Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

Ob-2691/22, Stran 1782
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list RS, št. 78/19, 85/20, 110/20, 54/21, 97/21 in 84/22; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
2. javni razpis 
za ukrep sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022 
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet 2. javnega razpisa je sofinanciranje nakupa zdravil, dovoljenih 
v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje.
Razpisana sredstva:
Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje 
v programskem letu 2022, znaša do 27.000 eurov.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva: 
– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU, v višini do 13.500 eurov, 
– PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu SLO, v višini do 13.500 eurov. 
Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 % upravičenih stroškov.
Vrsta javnega razpisa:
ZAPRTI
Začetek vlaganja vlog in zaključek javnega razpisa: 
Rok za oddajo vlog na 2. javni razpis za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih 
v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) začne teči z naslednjim dnem po objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 1. 8. 2022, do 23.59 ure.
Obdobje upravičenosti stroškov:
Upravičeni stroški za izplačilo dodeljenih sredstev iz tega javnega razpisa so stroški, ki so nastali od 1. 8. 2021 do vključno 31. 7. 2022.
Informacije o javnem razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Agencija), tel.: 01/580-77-92, e-mail: aktrp@gov.si
2. Namen ukrepa: namen ukrepa je določen v tretjem odstavku 2. člena Uredbe.
3. Upravičenec: upravičenec je določen v 8. členu Uredbe.
4. Pogoji za sofinanciranje nakupa zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje
4.1 Splošni pogoji za pridobitev javnih sredstev
4.1.1 Pogoji za pridobitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva v okviru tega javnega razpisa samo na podlagi ene odobrene vloge.
4.1.2 Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije. Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju.
4.1.3 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne skupnosti. Vlagatelj mora predložiti izjavo iz Priloge 2 razpisne dokumentacije.
4.1.4 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
4.2 Posebni pogoji za pridobitev javnih sredstev
4.2.1 Vlagatelj mora skladno s 15.a členom ob oddaji vloge na javni razpis izpolnjevati naslednje pogoje:
– je opravil nakup zdravil, pri čemer za dokazilo o opravljenem nakupu štejeta kopija računa in dokazilo o plačilu računov;
– se je udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel največ štiri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev, ki ga je pripravil in izvedel Nacionalni veterinarski inštitut, Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: NVI);
– mu v programskem obdobju 2020–2022 do objave javnega razpisa za posamezno programsko leto na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil;
– je vpisan v Register čebelnjakov v skladu z ZKme-1, zakonom, ki ureja živinorejo, zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti, in pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov, najmanj tri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev;
– poroča o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov;
– ima urejen vpis v Register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) v skladu z ZKme-1, in pravilnikom, ki ureja vpis v RKG.
4.2.2 Vlagatelj mora kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz 15.a člena Uredbe k vlogi priložiti:
– dokazila o nakupu zdravil iz prve točke 15.a člena Uredbe in dokazila o plačilu računov nakupljenih zdravil. Dokazila o nakupu zdravil in plačilu računov se vlagatelju ne vračajo. Na računih morajo biti vsi podatki, iz katerih bo razvidno, da gre za nakup zdravil iz Priloge 4 Uredbe. Iz računa mora biti razvidna posamezna cena zdravila,
– potrdilo o opravljenem veterinarskem izobraževanju s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga je pripravil in izvedel NVI,
– potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja (v primeru, če je vlagatelj vključen v kontrolo ekološkega čebelarjenja).
4.2.3 Vlagatelj lahko v programskem letu 2022 odda le eno vlogo za pridobitev podpore.
5. Upravičeni stroški in način sofinanciranja
5.1 Upravičeni stroški za sofinanciranje nakupa zdravil so stroški nakupa v Republiki Sloveniji kupljenih zdravil, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji in so dovoljena za uporabo v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje.
5.2 Aktivnosti za izvajanje ukrepa sofinanciranje nakupa zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. avgustom 2021 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2022. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu.
5.3 Seznam sofinanciranih zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje in najvišja višina priznanih stroškov nakupa posameznega zdravila sta določena v Prilogi 4, ki je sestavni del Uredbe.
Seznam zdravil
Vrednost 
(EUR/kos, brez DDV)
1
API-Bioxal 886mg/g topni prašek za medonosne čebele, oksalna kislina v obliki dihidrata, 35 g
9,95
2
API-Bioxal 886mg/g topni prašek za medonosne čebele, oksalna kislina v obliki dihidrata, 175 g
45,03
3
API-Bioxal 886mg/g topni prašek za medonosne čebele, oksalna kislina v obliki dihidrata, 350 g
61,68
4
APILIFE VAR trak za čebeljo družino za medonosne čebele
2,35
5
Formivar 85 1L (85 % mravljična kislina)
13,19
6
Formivar 60 1l (60 % mravljična kislina)
11,78
7
MAQS (mravljična kislina na nosilcu), 20 trakov
60,67
8
Oxuvar, oksalna kislina 5,7 % dihidrat, 275 g
10,90
9
Oxuvar, oksalna kislina 5,7 % dihidrat, 1 000 g
32,92
10
Thymovar 2x5 panjskih trakov
17,75
11
VarroMed, 555 ml
28,78
12
Apifor, 1 l, 60 % mravljična kislina
11,74
13
Apifor, 5 l, 60 % mravljična kislina
41,79
5.4 Stroški nakupa zdravil, ki se upoštevajo pri obravnavi vloge, morajo znašati najmanj 50 eurov brez vštetega DDV pri čebelarjih, ki imajo pred objavo javnega razpisa potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje pridelke, in najmanj 300 eurov brez vštetega DDV pri drugih čebelarjih.
5.5 Delež sofinanciranja nakupa zdravil znaša do 70 % skupne vrednosti izvedenega nakupa zdravil brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov, ki so določeni v preglednici točke 5.3 tega javnega razpisa, oziroma največ 6 eurov brez vštetega DDV na čebeljo družino, pri čemer se upošteva število čebeljih družin, vpisanih v Register čebelnjakov na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge.
5.6 DDV ni upravičen strošek.
6. Merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog so določena v skladu s prvim odstavkom 15.č člena Uredbe in so podrobneje opredeljena v tem javnem razpisu:
Merila 
Maksimalno. št. točk
1. VKLJUČENOST ČEBELARJA V KONTROLO EKOLOŠKEGA ČEBELARJENJA ALI CERTIFIKAT ZA EKOLOŠKE ČEBELJE PRIDELKE 
100
2. ŠTEVILO ČEBELJIH DRUŽIN VPISANIH V REGISTER ČEBELNJAKOV NA DAN 30. JUNIJA V LETU PRED ODDAJO VLOGE
50
SKUPAJ
150
VSTOPNI PRAG TOČK
10
Točkovnik:
1. VKLJUČENOST ČEBELARJA V KONTROLO EKOLOŠKEGA ČEBELARJENJA ALI CERTIFIKAT 
ZA EKOLOŠKE ČEBELJE PRIDELKE (maksimalno število točk 100)
100 – čebelar je vključen v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali ima certifikat 
za ekološke čebelje pridelke 
0 – čebelar ni vključen v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali nima certifikata za ekološke čebelje pridelke 
100
2. ŠTEVILO ČEBELJIH DRUŽIN VPISANIH V REGISTER ČEBELNJAKOV NA DAN 30. JUNIJA V LETU PRED ODDAJO VLOGE (maksimalno število točk 50)
10 – od 1 do 20 čebeljimi družinami 
20 – od 21 do 40 čebeljimi družinami 
30 – od 41 do 100 čebeljimi družinami 
40 – od 101 do 249 čebeljimi družinami 
50 – z 250 in več čebeljimi družinami
50
7. ROK IN NAČIN PRIJAVE
7.1 Vlogo je treba poslati na obrazcu Priloge 1 razpisne dokumentacije s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali vložiti v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne pisarne oziroma vložišča), in sicer od naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 1. 8. 2022.
7.2 Vlogi mora biti priložena tudi podpisana Priloga 2 (Izjava vlagatelja) in Priloga 3 (Zahtevana višina sofinanciranje nakupa zdravil, informacija o ekološkem čebelarjenju in seznam računov) razpisne dokumentacije.
7.3 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si.
7.4 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto ali vložene v vložišče Agencije (v času uradnih ur sprejemne pisarne oziroma vložišča), se zavržejo.
7.5 Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, označena s strani pošte oziroma vložišča Agencije, osebno ime in naslov vlagatelja oziroma firma in sedež vlagatelja, ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, na način:
Ne odpiraj – Vloga na javni razpis:
Sofinanciranje nakupa zdravil za čebele v programskem letu 2022
8. Obravnava vlog in postopek odobritve
8.1 Obravnava vlog in postopek odobritve poteka v skladu s 30. in 31. členom Uredbe ter 50., 51., in 52. členom ZKme-1.
8.2 Pri vlogah z enakim številom točk, dodeljenih v skladu z merili določenimi v 6. poglavju tega javnega razpisa, se za določitev vrstnega reda obravnave vlog, upošteva večje število čebeljih družin, vpisanih v Register čebelnjakov na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge.
8.3 Vloge Agencija odpira in obravnava ter zahteva odpravo pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog.
8.4 Odpiranje vlog ni javno.
8.5 Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. poglavja tega javnega razpisa in na podlagi meril iz 6. poglavja tega javnega razpisa.
8.6 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo izda predstojnik Agencije.
9. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičenca so določene v 32. členu Uredbe.
10. Objava podatkov: objava podatkov glede seznama upravičencev do sredstev je določena v 33. členu Uredbe.
11. Nadzor in spremljanje ukrepa
11.1 Nadzor in spremljanje ukrepa sta določena v 34. členu Uredbe.
11.2 Prejemnik sredstev mora Agenciji, Ministrstvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom, omogoči kontrolo na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.
12. Neizpolnjevanje obveznosti: neizpolnjevanje obveznosti in sankcije za neizpolnitev oziroma kršitev obveznosti so določene v 35. členu Uredbe.
13. Višja sila in izjemne okoliščine: o višji sili in izjemnih okoliščinah mora upravičenec oziroma pooblaščena oseba obvestiti Agencijo v skladu s 7. členom Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti