Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

Št. 38141-5/2019/1 Ob-3055/19, Stran 2008
Na podlagi 16. člena Zakona o digitalni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07, 85/10, 47/12 in 109/12 – ZEKom-1) in na podlagi subsidiarne uporabe 33. in 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17 in 30/19 – odl. US) Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije objavlja
sklep 
o uvedbi javnega razpisa za podelitev radijske frekvence za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije T-DAB+ (multipleks R3)
1 Predmet javnega razpisa: predmet tega razpisa je radijska frekvenca 194.064 MHz (kanal oziroma blok 7D) za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije T-DAB+ na območju Ljubljane (multipleks R3).
2 Pogoji in zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
Za izpolnjevanje pogojev javnega razpisa mora ponudnik:
– predložiti popolno in pravilno ponudbo, ki vključuje:
– Splošne informacije o ponudniku in izjave,
– Pooblastilo za podpis ponudbe, 
– Ponujeni znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine, 
– Garancijo za resnost ponudbe in pravočasno izvedbo projekta, 
– Reference, 
– Poslovni načrt, 
– Bilanco stanja za zadnje preteklo poslovno leto, 
– Izjavo o izgradnji omrežja,
– Izjavo o izvenbilančnih postavkah;
– imeti poravnane vse zapadle obveznosti do agencije, ki niso predmet spora pred sodišči;
– biti plačilno sposoben, zoper njega ne sme biti začet postopek stečaja, prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja.
Zahteve javnega razpisa, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:
Ponudnik z udeležbo na javnem razpisu prevzema dodatne obveznosti glede hitrosti izgradnje omrežja in cene storitve, in sicer mora ponudnik:
– v roku, ki ga določi v ponudbi, izgraditi omrežje vsaj na oddajni točki Ljubljana 3, skladno s predloženim poslovnim načrtom, in začeti z nudenjem storitve oddajanja programov;
– v času veljavnosti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc storitev oddajanja zaračunavati skladno z mesečno ceno za storitev oddajanja za 1 enoto kapacitete, kot jo določi v ponudbi.
Izbrani ponudnik bo moral v multipleksu rezervirati 500 enot kapacitete (CU) za razširjanje programov, za katere bo podeljena pravica razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki izključno za razpisano geografsko območje.
Vse podrobnosti v zvezi z navedenimi pogoji in zahtevami opredeljuje razpisna dokumentacija.
3 Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe
Pravočasne, popolne in vsebinsko pravilne ponudbe bo agencija ocenila glede na ponujeno ceno storitev, višino ponujenega plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine, čas izgradnje omrežja, reference ponudnika na področju upravljanja digitalnih radiodifuznih omrežij, stopnjo lastniškosti financiranja in zunajbilančne postavke, ki jih ponudniki ponudijo oziroma navedejo v svoji ponudbi.
Ponudbe se točkujejo upoštevaje postavljena merila in razvrstijo po vrstnem redu glede na prejeto število točk. V primeru, da prejmeta dve ali več ponudb enako število točk, bo višje uvrščena ponudba z nižjo ceno storitev. V primeru, da sta dve ali več ponudb še vedno enakovredni, bo bolje uvrščena ponudba s krajšim časom izgradnje omrežja.
Agencija bo ponudniku, čigar ponudba bo najbolje ocenjena, izdala odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije T-DAB+ (multipleks R3).
3.1 Cena ponujenih storitev (0–40 točk)
Pri tem merilu se ocenjuje višina mesečne cene storitve oddajanja za 1 enoto kapacitete (CU) multipleksa. Število točk pri tem merilu se izračuna kot razmerje med najnižjo ponujeno ceno in ceno iz ocenjevane ponudbe. Dobljeno število se pomnoži s 40 in zaokroži na eno decimalno mesto. Ponudba, v kateri ponudnik ponuja najnižjo ceno storitev prejme 40 točk.
3.2 Višina ponujenega plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine (0–10 točk)
Pri tem merilu se ocenjuje višina ponujenega plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine. Število točk pri tem merilu se izračuna kot razmerje med višino ponujenega plačila ocenjevane ponudbe in najvišjega ponujenega plačila. Dobljeno število se pomnoži z 10 in zaokroži na eno decimalno mesto. Ponudba, v kateri ponudnik ponuja najvišji znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine, dobi 10 točk.
3.3 Čas izgradnje omrežja (0–10 točk)
Pri tem merilu se ocenjuje čas, v katerem bo ponudnik izgradil omrežje, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije in predloženim poslovnim načrtom. Ponudbe se točkujejo glede na število dni, šteto od vročitve odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, s katero bo najboljšemu ponudniku podeljena pravica do uporabe frekvence, ki je predmet tega javnega razpisa, kot ga je ponudnik navedel v poslovnem načrtu.
Čas izgradnje omrežja
Št. točk
170 dni ali več
0
140 do 169 dni
3
120 do 139 dni
7
119 dni ali manj
10
3.4 Reference ponudnika na področju upravljanja digitalnih radiodifuznih omrežij (0–20 točk)
Pri tem merilu se ocenjuje število digitalnih radiodifuznih omrežij s katerimi ponudnik upravlja in na dan oddaje ponudbe redno obratujejo.
Število digitalnih radiodifuznih omrežij
Št. točk
0
0
1 do 2
5
3 do 4
10
5 do 6
15
7 ali več
20
3.5 Stopnja lastniškosti financiranja (0–10 točk)
Pri tem merilu se upošteva stopnja lastniškosti financiranja. Pri merilu stopnja lastniškosti financiranja se upošteva delež kapitala v obveznostih do virov sredstev na zadnji dan preteklega poslovnega leta v bilanci stanja (v %, zaokroženo na 2 decimalni mesti). Pri pravnih osebah javnega prava se preverja kapital v okviru lastnih virov in dolgoročnih obveznosti.
Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev
Št. točk
0 % do vključno 50 %
0
nad 50 % do vključno 70 %
5
nad 70 %
10
3.6 Zunajbilančne postavke (0–10 točk)
Pri tem merilu se upoštevajo zunajbilančne postavke. Pri merilu zunajbilančne postavke se upošteva delež zunajbilančnih postavk v sredstvih oziroma obveznostih do virov sredstev na zadnji dan preteklega poslovnega leta v bilanci stanja (v %, zaokroženo na 2 decimalni mesti).
Zunajbilančne postavke
Št. točk
0 % do vključno 10 %
10
nad 10 %
0
4 Najmanjši znesek plačila za učinkovito rabo naravne dobrine in način plačila
Najmanjši znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine znaša 12.000 EUR.
Ponudnik, ki mu bo agencija z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc dodelila v uporabo frekvenco, ki je predmet tega javnega razpisa, mora znesek, ki ga je na javnem razpisu ponudil za plačilo učinkovite rabe omejene naravne dobrine, poravnati v roku 30 dni od vročitve odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc.
5 Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 11. 11. 2019 do 11. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije po izteku roka, bo agencija poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave, izdala potrdilo o prejemu ponudbe.
Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
6 Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo v sejni sobi na sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana, dne 11. 11. 2019 ob 12. uri.
7 Razpisna dokumentacija
Ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora oddati ponudbo, pripravljeno v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija podaja podrobnejše informacije tega javnega razpisa in posameznih točk predmetnega sklepa.
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh agencije: http://www.akos-rs.si. Interesenti lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v tiskani ali elektronski obliki tudi osebno na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure.
8 Kontaktna oseba
Ime in priimek: Igor Funa
Elektronski naslov: info.box@akos-rs.si
9 Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost