Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

2297. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o bivanju v dijaških domovih, stran 6976.

  
Na podlagi drugega in sedmega odstavka 29. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/17, 6/18 – ZIO-1 in 46/19), drugega in sedmega odstavka 59. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19) ter za izvrševanje šestindvajsete alineje sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) in drugega odstavka 41. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04, 100/13 in 54/22 – ZUPŠ-1) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o bivanju v dijaških domovih 
1. člen 
V Pravilniku o bivanju v dijaških domovih (Uradni list RS, št. 30/18 in 70/19) se v 3. členu tretji odstavek črta.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
2. člen 
V 4. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dijaški dom odloči o sprejemu kandidata v dijaški dom najkasneje v tridesetih dneh po končanem prijavno vpisnem postopku v srednje šole.«.
3. člen 
V 5. členu se v šestem odstavku beseda »šole« nadomesti z besedilom »dijaškega doma«.
V osmem odstavku se beseda »desetih« nadomesti z besedo »tridesetih«, za besedo »končanem« se doda besedo »prijavno«.
4. člen 
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen 
(standard bivanja) 
Dijaški dom dijakom in študentom zagotavlja:
1. opremljeno sobo,
2. skupne in pomožne prostore,
3. vzdrževanje stavbe, opreme in napeljav po sanitarno-tehniških predpisih,
4. električno energijo za razsvetljavo in druge osebne potrebe,
5. hladno in toplo vodo za osebne potrebe,
6. posteljno perilo in njegovo vzdrževanje,
7. vzdrževanje reda in čistoče v skupnih in pomožnih prostorih,
8. ogrevanje prostorov v skladu s predpisi,
9. dostop do interneta,
10. za dijake tri obroke prehrane skladno s smernicami prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih,
11. vzgojni program za dijake.«.
5. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen 
(stroški bivanja) 
(1) Stroški bivanja v dijaškem domu se krijejo iz:
– oskrbnine, sestavljene iz stroškov nastanitve, stroškov živil in drugih stroškov, povezanih s prehrano,
– prihodkov iz državnega in občinskega proračuna za izvajanje vzgojno-izobraževalne, dejavnosti v domu in investicijsko vzdrževanje ter
– drugih virov.
(2) Z oskrbnino se krijejo stroški za nastanitev in prehrano dijaka ter stroški nastanitve za študenta v dijaškem domu.
(3) Dijak in študent plačujeta oskrbnino, ki se določi v skladu z 11. členom tega pravilnika.
(4) Oskrbnina in dodatno plačilo dijaka oziroma študenta iz 8. člena tega pravilnika sta prihodek iz dejavnosti javne službe.
(5) Druge osebe, ki bivajo v dijaškem domu, plačujejo stroške bivanja, določene v ceniku dijaškega doma.«.
6. člen 
10. člen se črta.
7. člen 
V 11. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Komisijo za oskrbnino imenuje minister za štiri leta in ima pet članov: dva predstavnika skupnosti dijaških domov, enega predstavnika strokovnih institucij s področja šolstva, zdravstva ali socialnih zadev in dva predstavnika ministrstva. Strokovno-tehnična opravila zanjo opravlja strokovna služba ministrstva.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Komisija za oskrbnino oblikuje predlog izhodiščne cene oskrbnine, ki se določi glede na stroške nastanitve in prehrane v dijaškem domu.«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
Dosedanji sedmi odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremni tako, da se glasi:
»(6) Ceno oskrbnine dijaški dom javno objavi.«.
8. člen 
V 12. členu se v drugem odstavku:
– za besedo »pouka« doda besedilo »in nastanitve«.
– črta besedilo »(režija),«.
9. člen 
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen 
(naloge dijaškega doma) 
Naloge dijaškega doma so zlasti:
1. zagotavljati nastanitev, prehrano in vzgojno izobraževalno delo z dijaki v času bivanja v njem,
2. določiti organiziranost in način dela in jih predstaviti zainteresirani javnosti,
3. določiti domska pravila,
4. sodelovati s šolo, v kateri se dijak izobražuje, in starši dijaka in drugimi, za vzgojno-izobraževalno delo pomembnimi institucijami,
5. določiti pogoje bivanja za druge osebe, ki bivajo v dijaškem domu,
6. določiti nadstandardne storitve, če jih nudi, in
7. javno objaviti cene vseh storitev.«.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2022.
Št. 0070-98/2022
Ljubljana, dne 29. junija 2022
EVA 2022-3330-0083
Dr. Igor Papič 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti