Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

2582. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črenšovci za leto 2019, stran 6948.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10 in 62/16) je Občinski svet Občine Črenšovci na 8. redni seji dne 18. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Črenšovci za leto 2019 
1. člen 
v Odloku o proračunu Občine Črenšovci za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v €
Skupina/Podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.054.228,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
2.755.047,00
70
DAVČNI PRIHODKI 
2.443.664,00
700 Davki na dohodek in dobiček 
2.300.694,00
703 Davki na premoženje 
128.939,00
704 Domači davki na blago in storitve 
14.031,00
706 Drugi davki 
/
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
311.383,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
129.983,00
711 Takse in pristojbine
5.000,00
712 Denarne kazni 
6.800,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
/
714 Drugi nedavčni prihodki 
169.600,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
147.450,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
74.150,00
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
73.300,00
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
151.731,00
740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij
110.599,00
741 Prejeta sredstva državnega proračuna iz proračuna EU
41.132,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
3.372.540,61
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.191.140,61
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
217.741,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
37.595,00
402 Izdatki za blago in storitve 
877.537,61
403 Plačila domačih obresti 
2.650,00
409 Rezerve 
55.617,00
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.360.888,00
410 Subvencije 
73.500,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
876.678,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
62.318,00
413 Drugi tekoči domači transferi 
348.392,00
414 Tekoči transferi v tujino 
/
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
687.660,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
687.660,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
132.852,00
430 Investicijski transferi 
132.852,00
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–318.312,61
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah jav. prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
69.054,00
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
69.054,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
52.470,00
550 Odplačila domačega dolga
52.470,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
–301.728,61
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
16.584,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)–IX.=-III. 
318.312,61
XII.
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2018 
301.728,61
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunski postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črenšovci.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-8/2019-70
Črenšovci, dne 18. septembra 2019
Županja 
Občine Črenšovci 
Vera Markoja