Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

2607. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji, stran 6969.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(1) Ta uredba določa omejevalne ukrepe v skladu s Sklepom Sveta (SZVP) 2016/849 z dne 27. maja 2016 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (UL L št. 141 z dne 28. 5. 2016, str. 79), zadnjič spremenjenim s Sklepom Sveta (SZVP) 2019/96 z dne 21. januarja 2019 o spremembi Sklepa (SZVP) 2016/849 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (UL L št. 19 z dne 22. 1. 2019, str. 9), (v nadaljnjem besedilu: Sklep 2016/849/SZVP).
(2) Ta uredba določa tudi sankcije za kršitve te uredbe in Uredbe Sveta (EU) 2017/1509 z dne 30. avgusta 2017 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 329/2007 (UL L št. 224 z dne 31. 8. 2017, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2019/93 z dne 21. januarja 2019 o izvajanju Uredbe (EU) 2017/1509 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (UL L št. 19 z dne 22. 1. 2019, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/1509/EU).
(3) Kadar Varnostni svet Organizacije združenih narodov (v nadaljnjem besedilu: VSZN) ali njegov odbor, ustanovljen na podlagi resolucije Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov 1718 (2006), kakor je bila spremenjena (v nadaljnjem besedilu: odbor), doda nove osebe ali plovila na sezname oseb ali plovil, zoper katere v skladu s 34. členom Uredbe 2017/1509/EU velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov, se Uredba 2017/1509/EU ter 17. člen te uredbe v skladu z resolucijo VSZN 1718 (2006) v zvezi s temi osebami ali plovili uporabljata takoj že z dnem objave dopolnitve seznama s temi osebami ali plovili na spletni strani VSZN https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/materials do uveljavitve ustrezne dopolnitve prilog XIII, XIV, XV, XVI in XVIII k Uredbi 2017/1509/EU, po uveljavitvi teh dopolnitev pa se uporabljata še naprej.
II. OMEJEVALNI UKREPI 
2. člen 
(1) Državljanom Republike Slovenije ali z ozemlja Republike Slovenije ali z uporabo plovil, ki plujejo pod zastavo Republike Slovenije, ali zrakoplovov, registriranih v Republiki Sloveniji, je prepovedano:
a) v Demokratično ljudsko republiko Korejo (v nadaljnjem besedilu: DLRK) neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati orožje in sorodne materiale vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervne dele za navedeno, razen nebojnih vozil, ki so bila izdelana ali opremljena z opremo za balistično zaščito ter so namenjena izključno za zaščito osebja Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in njenih držav članic v DLRK, ne glede na to, ali je tako blago po poreklu iz EU ali ne, ali zavestno ali namerno sodelovati pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje navedeni prepovedi;
b) iz DLRK naročati blago iz prejšnje točke ne glede na to, ali je po poreklu iz DLRK ali ne.
(2) Paravojaška oprema iz prejšnjega odstavka vključuje zlasti:
a) akustične naprave, ki jih proizvajalec ali dobavitelj predstavlja kot primerne za obvladovanje nemirov, in njihove posebej izdelane sestavne dele;
b) ščite za uporabo v nemirih in policijske neprebojne ščite ter njihove posebej izdelane sestavne dele;
c) lisice, ki so izdelane za omejevanje gibanja ljudi in katerih največja skupna velikost, vključno z verigo, pri merjenju od zunanjega roba enega okova do zunanjega roba drugega v zaklenjenem stanju je od 240 do 280 milimetrov;
d) pasove za uporabo elektrošoka, izdelane za omejevanje gibanja ljudi z elektrošokom z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
e) vodne topove in njihove posebej izdelane sestavne dele;
f) vozila za obvladovanje nemirov, posebej izdelana ali prirejena tako, da jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja protestnikov, in njihove v ta namen posebej izdelane ali prirejene sestavne dele;
g) pištole z električnim nabojem z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
h) sestavne dele, posebej izdelane ali prirejene za prenosne pripomočke, izdelane ali prirejene za obvladovanje nemirov ali za samozaščito z uporabo elektrošoka (vključno s palicami in ščiti za povzročanje elektrošoka, pištolami za omamljanje in takimi z električnimi naboji);
i) gumijevke, palice za obvladovanje nemirov in podobne pripomočke za kazenski pregon;
j) oklepne jopiče, vključno z neprebojnimi oblačili, neprebojno podlogo in zaščitnimi čeladami;
k) biče;
l) dele in dodatke, izdelane ali prirejene za uporabljanje v opremi, našteti v točkah i) do k) tega odstavka, ali z njo.
3. člen 
(1) Vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj se prepreči osebam iz 23. člena Sklepa 2016/849/SZVP.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se vstop ali tranzit lahko dovoli v skladu s 23. členom Sklepa 2016/849/SZVP.
(3) O izjemah iz prejšnjega odstavka v skladu s Sklepom 2016/849/SZVP odloča ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve. O odobritvi izjem ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, obvesti tudi policijo. Obvestilo iz prejšnjega stavka mora vsebovati seznam oseb, ki jim je bil dovoljen vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj.
4. člen 
(1) Z ozemlja Republike Slovenije se v skladu s Sklepom 2016/849/SZVP izženejo osebe, navedene v 24. do 26. členu Sklepa 2016/849/SZVP.
(2) Državljanom DLRK se v skladu s Sklepom 2016/849/SZVP ne izdajajo dovoljenja za delo v povezavi z vstopom na ozemlje Republike Slovenije. O izjemah v skladu s Sklepom 2016/849/SZVP odloča pristojna upravna enota, pri čemer z odborom komunicira prek ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve.
5. člen 
V Republiki Sloveniji ali državljanom Republike Slovenije je prepovedano specializirano poučevati ali usposabljati državljane DLRK v strokah iz 30. člena Sklepa 2016/849/SZVP.
III. KAZENSKE DOLOČBE 
6. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju z Uredbo 2017/1509/EU:
a) v DLRK neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža orožje in sorodne materiale vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervne dele za navedeno, ne glede na to, ali je tako blago po poreklu iz EU ali ne, ali zavestno ali namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje navedeni prepovedi (točka a) prvega odstavka 2. člena te uredbe);
b) iz DLRK naroča blago iz prejšnje točke ne glede na to, ali je po poreklu iz DLRK ali ne (točka b) prvega odstavka 2. člena te uredbe);
c) v DLRK neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža ali iz DLRK kupuje, uvaža ali prevaža predmete iz prvega odstavka 2.a člena Uredbe 2017/1509/EU (prvi in drugi odstavek 2.a člena Uredbe 2017/1509/EU).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
7. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju z Uredbo 2017/1509/EU:
a) fizičnim ali pravnim osebam, subjektom in organom v DLRK ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža blago ali tehnologijo, vključno s programsko opremo, iz prilog II, III, VIII, IX, XI, XIc, XId, XIe in XII k Uredbi 2017/1509/EU, ne glede na to, ali je po poreklu iz EU ali ne, ali Centralni banki DLRK ali v njeno korist neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža novo natisnjene ali neizdane bankovce in kovance valute DLRK (točki a) in b) prvega odstavka 3. člena, točka a) prvega odstavka 10. člena, točka a) 11. člena, 12., 16.c, 16.d, 16.f in 16.p člen Uredbe 2017/1509/EU);
b) iz DLRK uvaža, kupuje ali prenaša blago ali tehnologijo iz prilog II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIa, XIb, XIf, XIg, XIh, XIi, XIj, XIk (točke c) do g) prvega odstavka 3. člena, točka b) prvega odstavka 10. člena, točka b) 11. člena ter 13., 16.a, 16.b, 16.h, 16.j, 16.k, 16.l, 16.m in 16.n člen Uredbe 2017/1509/EU).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
8. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju z Uredbo 2017/1509/EU v DLRK neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža ali iz DLRK uvaža, kupuje ali prevaža vse predmete, razen hrane ali zdravil, če ve ali utemeljeno domneva, da je predmet neposredno ali posredno namenjen oboroženim silam DLRK ali bi lahko izvoz predmeta podpiral ali krepil operativne zmogljivosti oboroženih sil države, ki ni DLRK (5. člen Uredbe 2017/1509/EU).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
9. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju z Uredbo 2017/1509/EU:
a) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v DLRK neposredno ali posredno zagotovi ali od njega pridobi tehnično pomoč ali zagotovi posredniške storitve v zvezi z blagom in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: skupni seznam) ali iz prilog II in IX k Uredbi 2017/1509/EU ter z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga s skupnega seznama ali iz prilog II in IX k Uredbi 2017/1509/EU (točki a) in c) prvega odstavka 7. člena in točka c) 11. člena Uredbe 2017/1509/EU);
b) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v DLRK neposredno ali posredno zagotavlja ali od njega pridobi financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo s skupnega seznama ali iz prilog II in IX k Uredbi 2017/1509/EU ter vključuje zlasti subvencije, posojila in izvozna kreditna zavarovanja v zvezi z nakupom, prenosom ali izvozom teh izdelkov ali v zvezi z zagotavljanjem pripadajoče tehnične pomoči kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v DLRK ali za tamkajšnjo uporabo (točki b) in d) prvega odstavka 7. člena in točka c) 11. člena Uredbe 2017/1509/EU).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
10. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju z Uredbo 2017/1509/EU:
a) oskrbuje z gorivom plovila DLRK ali zagotovi dostop do pristanišč na ozemlju EU plovilom iz točk a) do g) prvega odstavka 39. člena Uredbe 2017/1509/EU (četrti odstavek 38. člena in prvi odstavek 39. člena Uredbe 2017/1509/EU);
b) zrakoplovom, ki jih upravljajo letalski prevozniki iz DLRK ali s poreklom iz te države, omogoči vzlet z ozemlja EU, pristanek na njem ali njegov prelet (41. člen Uredbe 2017/1509/EU);
c) daje v zakup ali v najem plovila ali zrakoplove ali zagotavlja storitve posadke osebam iz točke a) prvega odstavka 43. člena Uredbe 2017/1509/EU, ima v lasti, zakupi, zavaruje ali upravlja plovila pod zastavo DLRK ali takemu plovilu zagotavlja storitve klasifikacije ali povezane storitve, ali registrira ali ohranja registracijo plovil v lasti DLRK ali državljanov DLRK ali ga DLRK ali državljani DLRK nadzorujejo ali upravljajo, ali katero koli plovilo, ki ga je druga država izbrisala iz registra na podlagi odstavka 24 RVSZN 2321 (2016) (43. člen Uredbe 2017/1509/EU).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
11. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju z Uredbo 2017/1509/EU v DLRK neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša, izvaža ali iz nje kupuje, uvaža ali prenaša luksuzno blago iz priloge VIII k Uredbi 2017/1509/EU (točki a) in b) 10. člena Uredbe 2017/1509/EU).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
12. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju z Uredbo 2017/1509/EU:
a) sprejme ali odobri naložbe v vse gospodarske dejavnosti, kadar gre za take naložbe s strani:
– fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov vlade DLRK;
– Delavske stranke Koreje;
– državljanov DLRK;
– pravnih oseb, subjektov ali organov, registriranih ali ustanovljenih po pravu DLRK;
– fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, ki delujejo v imenu ali po navodilih oseb, subjektov ali organov iz prve do četrte alineje; in
– fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, ki so v lasti ali pod nadzorom fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov iz prve do četrte alineje.
b) ustanovi skupno podjetje ali zadrugo s katero koli fizično ali pravno osebo, subjektom ali organom iz točke a) ali pridobi ali poveča lastniški delež v kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu iz točke a), vključno z nakupom v celoti ali nakupom delnic in drugih lastniških vrednostnih papirjev;
c) dodeli finančna sredstva ali finančno pomoč kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu iz četrte, pete in šeste alineje točke a) ali za očiten namen financiranja takšnih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov;
d) zagotovi investicijske storitve, ki so neposredno ali posredno povezane z dejavnostmi iz točk b) in c); in
e) neposredno ali posredno sodeluje v skupnih podjetjih ali kakršnih koli drugih poslovnih dogovorih s subjekti iz Priloge XIII K Uredbi 2017/1509/EU ter fizičnimi ali pravnimi osebami, subjekti ali organi, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih (17. člen Uredbe 2017/1509/EU).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
13. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Severni Koreji ali za uporabo v tej državi v nasprotju z Uredbo 2017/1509/EU:
a) neposredno ali posredno zagotavlja kakršne koli storitve, povezane z rudarstvom, ali kakršne koli storitve, povezane s proizvodnjo v kemični, rudarski in rafinerijski industriji, ki so navedene v delu A Priloge XII k Uredbi 2017/1509/EU;
b) neposredno ali posredno zagotavlja računalniške in sorodne storitve iz dela B Priloge XII k Uredbi 2017/1509/EU (prvi odstavek 18. člena Uredbe 2017/1509/EU).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
14. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju z Uredbo 2017/1509/EU:
a) neposredno ali posredno daje v zakup ali kako drugače daje na voljo nepremičnine osebam, subjektom ali organom vlade DLRK za katere koli druge namene, razen za diplomatske ali konzularne dejavnosti v skladu z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih iz leta 1961 in Dunajsko konvencijo o konzularnih odnosih iz leta 1963;
b) neposredno ali posredno zakupi nepremičnine od oseb, subjektov ali organov vlade DLRK; ter
c) sodeluje pri kateri koli dejavnosti, povezani z uporabo nepremičnine, ki jo imajo v lasti ali so jo zakupile ali jo imajo kako drugače pravico uporabljati osebe, subjekti ali organi vlade DLRK, razen za zagotavljanje blaga in storitev, ki:
(i) so nujni za delovanje diplomatskih predstavništev ali konzulatov v skladu z Dunajsko konvencijo iz leta 1961 in Dunajsko konvencijo iz leta 1963; in
(ii) jih ni mogoče uporabiti za neposredno ali posredno ustvarjanje prihodka ali dobička za vlado DLRK (20. člen Uredbe 2017/1509/EU).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
15. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznujejo:
a) pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju z Uredbo 2017/1509/EU prenaša sredstva, vključno s kliringom sredstev, v DLRK in iz nje;
b) kreditna ali finančna institucija, če v nasprotju z Uredbo 2017/1509/EU začne ali nadaljuje sodelovanje v vseh transakcijah s subjekti iz točk a) do e) prvega odstavka 21. člena Uredbe 2017/1509/EU (prvi odstavek 21. člena Uredbe 2017/1509/EU).
(2) Če se kreditna ali finančna institucija ali pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
16. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje:
a) kreditna ali finančna institucija, če v nasprotju z Uredbo 2017/1509/EU:
– pri kreditni ali finančni instituciji s sedežem v DLRK ali pri kateri koli kreditni ali finančni instituciji iz drugega odstavka 21. člena Uredbe 2017/1509/EU odpre nov bančni račun ali sklene nov korespondenčni bančni odnos ali z njo ustanovi novo skupno podjetje ali v DLRK odpre novo predstavništvo ali ustanovi novo podružnico ali hčerinsko družbo ali
– v kreditni ali finančni instituciji iz drugega odstavka 21. člena Uredbe 2017/1509/EU ne zapre obstoječega bančnega računa, prekine korespondenčnega odnosa, konča skupnih podjetij ali se odpove lastniški udeležbi v njej ali če ne zapre predstavništva, podružnice ali hčerinske družbe v DLRK ali
– odpre račun ali ga ne zapre diplomatskemu predstavništvu ali konzulatu DLRK ali njihovemu osebju iz DLRK (točke a) do d) 24. člena, 26. in 28. člen Uredbe 2017/1509/EU).
b) pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju z Uredbo 2017/1509/EU:
– v imenu kreditne ali finančne institucije DLRK ali katere koli kreditne ali finančne institucije iz drugega odstavka 21. člena Uredbe 2017/1509/EU ali zanjo sklene sporazum o odprtju predstavništva ali ustanovitvi podružnice ali hčerinske družbe v EU ali da dovoljenje za njihovo odprtje;
– predstavništvu, podružnici ali hčerinski družbi kreditne ali bančne institucije s sedežem v DLRK ali kateri koli kreditni ali finančni instituciji iz drugega odstavka 21. člena Uredbe 2017/1509/EU da dovoljenje za začetek in izvajanje poslovne dejavnosti kreditnih institucij ali za katero koli drugo poslovno dejavnost, za katero je potrebno predhodno dovoljenje, če predstavništvo, podružnica ali hčerinska družba ni delovala pred 19. februarjem 2013;
– od katere koli kreditne ali finančne institucije iz drugega odstavka 21. člena Uredbe 2017/1509/EU v kreditni ali finančni instituciji, za katero se uporablja 1. člen Uredbe 2017/1509/EU, pridobi ali poveča lastniški delež ali kakršno koli drugo lastniško udeležbo;
– upravlja ali omogoča delovanje predstavništva, podružnice ali hčerinske družbe kreditne ali finančne institucije iz drugega odstavka 21. člena Uredbe 2017/1509/EU (30. člen Uredbe 2017/1509/EU).
(2) Če se kreditna ali finančna institucija ali pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
17. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) osebam, subjektom ali organom iz podtočk i) do v) točke a) 31. člena Uredbe 2017/1509/EU neposredno ali posredno proda ali od njih kupi državne obveznice ali obveznice z jamstvom države, izdane po 19. februarju 2013, ali če tem osebam zagotovi posredniške storitve, jim pomaga pri izdaji takih obveznic, zagotavlja oglaševanje ali druge storitve v zvezi s takimi obveznicami (točke a) do c) 31. člena Uredbe 2017/1509/EU);
b) zagotavlja financiranje ali finančno pomoč za trgovino z DLRK, vključno z zagotavljanjem izvoznih kreditov, garancij in zavarovanj, osebam ali subjektom, vpletenim v takšno trgovino, kadar bi takšna finančna pomoč lahko prispevala k jedrskemu programu ali programu balističnih izstrelkov DLRK ali k drugim dejavnostim, prepovedanim z Uredbo 2017/1509/EU, ali se izogiba tej prepovedi (32. člen Uredbe 2017/1509/EU).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
18. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju z Uredbo 2017/1509/EU:
a) ne zamrzne vseh sredstev in gospodarskih virov, ki pripadajo fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz prilog XII, XV, XVI in XVII k Uredbi 2017/1509/EU, so v njihovi lasti ali jih te osebe, subjekti ali organi hranijo ali nadzirajo (prvi odstavek 34. člena Uredbe 2017/1509/EU);
b) ne zaseže plovil iz priloge XIV k Uredbi 2017/1509/EU (drugi odstavek 34. člena Uredbe 2017/1509/EU);
c) fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz prilog XII, XV, XVI in XVII k Uredbi 2017/1509/EU ali tistim, ki delujejo v imenu ali po navodilih slednjih oseb, neposredno ali posredno da na razpolago kakršna koli sredstva ali gospodarske vire (tretji in četrti odstavek 34. člena Uredbe 2017/1509/EU).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
19. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v zvezi s pogodbami ali drugimi pravnimi posli, katerih izvedba je bila posredno ali neposredno, v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, sprejetih na podlagi te uredbe in Uredbe 2017/1509/EU, v nasprotju z Uredbo 2017/1509/EU ugodi kakršnemu koli zahtevku, vključno z zahtevki za nadomestilo škode ali podobnimi zahtevki te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti obveznice, garancije ali jamstva, predvsem finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, ki ga zahtevajo:
a) določene osebe, subjekti ali organi s seznamov iz prilog XIII, XV, XVI ali XVII ali lastniki ladij iz priloge XIV k Uredbi 2017/1509/EU;
b) katera koli druga oseba, subjekt ali organ v DLRK, vključno z vlado DLRK ter njenimi organi javne uprave, korporacijami in agencijami;
c) katera koli druga oseba, subjekt ali organ, ki deluje prek oseb, subjektov ali organov iz točk a) in b) ali v njihovem imenu (prvi odstavek 53. člena Uredbe 2017/1509/EU).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
20. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti:
a) nemudoma ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli k spoštovanju obveznosti iz Uredbe 2017/1509/EU, kot so podatki o zamrznitvi računov in zneskov v skladu z Uredbo 2017/1509/EU, pristojnemu organu, navedenemu na spletnih straneh iz priloge I k Uredbi 2017/1509/EU, če prebiva ali ima sedež v Republiki Sloveniji, in neposredno ali prek tega pristojnega organa Evropski komisiji (točka a) prvega odstavka 50. člena Uredbe 2017/1509/EU);
b) ne sodeluje s pristojnimi organi, navedenimi na spletnih straneh iz priloge I k Uredbi 2017/1509/EU, pri vsakem preverjanju takih podatkov (točka b) prvega odstavka 50. člena Uredbe 2017/1509/EU).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
21. člen 
(1) Kreditna ali finančna institucija se, če pri poslovanju s kreditnimi in finančnimi institucijami iz drugega odstavka 21. člena Uredbe 2017/1509/EU v nasprotju z Uredbo 2017/1509/EU ne izvaja ukrepov iz točk a) do g) prvega odstavka 23. člena navedene uredbe, za prekršek kaznuje z globo, ki je določena v zakonu, ki ureja plačilne storitve in sisteme.
(2) Z globo iz prejšnjega odstavka se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba kreditne ali finančne institucije, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
22. člen 
(1) Z globo od 200 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če zavestno in naklepno sodeluje v dejavnostih, katerih namen ali posledica je zaobiti ukrepe iz Uredbe 2017/1509/EU (52. člen Uredbe 2017/1509/EU).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 400 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
23. člen 
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če zagotavlja specializirano poučevanje ali usposabljanje državljanov DLRK v strokah iz 30. člena Sklepa 849/2016/SZVP (5. člen te uredbe).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
IV. NADZOR 
24. člen 
(1) Izvajanje določb te uredbe in Uredbe 2017/1509/EU nadzirajo pristojni inšpekcijski organi, finančna uprava, policija in pristojni nosilci javnih pooblastil. Če gre za vojaško orožje in vojaško opremo, opravljata nadzor iz prejšnjega stavka inšpekcijski organ, pristojen za obrambo, in finančna uprava, če gre za civilno orožje, strelivo in gospodarska razstreliva, pa inšpekcijski organ, pristojen za notranje zadeve, in finančna uprava.
(2) Predmeti, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekrške po tej uredbi ali so nastali s storitvijo prekrška iz te uredbe, se smejo odvzeti.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb te uredbe in Uredbe 2017/1509/EU organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
(4) Za nadzor nad izvajanjem 23. člena Uredbe 2017/1509/EU se uporabljajo določbe zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme.
V. KONČNI DOLOČBI 
25. člen 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi (Uradni list RS, št. 18/17).
26. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-15/2019
Ljubljana, dne 26. septembra 2019
EVA 2018-1811-0008
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik