Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

2593. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (prizidava Maximus), stran 6954.

  
Na podlagi 123. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2), 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) sprejemam
S K L E P 
o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (prizidava Maximus) 
1. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta in pravna podlaga) 
(1) S tem sklepom se potrjujejo izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (prizidava Maximus) (v nadaljnjem besedilu: SD ZN), ki je bil sprejet z Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (Uradni list RS, št. 46/03, 31/14 in 4/18) in začne postopek priprave SD ZN.
(2) Pravna podlaga za pripravo SD ZN je ZUreP-2 in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(3) V Odloku o občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 54/16, 67/16) je predmetno območje opredeljeno kot stavbno zemljišče, z enoto urejanja prostora SO 92, s podrobnejšo namensko rabo BD – posebna območja – površine drugih območij, ki so namenjene zlasti večjim nakupovalnim centrom, sejmiščem, zabaviščnim parkom, prireditvenim prostorom in drugim podobnim dejavnostim.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje SD ZN obsega parcelo št. 4134/8 in del parcele št. 4134/9 obe v k.o. 105 – Murska Sobota.
(2) Območje SD ZN se lahko v času postopka priprave SD ZN naknadno spremeni.
(3) S SD ZN se bodo spremenili prostorski izvedbeni pogoji tako, da bo na območju SD ZN omogočena gradnja prizidave trgovskega centra Maximus in nova prometna ureditev parkirišča.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUreP-2.
(2) Načrtovalec SD ZN mora prostorski akt izdelati v skladu z veljavnimi predpisi ter je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javnih obravnavah in delovnih telesih mestnega sveta v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne obravnave.
(3) Načrtovalec SD ZN mora sprejeti akt (tekstualni in grafični del) pripravljavcu predati v digitalni obliki ter štiri izvode v analogni obliki. Digitalna oblika mora biti v formatu dwg. oziroma po dogovoru lahko tudi v drugem formatu, ki je združljiv s programsko opremo, ki jo uporablja pripravljavec.
4. člen 
(vrsta postopka) 
V skladu s 123. členom ZUreP-2 se SD ZN pripravi in sprejme po enakem postopku kot je predpisan za pripravo in sprejetje OPPN.
5. člen 
(rok za pripravo SD ZN) 
Ob upoštevanju minimalnih okvirnih rokov je zaključek priprave SD ZN predviden v dvanajstih mesecih po začetku postopka priprave. Pri morebitni izdelavi okoljskega poročila v postopku CPVO se rok podaljša.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo smernic in mnenj) 
(1) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Sektor za letalstvo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Komunala, javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Vodovod sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Telekom Slovenije, d.d., TKO vzhodna Slovenija, Titova cesta 38, 2000 Maribor,
– T – 2 d.o.o., Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana,
– Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana,
– Mestna občina Murska Sobota, Mestna uprava, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota.
(2) Drugi udeleženci:
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor,
– Mininstrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave SD ZN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Javnost se v postopek vključi v času javne razgrnitve in javne obravnave.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
Za pripravo SD ZN se uporabijo javno dostopni grafični in prostorski podatki, podatki evidenc geodetske uprave in zemljiške knjige, geodetski načrt in morebitne druge strokovne podlage, ki bi jih zahtevali nosilci urejanja prostora.
9. člen 
(objava in uveljavitev) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi se tudi na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.
Št. 3505-0005/2019-5(740)
Murska Sobota, dne 17. septembra 2019
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek