Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

2595. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, stran 6956.

  
Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na redni 6. seji dne 12. 9. 2019 sprejel sledeči
S K L E P 
1. 
Občinski svet Občine Pivka potrdi Elaborat o oblikovanju cene izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, ki je bil izdelan s strani izvajalca javne gospodarske službe Publikus d.o.o. z datumom 14. 8. 2019.
2. 
1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
Občinski svet Občine Pivka, potrjuje stroškovno ceno gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje:
– ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
– Cena javne infrastrukture v višini 0,0036 €/kg 
– Cena storitve v višini 0,2055 €/kg 
– ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV
– Cena javne infrastrukture v višini 0,0000 €/kg 
– Cena storitve v višini 0,3032 €/kg 
2. OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
Občinski svet Občine Pivka, potrjuje stroškovno ceno gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje:
– Cena javne infrastrukture v višini 0,0005 €/kg
– Cena storitve v višini 0,1005 €/kg
3. ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
Občinski svet Občine Pivka, potrjuje stroškovno ceno gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki vključuje:
– Cena javne infrastrukture v višini 0,0402 €/kg
– Cena storitve v višini 0,0206 €/kg.
3. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2019.
4. 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep št. 9000-23/2014 z dne 20. 3. 2014.
Št. 9000-6/2019
Pivka, dne 12. septembra 2019
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj