Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

2581. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ZELENICE za urejanje in vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin, stran 6943.

  
Na podlagi 18., 20. in 24. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 8. redni seji dne 24. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ZELENICE za urejanje in vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se ustanovi javni gospodarski zavod ZELENICE za urejanje in vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin (v nadaljnjem besedilu: zavod) in ureja njegov status, organizacija, dejavnost, organi in njihove pristojnosti, način financiranja in druga temeljna vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
2. člen 
(1) Ustanoviteljica zavoda je Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
(2) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Mestni svet Mestne občine Celje (v nadaljnjem besedilu: Mestni svet), razen če zakonodaja ali ta odlok ne določata drugače.
(3) K ustanovljenemu zavodu lahko v skladu z zakonom pristopijo tudi druge lokalne skupnosti in druge pravne osebe. O njihovem pristopu odloča upravni odbor, v soglasju z ustanoviteljico.
II. IME, SEDEŽ, ŽIG IN PRAVNI STATUS ZAVODA 
3. člen 
(1) Ime zavoda je: ZELENICE, javni gospodarski zavod za urejanje in vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin.
(2) Skrajšano ime zavoda je: ZELENICE.
(3) Sedež zavoda je: Cinkarniška pot 19, 3000 Celje.
(4) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena, ki se določi s statutom zavoda.
4. člen 
Zavod ima žig, na katerem je zapisano ime zavoda. Oblika in uporaba žiga se določi s statutom zavoda.
5. člen 
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom in odgovarja za obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
III. DEJAVNOST ZAVODA 
6. člen 
(1) Zavod v okviru registrirane dejavnosti kot gospodarsko javno službo opravlja dejavnost urejanja, vzdrževanja in varstva zelenih in drugih javnih površin, ki obsega zlasti:
– urejanje, vzdrževanje in varstvo drevnine in grmovnic na javnih zelenih površinah,
– urejanje, negovanje in obnavljanje travnatih površin in cvetličnih nasadov,
– varstvo zelenih površin pred boleznimi, škodljivci in poškodbami,
– vzdrževanje in urejanje občinskih cest, pešpoti in drugih javnih urejenih površin (npr. igrišč, mestne opreme),
– druga vzdrževalna dela, ki so potrebna za urejenost zelenih in drugih javnih površin ter javnih objektov.
(2) Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi druge naloge, kot so:
– pridelovanje in prodaja okrasnih in drugih rastlin, sredstev, opreme in drugih pripomočkov za vrtnarstvo in vrtnarjenje,
– projektivne in svetovalne storitve s področja vrtne, parkovne in krajinske arhitekture,
– povezovanje s sorodnimi institucijami doma in v tujini.
(3) Zavod opravlja tudi strokovne, tehnične in druge naloge, vezane na upravljanje stvarnega premoženja v lasti ustanoviteljice, ki je preneseno v upravljanje zavoda ter druge naloge, ki omogočajo njegovo smotrno in gospodarno rabo in razvoj.
(4) Zavod lahko kot spremljevalno dejavnost opravlja tudi tržno dejavnost.
(5) Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način, določen z letnim programom dela in finančnim načrtom.
(6) Zavod mora zagotoviti ločeno računovodsko evidentiranje oziroma spremljanje gospodarske in negospodarske (javne) dejavnosti.
(7) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod ali podjetje s soglasjem ustanoviteljice.
7. člen 
(1) Zavod opravlja naslednje dejavnosti, opredeljene z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):
01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
01.160 Pridelovanje rastlin za vlakna
01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
01.210 Vinogradništvo
01.220 Gojenje tropskega in subtropskega sadja
01.230 Gojenje citrusov
01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
01.260 Pridelovanje oljnih sadežev
01.270 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov
01.300 Razmnoževanje rastlin
01.490 Reja drugih živali
01.500 Mešano kmetijstvo
01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo
01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
01.630 Priprava pridelkov
01.640 Obdelava semen
02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
02.200 Sečnja
02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
02.400 Storitve za gozdarstvo
03.220 Gojenje sladkovodnih organizmov
08.110 Pridobivanje kamna
08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline
08.910 Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila
16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
16.210 Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa
16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
16.240 Proizvodnja lesene embalaže
16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
20.150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
20.200 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov
31.090 Proizvodnja drugega pohištva
32.300 Proizvodnja športne opreme
32.910 Proizvodnja metel in krtač
32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
33.110 Popravila kovinskih izdelkov
33.120 Popravila strojev in naprav
33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav
33.140 Popravila električnih naprav
33.150 Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov
33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
33.190 Popravila drugih naprav
33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
35.119 Druga proizvodnja električne energije
35.120 Prenos električne energije
35.140 Trgovanje z električno energijo
36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000 Ravnanje z odplakami
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.110 Gradnja cest
42.130 Gradnja mostov in predorov
42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
42.910 Gradnja vodnih objektov
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110 Rušenje objektov
43.120 Zemeljska pripravljalna dela
43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.310 Fasaderska in štukaterska dela
43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330 Oblaganje tal in sten
43.341 Steklarska dela
43.342 Pleskarska dela
43.390 Druga zaključna gradbena dela
43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela
43.990 Druga specializirana gradbena dela
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo
46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
49.410 Cestni tovorni promet
49.420 Selitvena dejavnost
52.100 Skladiščenje
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
52.240 Pretovarjanje
52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
58.110 Izdajanje knjig
58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
58.210 Izdajanje računalniških iger
58.290 Drugo izdajanje programja
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
60.100 Radijska dejavnost
60.200 Televizijska dejavnost
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.990 Drugo informiranje
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.111 Arhitekturno projektiranje
71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.200 Fotografska dejavnost
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
78.200 Posredovanje začasne delovne sile
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210 Splošno čiščenje stavb
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo
95.220 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme
95.240 Popravila pohištva
95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
(2) Kot glavna dejavnost se določi 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice.
IV. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
8. člen 
(1) Ustanoviteljica zagotovi sredstva za delo zavoda:
– z zagotovitvijo poslovnih prostorov in opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, po seznamu, ki je del akta o predaji premoženja v upravljanje zavoda ter
– z dodelitvijo proračunskih sredstev.
(2) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanoviteljice. Zavod premoženje upravlja v imenu in za račun ustanoviteljice in je za upravljanje s premoženjem odgovoren ustanoviteljici.
(3) Zavod uporablja premoženje, s katerim upravlja, za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, in sicer na način kot to določajo zakon, ta odlok in akt o predaji premoženja v upravljanje.
(4) Zavod pripravi letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, ki je sestavni del finančnega načrta zavoda.
(5) Zavod mora premoženje uporabljati in upravljati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
V. VIRI, NAČIN FINANCIRANJA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI 
9. člen 
(1) Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz proračuna ustanoviteljice,
– s prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu,
– z dotacijami, donacijami, darili, sponzorstvi in drugimi nepovratnimi sredstvi ter
– iz drugih virov skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Višina in natančna sestava stroškov ter način financiranja s strani ustanoviteljice se določita z letno pogodbo, ki jo zavod sklene z ustanoviteljico.
(3) Cenik dejavnosti javne gospodarske službe in cenik tržne dejavnosti sprejme upravni odbor na predlog direktorja.
VI. MEDSEBOJNE PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI MED USTANOVITELJICO IN ZAVODOM 
10. člen 
(1) Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
1. daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
2. sprejme letno poročilo, obračune in zaključni račun zavoda,
3. odloča o statusnih spremembah zavoda,
4. daje soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti zavoda,
5. daje soglasje k načinu razporejanja presežka prihodkov nad odhodki in odloča o načinu pokrivanja primanjkljaja,
6. imenuje in razrešuje predstavnike ustanoviteljice v upravnem odboru,
7. daje soglasje k statutu zavoda,
8. daje soglasje k sprejetemu finančnemu načrtu in programu dela zavoda ter kadrovskemu načrtu, ki je priloga finančnega načrta,
9. daje soglasje k ceniku javne gospodarske službe,
10. daje soglasje k aktu o organizaciji in sistemizaciji,
11. daje soglasje k najemanju posojil zavoda na podlagi predloga direktorja zavoda in predhodnega mnenja upravnega odbora in
12. izvaja druge ustanoviteljske pravice, določene z veljavnimi predpisi s področja dela zavoda.
(2) Ustanoviteljske pravice iz 7. točke prvega odstavka tega člena izvršuje statutarna komisija ustanoviteljice.
(3) Ustanoviteljske pravice iz 8. točke prejšnjega odstavka se izvršujejo skladno z veljavnimi predpisi.
(4) Ustanoviteljske pravice iz 9. do 11. točke prvega odstavka tega člena izvršuje župan ustanoviteljice, ki lahko za to pooblasti notranjo organizacijsko enoto občinske uprave.
(5) Neposredni odgovorni organ za posamezna strokovna in organizacijska opravila je notranja organizacijska enota občinske uprave, pristojna za okolje in prostor ter komunalo.
(6) Zavod ima do ustanoviteljice naslednje obveznosti:
1. do 28. februarja tekočega leta mora organu ustanoviteljice, pristojnemu za izdajo soglasja k njihovemu finančnemu načrtu in programu dela, posredovati letno poročilo (zaključni račun) in poročilo o upravljanju s stvarnim premoženjem,
2. v prvem polletju tekočega leta direktor zavoda Mestnemu svetu poroča o letnem poročilu iz prejšnje točke in programu dela za tekoče leto,
3. najkasneje do 15. avgusta tekočega leta mora pripraviti in posredovati županu polletno poročilo in poročilo o porabi proračunskih sredstev v prvem polletju tekočega leta in izvajanju dejavnosti iz 5. člena odloka,
4. najkasneje v roku določnem v izhodiščih ustanoviteljice za pripravo finančnega načrta posredovati finančni načrt, katerega del je načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja ter kadrovski načrt za naslednje leto,
5. najkasneje do 18. dne v mesecu januarju, aprilu, juliju in oktobru seznaniti ustanoviteljico o realizaciji kadrovskega načrta zavoda in
6. po potrebi na njegovo zahtevo posredovati ustanoviteljici vse podatke, potrebne za spremljanje računovodskega in poslovnega poteka dela zavoda ter za statistične potrebe.
(7) Obveznosti iz 1., 2., 4., 5. in 6. točke prejšnjega odstavka mora zavod posredovati vodji notranje organizacijske enote občinske uprave, pristojne za okolje in prostor ter komunalo.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
11. člen 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari pri opravljanju svoje dejavnosti lahko zavod nameni za razvoj in opravljanje svoje dejavnosti ter po predhodnem soglasju ustanoviteljice za investicijsko in tekoče vzdrževanje.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari z opravljanjem tržne dejavnosti se lahko prenese v proračun ustanoviteljice za financiranje gospodarske javne službe na podlagi sklepa ustanoviteljice.
(3) O načinu in višini pokrivanja morebitnega primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanoviteljica na predlog upravnega odbora.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
12. člen 
(1) Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register z omejitvijo, da brez soglasja ustanoviteljice ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga, v skladu z veljavnimi predpisi.
(3) Ustanoviteljica za obveznosti zavoda ne odgovarja.
IX. ORGANI ZAVODA 
13. člen 
Organa zavoda sta:
– upravni odbor in
– direktor.
Upravni odbor 
14. člen 
(1) Zavod upravlja upravni odbor, ki ima pet članov.
(2) Upravni odbor sestavljajo štirje predstavniki ustanoviteljice in en predstavnik delavcev zavoda.
(3) Člana upravnega odbora – predstavnika delavcev zavoda izvoli in odpokliče svet delavcev v postopku, smiselno skladnim z določbami veljavne zakonodaje s področja sodelovanja delavcev pri upravljanju.
(4) Člani upravnega odbora so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
15. člen 
(1) Upravni odbor izvoli predsednika in namestnika predsednika upravnega odbora izmed članov, imenovanih s strani ustanoviteljice zavoda.
(2) Predsednik upravnega odbora sklicuje in vodi seje, izjavlja voljo in objavlja odločitve upravnega odbora ter zastopa upravni odbor v odnosu do drugih organov zavoda in tretjih oseb.
(3) Če je predsednik upravnega odbora zadržan ali odsoten njegove naloge prevzame njegov namestnik.
16. člen 
(1) Upravni odbor odloča na sejah, ki jih sklicuje predsednik upravnega odbora. Predsednik upravnega odbora mora sklicati sejo upravnega odbora na zahtevo direktorja, najmanj dveh članov upravnega odbora ali župana ustanoviteljice. Če predsednik upravnega odbora ne skliče seje v roku 15 dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skliče tisti, ki je sklic seje zahteval.
(2) Odločanje upravnega odbora je veljavno, če je na seji navzoča večina vseh članov. Upravni odbor odloča z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če ta odlok ali drug predpis ne določata drugače. Če je izid neodločen, odloča glas predsednika upravnega odbora.
(3) Direktor zavoda se mora na vabilo udeleževati sej upravnega odbora.
(4) Potek seje in sprejeti sklepi upravnega odbora morajo biti zapisani v zapisniku seje, ki ga podpiše predsednik upravnega odbora.
(5) Upravni odbor sprejme poslovnik o svojem delu, s katerim podrobneje uredi vsa vprašanja v zvezi z organizacijo in delovanjem upravnega odbora.
17. člen 
(1) Naloge in pristojnosti upravnega odbora so zlasti:
1. sprejema statut in akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter druge splošne akte zavoda, za katere tako določajo ta odlok, statut ali veljavni predpisi,
2. imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem ustanoviteljice,
3. na predlog direktorja sprejema programe dela in razvoja zavoda ter finančne načrte in jih predloži v soglasje ustanoviteljici ter spremlja njihovo izvrševanje,
4. predhodno obravnava letno poročilo, obračune in zaključni račun zavoda in jih predloži v sprejem ustanoviteljici,
5. sprejme cenik javne gospodarske službe in ga predloži v soglasje ustanoviteljici,
6. sprejme cenik tržne dejavnosti,
7. predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti zavoda,
8. nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda ter spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
9. lahko predlaga ustanoviteljici revizijo poslovanja zavoda,
10. ocenjuje delo direktorja zavoda,
11. pravočasno obvešča predlagatelje o izteku ali predčasnem prenehanju mandata svojih članov,
12. sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem zavoda in jo predloži ustanoviteljici ter izvaja druge pravice in obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja zavoda,
13. daje ustanoviteljici in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih glede poslovanja zavoda,
14. daje predhodno mnenje o najemanju kreditov zavoda na podlagi predloga direktorja zavoda,
15. razpisuje volitve predstavnika delavcev zavoda v upravni odbor,
16. obravnava ugotovitve nadzornih organov glede delovanja zavoda,
17. opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom, statutom in veljavnimi predpisi.
18. člen 
(1) Članu upravnega odbora preneha funkcija pred potekom mandata:
– če sam odstopi,
– z odpoklicem,
– z razrešitvijo predstavnika zaposlenih,
– s smrtjo.
(2) V primeru predčasnega prenehanja funkcije člana upravnega odbora, se za čas do izteka mandata imenuje ali izvoli nov član po istem postopku, ki je predpisan za imenovanje ali izvolitev člana upravnega odbora, katerega funkcija je predčasno prenehala.
Direktor 
19. člen 
(1) Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela in poslovanja zavoda.
(2) Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor s soglasjem ustanoviteljice in na podlagi javnega razpisa, ter pod pogoji, na način in po postopku, določenim s statutom.
(3) Če se na javni razpis iz prejšnjega odstavka nihče ni prijavil ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran, se razpis ponovi, za čas do imenovanja novega direktorja pa se imenuje vršilec dolžnosti direktorja, vendar najdlje za eno leto.
(4) Direktor je imenovan za štiri leta in je po preteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.
20. člen 
(1) Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima najmanj sedmo raven izobrazbe, skladno z veljavno uredbo na področju uvedbe in uporabe klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih,
– aktivno obvlada slovenski jezik.
(2) Kandidat za direktorja zavoda mora ob prijavi na javni razpis predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.
21. člen 
(1) Direktor ima predvsem naslednje pristojnosti in naloge:
1. organizira, načrtuje in vodi delo zavoda ter zastopa in predstavlja zavod,
2. izvršuje sklepe upravnega odbora,
3. pripravi program dela, katerega sestavni del je finančni načrt s kadrovskim načrtom, in ga predloži v sprejem upravnemu odboru ter odgovarja za njegovo izvedbo,
4. pripravi predlog akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in ga predloži v sprejem upravnemu odboru in v soglasje ustanoviteljici,
5. pripravi predloge drugih splošnih aktov, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda, ki jih sprejema upravni odbor,
6. pripravi in posreduje županu in upravnemu odboru polletno poročilo o delu zavoda,
7. pripravi letno poročilo, obračune in zaključni račun zavoda in jih predloži v obravnavo upravnemu odboru ter v sprejem ustanoviteljici,
8. predlaga upravnemu odboru sprejetje cenika javne gospodarske službe in cenika tržne dejavnosti,
9. poroča ustanoviteljici in upravnemu odboru o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
10. izvršuje pravice in obveznosti delodajalca,
11. sprejema vse akte v zvezi z delom zavoda, za katere niso pristojni drugi organi zavoda,
12. pripravlja predloge za spremembo statuta in drugih splošnih aktov zavoda,
13. ustanoviteljici predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti zavoda,
14. predlaga najemanje kreditov zavoda,
15. opravlja druge naloge, določene s tem odlokom, statutom in drugimi veljavnimi predpisi.
(2) Podrobneje naloge in obveznosti direktorja določi statut zavoda.
22. člen 
(1) Direktor zavoda samostojno sklepa posle v okviru potrjenega finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta) zavoda. Izven tega okvira lahko sklepa posle o investicijah, investicijskem vzdrževanju in najemnih pogodbah, katerih vrednost presega 5.000 eurov, le s predhodnim soglasjem upravnega odbora in če so za to zagotovljena sredstva.
(2) Direktor lahko svoje naloge in pristojnosti s splošnim ali posebnim pisnim pooblastilom prenese na drugo osebo zaposleno v zavodu, pri čemer določi obseg, vsebino in trajanje pooblastila.
23. člen 
(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata:
– če to sam zahteva,
– če huje krši delovne obveznosti ali prekorači pooblastila,
– če upravni odbor ugotovi, da ni sposoben voditi poslov in zastopati zavoda,
– če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali ne izvršuje sklepov ali navodil ustanoviteljice oziroma organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– če mu ustanoviteljica ali upravni odbor izreče nezaupnico zaradi slabih poslovnih rezultatov.
(2) Upravni odbor mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi direktorja seznaniti z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Zoper sklep o razrešitvi ima prizadeti pravico zahtevati sodno varstvo, v skladu z določili veljavne zakonodaje.
(3) Upravni odbor v primeru razrešitve direktorja imenuje vršilca dolžnosti direktorja, vendar najdlje za eno leto.
X. SPLOŠNI AKTI, DELOVNA RAZMERJA, NADZOR IN FINANČNO POSLOVANJE ZAVODA 
24. člen 
(1) Zavod ima statut, s katerim se uredi organizacija zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in odgovornosti zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z veljavno zakonodajo in tem odlokom.
(2) V skladu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
(3) Zavod ima lahko organizacijske enote.
25. člen 
(1) Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, ureja zavod v skladu z veljavno zakonodajo in drugimi predpisi ter panožno kolektivno pogodbo.
(2) Zaposlitve se sklepajo samo za delovna mesta, ki so sistemizirana z aktom o sistemizaciji delovnih mest in so opredeljena v potrjenem in sprejetem letnem kadrovskem načrtu. Izjemoma je skladno z določili veljavne zakonodaje za pokrivanje občasnih potreb po delu dovolj, da so le-te opredeljene v kadrovskem načrtu zavoda.
26. člen 
(1) Gospodarjenje in upravljanje zavoda z nepremičnim in premičnim premoženjem, ki ga je ustanoviteljica vložila v delovanje zavoda, nadzira ustanoviteljica preko svojih za to pristojnih notranje organizacijskih enot občinske uprave.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda, finančnim poslovanjem zavoda in nad strokovnostjo dela zavoda opravljajo s tem odlokom določeni organi zavoda in za to pristojni državni organi.
27. člen 
(1) Zavod vodi računovodstvo skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe in slovenskimi računovodskimi standardi ter pravilnikom o računovodstvu.
(2) Zavod vodi svoje finančno poslovanje v skladu z zakoni in poslovno finančnimi načeli.
28. člen 
(1) Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili ustanoviteljici, upravnemu odboru ter podajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja in drugim predstavnikom javnosti.
(2) Javnost obvešča o delu zavoda direktor ali oseba, ki jo direktor zavoda za ta namen pooblasti.
29. člen 
Vsa vprašanja, ki niso urejena z zakonom ali s tem odlokom, se uredijo v statutu zavoda.
XI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
30. člen 
(1) Za čas do imenovanja direktorja zavoda, vendar največ za dobo enega leta, župan imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, ki je dolžan pripraviti vse potrebno za začetek dela zavoda, poskrbi za vpis zavoda v sodni register ter v prehodnem obdobju organizira delo oziroma poslovanje zavoda.
(2) Upravni odbor se oblikuje v skladu s tem odlokom najkasneje v dveh mesecih od dneva uveljavitve tega odloka. Predstavnika delavcev v upravni odbor izmed sebe imenujejo delavci zavoda, ko bodo v zavodu zaposleni najmanj trije delavci. Do imenovanja predstavnika delavcev upravni odbor deluje in sprejema odločitve v sestavi štirih članov upravnega odbora – predstavnikov ustanoviteljice. V primeru neodločenega izida glasovanja je odločujoč glas predsednika upravnega odbora.
(3) Konstitutivno sejo upravnega odbora skliče vršilec dolžnosti direktorja zavoda iz prvega odstavka tega člena najkasneje v 30 dneh od dne, ko je izvoljena oziroma imenovana večina članov upravnega odbora.
31. člen 
(1) Statut zavoda, akt o sistemizaciji delovnih mest in kadrovski načrt morajo biti sprejeti najkasneje v roku dveh mesecev od konstitutivne seje upravnega odbora.
(2) Do sprejetja statuta in drugih splošnih aktov zavoda se za delovanje zavoda uporabljajo določila veljavne zakonodaje in tega odloka.
32. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka se dopolnijo določbe Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 29/06, 98/08, 31/10, 53/11, 42/12, 51/12 in 71/12):
1. V prvem odstavku 7. člena se za besedo »obratu« doda besedilo »v javnem gospodarskem zavodu,«.
2. V prvem odstavku 8. člena se za besedo »podjetju« doda besedilo »ali javnem gospodarskem zavodu«.
33. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka se v Odloku o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih zelenih površin, drugih zelenih površin ter javnih površin v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 38/01 in 75/12) v prvem odstavku 3. člena besedilo »javnega podjetja Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.« nadomesti z besedilom »javnega gospodarskega zavoda«.
(2) Nespremenjeni predpis iz prejšnjega odstavka se uporablja do začetka delovanja zavoda.
34. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o režijskem obratu v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 31/00).
(2) Predpis iz prejšnjega odstavka se uporablja do začetka delovanja zavoda.
35. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-6/2019
Celje, dne 24. septembra 2019
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 

AAA Zlata odličnost