Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2550. Sklep o imenovanju predsednice in članov Nacionalnega sveta za kulturo
2551. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Upravnega odbora Prešernovega sklada
2552. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije
2553. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije
2554. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije
2555. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2556. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2557. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2558. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2559. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2560. Sklep o imenovanju članice Slovenske nacionalne komisije za UNESCO
2561. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednice, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2562. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Peru
2563. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Vzhodni republiki Urugvaj
2564. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Irak
2565. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2606. Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov
2607. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

Sklepi

2608. Sklep o višini gospodarske rasti v letu 2018

MINISTRSTVA

2566. Pravilnik o registraciji, tehničnih pregledih, označevanju in barvi vojaških vozil Slovenske vojske, o označevanju in barvi vozil Civilne zaščite ter o označevanju določenih sredstev iz popisa
2567. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bruceloze pri govedu
2568. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kakovosti medice in peneče medice
2569. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
2609. Odredba o podatkih, ki so jih distributerji naftnih derivatov in drugi zavezanci dolžni zagotavljati ministrstvu

BANKA SLOVENIJE

2570. Sklep o spremembi Sklepa o uporabi Priporočil o enakovrednosti ureditev zaupnosti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2571. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij
2572. Dogovor o ureditvi položaja mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč
2573. Poročilo o gibanju plač za julij 2019

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2574. Dopolnitev sklepa o vsebini in obliki diplomskih listin Univerze v Mariboru
2575. Razlage Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, sprejete na 79. seji dne 11. 6. 2019
2576. Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določb, ki se nanašajo na določanje letnega dopusta, sprejete na 78. seji dne 21. 5. 2019
2577. Razlaga Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, sprejeta na 36. seji dne 11. 9. 2019

OBČINE

Braslovče

2578. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Braslovče za programsko obdobje 2019–2020

Brezovica

2579. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2019

Celje

2580. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2019
2581. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ZELENICE za urejanje in vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin

Črenšovci

2582. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črenšovci za leto 2019
2583. Letni načrt razpolaganja s finančnim premoženjem Občine Črenšovci za leto 2019

Lendava

2584. Sklep o razrešitvi podžupana Občine Lendava
2585. Sklep o imenovanju podžupana Občine Lendava
2586. Sklep o imenovanju podžupana Občine Lendava
2587. Sklep o imenovanju podžupana Občine Lendava

Litija

2588. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2019
2589. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ljubljana

2590. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana
2591. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
2592. Odredba o dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina

Murska Sobota

2593. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (prizidava Maximus)

Pivka

2594. Pravilnik o subvencioniranju stroškov kastracije in sterilizacije lastniških mačk na območju Občine Pivka
2595. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki

Rečica ob Savinji

2596. Sklep o spremembi cene infrastrukture komunalnih odpadkov v Občini Rečica ob Savinji

Sevnica

2597. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica

Šempeter-Vrtojba

2598. Odlok o spremembi proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020
2599. Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2019/2020
2600. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Šempeter - Vrtojba
2601. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Šentjur

2602. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur – sprememba št. 1
2603. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o subvencioniranju gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šentjur
2604. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 1302 (parc. št. 1295/1 in 1324/2, k.o. 1132 Primož)

Trebnje

2605. Sklep o določitvi cene izvajanja storitev javne službe 24-urna dežurna služba na območju Občine Trebnje

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost