Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

2588. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2019, stran 6951.

  
Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 12/11 in 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 6. seji dne 16. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2019 
1. člen 
2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19, 20/19) se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
15.139.123,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.526.800,00
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
11.076.000,00
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
9.685.000,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.123.000,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
268.000,00
706
DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.450.800,00
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.150.800,00
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
12.000,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
21.000,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
116.000,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
151.000,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
958.300,00
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
240.000,00
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
718.300,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
3.000,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
3.000,00
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.651.023,00
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.483.023,00
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
168.000,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)
0,00
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
16.054.540,00
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.923.775,00
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
816.700,00
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
141.500,00
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.540.565,00
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
94.000,00
409
REZERVE
331.010,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
6.583.840,00
410
SUBVENCIJE
110.000,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
3.682.400,00
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
604.545,79
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
2.186.894,21
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.262.575,00
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.262.575,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
1.284.350,00
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
121.500,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
1.162.850,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–915.417,00
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
1.460.263,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.460.263,00
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
874.612,00
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
874.612,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–329.766,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
585.651,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
915.417,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
329.766,03
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
8. člen in 8.a člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19, 20/19) se spremenita tako, da se glasita:
»8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 150.000,00 evrov. O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
8.a člen 
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 181.010,00 eurov se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki o tem polletno poroča pristojnemu odboru za finance in gospodarjenje z nepremičninami.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega uporabnika, na ustrezne proračunske postavke in podkonte.«
3. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2019
Litija, dne 16. septembra 2019
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec