Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

Št. 344-2/2019-3 Ob-3032/19, Stran 1980
Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika (koncedent) na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg, ZZiv), Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, v nadaljevanju ZJZP), Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Metlika (Uradni list RS, št. 47/19) objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali v Občini Metlika 
1. Naročnik – koncedent: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika.
2. Predmet in obseg razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev ene koncesije na področju zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali v Občini Metlika, ki se podeljuje na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06).
3. Koncesijski akt: Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Metlika (Uradni list RS, št. 47/19), ki predstavlja tudi odločitev o javno-zasebnem partnerstvu.
4. Območje izvajanja dejavnosti: dejavnost se bo opravljala na celotnem območju Občine Metlika.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas 5 let. Koncesijsko razmerje začne teči z dnem podpisa pogodbe, koncesionar prične opravljati dejavnost najkasneje v roku 30 dni od podpisa koncesijske pogodbe.
6. Postopek izbire izvajalca: koncedent bo izbral koncesionarja, ki bo izpolnjeval pogoje, določene z razpisno dokumentacijo ter na podlagi meril, kot jih določa navedeni dokument. Prijave bo obravnavala razpisna komisija, ki jo sestavljata predsednik in dva člana in jo imenuje župan Občine Metlika. Koncesionarja bo izbrala občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga komisije.
7. Kraj in čas dviga razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani koncedenta www.metlika.si.
8. Kraj in rok za predložitev prijav: prijave se lahko oddajo po pošti ali osebno v vložišču na naslovu Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, v času uradnih ur, do roka, določenega za oddajo prijav. Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do spodaj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozne (prejemna teorija). Rok za oddajo prijav je 15. 10. 2019 do 12. ure. Prijave morajo kandidati oddati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označba »Prijava – ne odpiraj«.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti registriran za dejavnost, ki je predmet tega odloka in imeti vsa potrebna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, ki so zahtevana z zakonom in podzakonskimi akti,
– izpolnjevati obvezne pogoje, ki jih določa zakonodaja s področja javnega naročanja za splošni sektor,
– izpolnjevati finančne pogoje, določene z razpisno dokumentacijo,
– razpolagati z zadostnim številom oseb, ki so ustrezno usposobljene za izvajanje javne službe,
– razpolagati z ustreznimi objekti, napravami in tehnično opremo,
– izpolnjevati zahteve glede tehnične in strokovne usposobljenosti.
Podrobneje se pogoji in način dokazovanja določijo z razpisno dokumentacijo za izbor izvajalca.
10. Merila za izbiro najugodnejšega kandidata: ponudbe ponudnikov bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili: ponudbena cena, reference ponudnika, strokovna-kadrovska usposobljenost, organizacijska usposobljenost in finančna stabilnost.
11. Podaja skupne vloge: dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V primeru skupne ponudbe morajo vsi ponudniki izpolnjevati pogoje, ki so določeni v razpisni dokumentaciji za kandidata/ponudnika, z izjemo finančnega pogoja – višina letnih prihodkov, ki ga lahko partnerji izpolnjujejo kumulativno.
12. Kraj in čas odpiranja vlog: javno odpiranje ponudb bo 15. 10. 2019 ob 14. uri, v prostorih Občine Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika.
13. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu razpisa bodo kandidati pisno obveščeni predvidoma v roku 30 dni od roka za oddajo ponudb.
14. Prijava na razpis in vsebina vlog: kandidati lahko prijavo (vlogo) na razpis oddajo samo na originalni razpisni dokumentaciji ali dokumentaciji, ki ji je po vsebini enaka, na kateri je lahko samo ena kandidatura. Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti in priložiti vse zahtevane priloge kot so določene z razpisno dokumentacijo.
Občina Metlika