Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

2572. Dogovor o ureditvi položaja mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč, stran 6937.

  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki ga zastopa dr. Jernej Pikalo, minister (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)
in
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki ga zastopa Jelka Velički, predsednica Glavnega odbora SVIZ Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SVIZ)
ugotavljata, da:
– je bilo na podlagi Dogovora ob podpisu Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 61/08) oblikovano delovno mesto Mobilni učitelj za dodatno strokovno pomoč – za odpravo primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: mobilni učitelj za dodatno strokovno pomoč);
– je večina zaposlenih v šolah oziroma zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, kjer je organizirana mobilna služba, izglasovala stavko mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in drugih učiteljev, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj na več lokacijah (v nadaljnjem besedilu: učitelj za dodatno strokovno pomoč), ki pa zaradi sklenitve tega dogovora ni bila razglašena;
– je potrebno določiti enotna pravila glede napredovanja v naziv mobilnih učiteljev in zagotoviti enotno izvajanje obračunavanja potnih stroškov mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč na več lokacijah in uporabljajo lastne avtomobile v službene namene;
– je potrebno sprejeti ukrepe, ki bodo zagotovili ustreznejšo umestitev mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč v vzgojno-izobraževalni sistem;
zaradi česar sklepata naslednji
D O G O V O R 
o ureditvi položaja mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč 
1. Če mobilni učitelji za dodatno strokovno pomoč in učitelji za dodatno strokovno pomoč uporabljajo za izvajanje rednega dela lastni avtomobil v službene namene, so upravičeni do povračila kilometrine v višini 30 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov v skladu s tretjim odstavkom 10. člena Aneksa h KPVIZ (Uradni list RS, št. 40/12). Čas prevoza na službeni poti se šteje v delovni čas.
Ministrstvo se zavezuje, da bo šolam oziroma zavodom, ki imajo organizirano mobilno službo (zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovne šole s prilagojenim programom in osnovne šole z oddelki prilagojenega programa), kjer so zaposleni učitelji za dodatno strokovno pomoč in mobilni učitelji za dodatno strokovno pomoč, zagotavljalo sredstva za povračilo potnih stroškov za uporabo osebnih avtomobilov v službene namene v skladu z veljavnimi predpisi, o čemer je vzgojno-izobraževalnim zavodom že posredovalo okrožnico, št. 092-7/2019/291 z dne 23. 8. 2019.
2. Ministrstvo in SVIZ sta sporazumna, da se bo, do sprejetja posebnega programa za prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov in dodatne strokovne pomoči kot samostojnega javnoveljavnega programa, v postopku napredovanja posameznega mobilnega učitelja za dodatno strokovno pomoč v naziv pri izpolnjevanju pogojev za strokovne delavce upošteval tisti izobraževalni program oziroma program za predšolske otroke, v katerem bo le-ta, na podlagi razporeda delodajalca in pogodbe o zaposlitvi, izvajal dodatno strokovno pomoč.
Ministrstvo se zavezuje, da bo čim prej začelo postopke za pripravo in sprejem posebnega programa za prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov in dodatno strokovno pomoč kot samostojnega javnoveljavnega programa.
3. Ministrstvo in SVIZ se zavedata problema pomanjkanja določenih profilov izvajalcev dodatne strokovne pomoči na trgu delovne sile in posledične obremenitve že zaposlenih mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč, zato si bosta skupaj prizadevala za ureditev tega področja.
Ministrstvo bo do 15. oktobra 2019 imenovalo projektno skupino, v kateri bodo sodelovali tudi predstavniki SVIZ, ki bo pripravila akcijski načrt s kratkoročnimi in dolgoročnimi ukrepi za reševanje problema pomanjkanja določenih profilov izvajalcev dodatne strokovne pomoči ter njihove umestitve v vzgojno- izobraževalni sistem, ki bo temeljil tudi na sistemski prenovi izvajanja dodatne strokovne pomoči, ki jo načrtuje ministrstvo, upoštevaje specifičnost izvajanja mobilne službe in delovne obremenitve zaposlenih, vključno z učno obveznostjo.
Ministrstvo in SVIZ si bosta prizadevala, da bo akcijski načrt pripravljen predvidoma do konca junija 2020.
4. Ministrstvo se zavezuje, da bo navodila o načinu izvedbe 1. in 2. točke tega dogovora, po predhodni uskladitvi s SVIZ, posredovalo vzgojno-izobraževalnim zavodom najkasneje v 15 dneh po začetku veljavnosti tega dogovora.
5. Ta dogovor začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 101-17/2019-12
Ljubljana, dne 24. septembra 2019
EVA 2019-3330-0047
Jelka Velički
Dr. Jernej Pikalo
predsednica 
Glavnega odbora 
SVIZ Slovenije 
 
Ljubljana, 24. septembra 2019
minister 
za izobraževanje, 
znanost in šport 
 
Ljubljana, 24. septembra 2019