Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

2568. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kakovosti medice in peneče medice, stran 6935.

  
Na podlagi četrtega odstavka 64. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o kakovosti medice in peneče medice 
1. člen 
V Pravilniku o kakovosti medice in peneče medice (Uradni list RS, št. 4/12, 24/12 – popr. in 26/14 – ZKme-1B) se v 4. členu drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(2) Glede na ostanek neprevretega sladkorja medico označimo kot:
– suho, če vsebuje do 25 g invertnega sladkorja/l,
– polsuho, če vsebuje od 25,1 do 60 g invertnega sladkorja /l,
– polsladko, če vsebuje od 60,1 do 100 g invertnega sladkorja/l, ali
– sladko, če vsebuje več kot 100,1 g invertnega sladkorja/l.
(3) Medici se lahko doda žveplov dioksid. Dovoljena vsebnost žveplovega dioksida in sulfitov (E 220–228) ne sme presegati 200 mg/l.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(prehodno obdobje) 
(1) Medica se mora proizvajati in označevati v skladu s spremenjenima drugim in tretjim odstavkom 4. člena pravilnika najpozneje v dveh letih od uveljavitve tega pravilnika.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je lahko medica, proizvedena in označena v skladu s Pravilnikom o kakovosti medice in peneče medice (Uradni list RS, št. 4/12, 24/12 – popr. in 26/14 – ZKme-1B) pred potekom rokom iz prejšnjega odstavka, v prometu do porabe zalog.
3. člen 
(uveljavitev) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2019
Ljubljana, dne 26. septembra 2019
EVA 2019-2330-0038
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano