Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

Ob-3041/19, Stran 1989
Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C), 10. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg in 43/19) ter 18. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (Uradni list RS, št. 49/10, 73/10 in 40/17) Svet Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta
direktor 
Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa 
Kandidat, ki se bo prijavil na navedeno delovno mesto, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. ima raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje;
2. ima najmanj deset let delovnih izkušenj, ki jih je pridobil z delom na delovnih mestih, za katere je zahtevana najmanj izobrazba, določena v prejšnji točki, od tega najmanj sedem let vodstvenih izkušenj;
3. je strokovnjak na področju dela javne agencije;
4. ima znanje angleškega ali nemškega jezika;
5. je državljan Republike Slovenije;
6. izpolnjuje zahteve iz šestega in devetega odstavka 10. člena Zakona o voznikih (ZVoz-1);
7. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Okvirna vsebina dela direktorja agencije:
– zastopa in predstavlja agencijo;
– organizira in vodi delo ter poslovanje agencije;
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije;
– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje;
– predlaga program dela ter finančni načrt agencije ter letno poročilo;
– pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema svet, in druge strokovne podlage za njegovo delo;
– izvaja program dela in poslovno politiko agencije;
– podpisuje dokumente in pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije;
– zagotavlja, da agencija posluje v skladu z zakoni in sklepom o ustanovitvi javne agencije;
– predlaga sklic seje sveta;
– pripravlja poročila o delu in poslovanju agencije ter poroča svetu o poslovanju agencije;
– s soglasjem sveta imenuje in razrešuje namestnika direktorja;
– opravlja naloge, ki jih ZJU določa za predstojnika in kot takšen odloča o pravicah in dolžnostih iz delovnega razmerja zaposlenih v agenciji;
– opravlja druge naloge na podlagi določb zakonov, ki urejata motorna vozila in ceste, ZJA, sklepa o ustanovitvi javne agencije in drugih predpisov ter sklepov in usmeritev sveta.
Prijavi z življenjepisom je potrebno priložiti program dela in razvoja agencije za naslednje mandatno obdobje ter naslednja dokazila:
1. Fotokopijo potrdila o izobrazbi oziroma izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
2. Dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede delovnih izkušenj (opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj).
Po 13. točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih so delovne izkušnje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
3. Dokazila, iz katerih bo razvidno število let delovnih izkušenj na posameznih vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
4. Pisno izjavo, da ima znanje angleškega ali nemškega jezika.
5. Fotokopijo potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice ali potnega lista ali pisno izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije.
6. Pisno izjavo, da:
– sam kot fizična oseba poslovno ne sodeluje s fizičnimi ali pravnimi osebami, ki opravljajo dejavnost na področju, ki ga je pristojna urejati javna agencija;
– ni član upravnega ali nadzornega organa pravne osebe, ki poslovno sodeluje s fizičnimi ali pravnimi osebami, ki opravljajo dejavnost na področju, ki ga je pristojna urejati javna agencija;
– nima lastniških deležev v pravnih osebah, ki poslovno sodelujejo s fizičnimi ali pravnimi osebami, ki opravljajo dejavnost na področju, ki ga je pristojna urejati javna agencija, ali v pravnih osebah, ki imajo lastniški delež v takih pravnih osebah.
7. Pisno izjavo, da on, njegov zakonec, zunajzakonski partner ter sorodnik v ravni vrsti do vključno drugega kolena:
– sami kot fizične osebe ne opravljajo dejavnosti na področju, ki ga je pristojna urejati javna agencija;
– niso člani upravnega ali nadzornega organa pravne osebe, ki opravlja dejavnost na področju, ki ga je pristojna urejati javna agencija;
– nimajo lastniških deležev v pravnih osebah, ki opravljajo dejavnost na področju, ki ga je pristojna urejati javna agencija, ali v pravnih osebah, ki imajo lastniški delež v takih pravnih osebah.
8. Pisno izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
9. Pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka, dovoljuje pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, o tem, da je državljan Republike Slovenije in da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, sam, k tej prijavi, predloži ustrezna dokazila.
Direktorja javne agencije se imenuje na podlagi javnega natečaja, v skladu s pogoji in kriteriji, določenimi z Zakonom o javnih agencijah, Zakonom o voznikih, zakonom, ki ureja delovna razmerja javnih uslužbencev in Sklepom o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa. Javni natečaj izvede natečajna komisija, ki jo imenuje svet javne agencije.
Direktorja javne agencije imenuje Vlada RS na predlog Sveta agencije za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, in sicer za čas trajanja mandata, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo opravljal delo na sedežu Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljubljana.
Pisno prijavo z vso zahtevano dokumentacijo kandidati pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za delovno mesto Direktor Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa« na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljubljana.
Rok za prijavo je 15 dni od dneva objave javnega natečaja v Uradnem listu RS, na spletnih straneh Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa in Zavoda RS za zaposlovanje, pri čemer rok začne teči prvi naslednji dan po objavi. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo.
Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.avp@avp-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Nepravočasne in nepopolne prijave se ne uvrstijo v izbirni postopek.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih dneh po končanem postopku.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Urška Naglič, tel. 01/478-89-50.
Svet Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa