 ter dopolnilo januarja, februarja in junija 2022, št. projekta AP/151/2018-OPPN/DO in Okoljsko poročilo za OPPN Kamnoloma Gostenčnik Sele – Vrhe, z vsemi prilogami, ki ga je izdelalo podjetje ZVO Matrika Zdravje, Varnost, Okolje, d.o.o. Ljubljana, št. OP_38.19, 8. december 2021, popravki 23. maj 2022 ter strokovne podlage, ki so bile izdelane za potrebe izdelave OPPN in so namenjene uporabi pri nadaljnjem projektiranju in so:
– Elektro Celje, d.d. 2021. IDP, OPPN Kamnolom Gostenčnik Sele – Vrhe, vodja projekta Aleksander Strgar, mag. inž. en., št. projekta 339/21, december 2021; v nadaljevanju IDP elektrike 2021.
– Profil d.o.o. 2021. Kamnolom Gostenčnik Sele – Vrhe, Zunanja ureditev in kanalizacija, načrt s področja gradbeništva, vodja projekta Matija Kunst, univ. dipl. inž. gradb., št. projekta 1290/21, julij 2021; v nadaljevanju IDZ odvodnjavanja 2021.
– Železnikar CONTROL, svetovanje, tehnično vodenje in varstveni nadzor d.o.o. 2020. Idejna zasnova, Strokovne podlage za potrebe priprave OPPN za kamnolom SELE-GOSTENČNIK, rudarski projekt, vodja projekta Vladimir Železnikar, univ. dipl. inž. rud., št. projekta 2-4/2020-VŽ, Ljubljana, april 2020; v nadaljevanju rudarski IDZ 2020.
2. člen 
Gradivo iz prejšnje točke bo od ponedeljka, 25. julija 2022 do vključno četrtka, 25. avgusta 2022 javno razgrnjeno v avli Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. Ogled dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Kamnolom Gostenčnik Sele – Vrhe in Okoljskega poročila za OPPN Kamnoloma Gostenčnik Sele – Vrhe je možen v ponedeljek, torek in četrtek od 8:00 do 15:00 ure, v sredo od 8:00 do 17:00 ure in v petek od 8:00 do 13:00 ure.
V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (www.slovenjgradec.si).
3. člen 
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in sicer:
– v sredo, 17. avgusta 2022, s pričetkom ob 15. uri, v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec.
Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec o vsebini OPPN Kamnolom Gostenčnik Sele – Vrhe in Okoljskega poročila za OPPN Kamnoloma Gostenčnik Sele – Vrhe podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani (vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti) podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku OPPN Kamnolom Gostenčnik Sele – Vrhe in Okoljskemu poročilu za OPPN Kamnoloma Gostenčnik Sele – Vrhe na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec ali na elektronski naslov info@slovenjgradec.si. Pripombe in predloge bo možno vpisati tudi na obrazec za pripombe, ki bo na mestu javne razgrnitve, oziroma jih podati ustno na zapisnik ali pisno na obrazcu, ki bo objavljen na spletni strani občine (www.slovenjgradec.si).
Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve, to je 25. avgusta 2022. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
4. člen 
Območje OPPN:
(1) Območje OPPN Kamnolom Gostenčnik Sele – Vrhe leži v Mestni občini Slovenj Gradec, v naselju Sele. Obdajajo ga pretežno gozdne površine, prepletene s kmetijskimi površinami, lokalnimi cestami in obstoječo pozidavo ter potokom. Obsega površino okoli 11 ha in je razdeljeno na dva dela:
– območje kamnoloma je identično območju EUP SE-01 pOPPN in je veliko okoli 10 ha;
– območje izven kamnoloma pa vključuje dele dveh EUP, OK-01 in SE-02 pOPPN in obsega površino okoli 1 ha.
(2) Območje OPPN je pretežno na območju katastrske občine Sele (848) in vključuje v celoti zemljiške parcele 622/2, 623/2, 650/3, 854/12, 854/18, 854/20, 854/21 ter dele parcel 648, 650/1, 651/6, 839/6 in 850; manjši del, ki je v območju katastrske občine Vrhe (847) pa vključuje dele parcel 12/4 in 1639/6.
5. člen 
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (www.slovenjgradec.si).
Št. 350-0016/2018
Slovenj Gradec, dne 28. junija 2022
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti