Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

Št. 430-35/2022 Ob-2667/22, Stran 1788
Na podlagi določil 217. do 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22), Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2022 (Uradni list RS, št. 205/22) in sklepa župana št. 430-35/2022, z dne 27. 6. 2022, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov Kapital mladih v Občini Zagorje ob Savi v letu 2022 
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja
a) Psihosocialne pomoči otrokom (od starosti 5 let dalje) in mladostnikom (do starosti 30 let) v obliki individualne psihoterapije, z namenom zagotavljanja prve pomoči pri razreševanju duševnih stisk ciljne skupine – v višini 9.000,00 EUR
b) Delavno terapevtske pomoči otrokom (od 6. leta starosti dalje) in mladostnikom (do 26. leta starosti) – v višini 9.000,00 EUR
c) Preventivnih programov pomoči otrokom in mladostnikom za večjo socialno vključenost oziroma integracijo v slovensko govorno okolje s poudarkom na psihofizičnem zdravju – v višini 2.000,00 EUR.
3. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na razpis za sofinanciranje programov Kapital mladih v letu 2022 se lahko prijavijo javni zavodi, ki so vključeni v mrežo Kapitala mladih v Občini Zagorje ob Savi in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež oziroma enoto v Občini Zagorje ob Savi
– prijavljajo program, ki je predmet razpisa
– imajo zagotovljene organizacijske, kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo prijavljenega programa
– s prijavljenim programom zagotavljajo brezplačno udeležbo uporabnikov ter dostopnost vsem otrokom in mladostnikom Občine Zagorje ob Savi pod enakimi pogoji
– nihče od izvajalcev prijavljenega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost
– vsi sodelujoči v programu dosledno upoštevajo predpise o varstvu osebnih podatkov
– udeleženci so vključeni v vzgojno izobraževalni zavod, ki ima sedež v Občini Zagorje ob Savi
– za prijavljene programe niso sofinancirani iz drugih virov proračuna občine.
4. Kriteriji in merila za ocenjevanje in vrednotenje programov: natančnejši pogoji in zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
5. Rok za porabo sredstev: vsi programi, sofinancirani na podlagi tega javnega razpisa, morajo biti izvedeni najkasneje do 31. 12. 2022.
6. Razpisna dokumentacija in informacije v zvezi z javnim razpisom: razpisna dokumentacija javnega razpisa je zainteresiranim na voljo na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si. Vloga na javni razpis se vloži izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
7. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na naslovu Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi (kontaktna oseba Vlasta Šribar, tel. 03/56-55-718 ali elektronski naslov: vlasta.sribar@zagorje.si) oziroma blanka.smit@zagorje.si, tel. 03/56-55-730.
8. Način prijave in rok za oddajo vlog
Vlogo lahko prijavitelji pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti in ustrezno označena. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis »NE ODPIRAJ – VLOGA – JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV KAPITAL MLADIH V OBČINI ZAGORJE OB SAVI V LETU 2022«, na hrbtni strani pa naveden naziv in naslov prijavitelja. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo na naslov naročnika prispele do 25. julija 2022, do 9. ure.
Veljavne bodo vloge, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene vloge bodo vrnjene prijaviteljem.
9. Obravnava vlog ter obveščanje o izidu javnega razpisa: odpiranje vlog ter ocenjevanje in vrednotenje prijavljenih programov bo opravila strokovna komisija, ki jo je imenoval župan. Odpiranje vlog bo 25. julija 2022 ob 11. uri in ne bo javno. O izidih razpisa bodo prijavitelji obveščeni v roku 20 dni od odločitve o izbiri izvajalcev. Z upravičenci, ki jim bo priznano sofinanciranje, bo sklenjena pogodba o izvajanju programov ter višini in načinu sofinanciranja v letu 2022.
Občina Zagorje ob Savi 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti