Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

2594. Pravilnik o subvencioniranju stroškov kastracije in sterilizacije lastniških mačk na območju Občine Pivka, stran 6956.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na redni 6. seji dne 12. 9. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o subvencioniranju stroškov kastracije in sterilizacije lastniških mačk na območju Občine Pivka 
1. člen 
S tem pravilnikom se določa način in pogoje ter postopek za dodeljevanje proračunskih sredstev za subvencioniranje stroškov sterilizacije lastniških mačk, ki so v lasti občanov Občine Pivka, s ciljem zmanjševanja števila zapuščenih živali.
2. člen 
Do subvencioniranja stroškov kastracije in sterilizacije po tem pravilniku so upravičeni lastniki mačk, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Pivka.
3. člen 
Sofinanciranje se izvede na podlagi javnega razpisa, ki ga občina objavi na krajevno običajen način ter na podlagi predhodno sprejetega proračuna za tekoče leto in zagotovitve sredstev za ta namen. V javnem razpisu se določi skupna višina sredstev za subvencioniranje. Javni razpis je odprt do porabe sredstev.
4. člen 
(1) Za sofinanciranje lahko zaprosijo lastniki mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo stalno prijavljeno bivališče na območju Občine Pivka
– da podajo vlogo na objavljen javni razpis.
(2) Vlagatelj mora vlogi na objavljen javni razpis priložiti:
– fotokopijo računa o opravljeni storitvi pri izbranem izvajalcu veterinarskih storitev s podatki o lastniku živali, ki mora biti opravljena v časovnem obdobju, določenem v javnem razpisu ter
– dokazilo o stalnem prebivališču lastnika živali
– druga dokazila, zahtevana v javnem razpisu.
5. člen 
Upravičenec pridobi pravico do subvencioniranja stroškov sterilizacije na podlagi odločbe, ki jo izda občinska uprava v postopku razpisa. Pravica do subvencioniranja stroškov se prizna za največ dve mački na gospodinjstvo v katerem prebiva upravičenec, letno.
6. člen 
(1) Višina subvencije se določi v višini 20 € bruto cene za strošek kastracije mačka, in 30 € bruto cene za strošek sterilizacije mačke.
(2) Subvencija se izplačuje, na podlagi izdane odločbe s katero je bila upravičencu priznana subvencija za kastracijo oziroma sterilizacijo mačke po tem pravilniku.
(3) Sredstva se nakaže na račun upravičenca.
7. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 9000-6/2019
Pivka, dne 12. septembra 2019
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj