Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

2567. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bruceloze pri govedu, stran 6934.

  
Na podlagi sedmega odstavka 15. člena, drugega odstavka 18. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bruceloze pri govedu 
1. člen 
(splošna določba) 
Ta pravilnik določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bruceloze pri govedu, ki jo povzročajo Brucella abortus, Brucella melitensis in Brucella suis (v nadaljnjem besedilu: bolezen).
2. člen 
(obveščanje, poročanje in prijavljanje) 
Obveščanje, poročanje in prijavljanje bolezni poteka v skladu s pravilnikom, ki ureja bolezni živali.
3. člen 
(sum na bolezen) 
(1) Na bolezen se sumi, če:
– se pri živalih pojavijo eden ali več kliničnih znakov: abortusi, zaostale posteljice, vnetja mod in obmodkov, artritisi, ki bi lahko bili vzročno povezani z ostalimi kliničnimi znaki;
– so živali prišle v stik z ljudmi ali živalmi, za katere se na podlagi kliničnih znakov sumi, da so oboleli za brucelozo, ali ki so oboleli za brucelozo.
(2) Uradni veterinar uvede nadzor sumljivega gospodarstva in:
– do potrditve ali izključitve bolezni začasno razveljavi status črede, uradno proste bruceloze;
– prepove promet s prežvekovalci, prašiči in konji z gospodarstva in na gospodarstvo, razen prometa v klavnico za zakol pod uradnim nadzorom; zdravstvena ustreznost mesa se oceni v skladu s predpisi, ki urejajo proizvodnjo živil živalskega izvora;
– odredi osamitev živali, sumljivih na brucelozo; mleko teh živali se lahko po predhodni toplotni obdelavi uporabi za prehrano drugih živali na gospodarstvu; mleko ostalih živali se lahko uporabi za prehrano ljudi, če je bilo v mlekarni toplotno obdelano vsaj pri temperaturi pasterizacije in pod uradnim nadzorom;
– opravi epizootiološko poizvedovanje;
– zagotovi izvedbo potrebnih diagnostičnih preiskav;
– odredi postavitev razkuževalnih barier na vhodu in izhodu z gospodarstva in v posamezne objekte, kjer se nahaja govedo.
(3) Za diagnostične preiskave iz pete alineje prejšnjega odstavka se odvzame:
– vzorec krvi za serološko preiskavo vsem živalim v reji, starejšim od 12 mesecev;
– vzorce organov, tkiv oziroma izločkov za bakteriološko preiskavo (abortiran fetus, placenta, vaginalni bris po abortusu, mleko, seme ipd.).
(4) Ukrepi ostanejo v veljavi, dokler bolezen ni izključena. V tem primeru se status črede povrne po uradni dolžnosti ob upoštevanju pogojev iz pravilnika, ki ureja bolezni živali.
4. člen 
(potrditev bolezni) 
(1) Bolezen je potrjena, če:
– je bil izoliran povzročitelj ali
– so ugotovljeni klinični znaki, rezultati laboratorijskih preiskav pa so pozitivni.
(2) Po potrditvi bolezni uradni veterinar na okuženem gospodarstvu:
– odvzame status črede, uradno proste bruceloze;
– izvede popis vseh živali, pri katerih je bolezen potrjena, ter živali, za katere se na podlagi epizootioloških podatkov presodi, da bi lahko bile okužene.
(3) Uradni veterinar na okuženem gospodarstvu poleg ukrepov iz prejšnjega člena odredi tudi naslednje ukrepe:
– prepoved prometa s proizvodi oziroma izdelki od goved z okuženega gospodarstva;
– osamitev in izločitev vseh živali, pri katerih je bolezen potrjena, ter živali, za katere se na podlagi epizootioloških podatkov presodi, da bi lahko bile okužene; živali se izločijo pod uradnim nadzorom v roku 30 dni od potrditve bolezni; zdravstvena ustreznost mesa zaklanih živali se oceni v skladu s predpisi, ki urejajo proizvodnjo živil živalskega izvora;
– neškodljivo uničenje poginulih ali mrtvorojenih telet in izvrženih plodov, posteljic in plodovih mehurjev, razen za potrebe diagnostike;
– neškodljivo uničenje slame, stelje in vseh drugih materialov, opreme in snovi, ki so prišli v stik z okuženimi živalmi ali izvrženimi plodovi, posteljicami in plodovimi mehurji;
– prepoved odvažanja krme in gnoja z okuženega gospodarstva; gnoj iz vseh objektov, kjer je nastanjeno govedo, je treba uskladiščiti na mestu, kjer je onemogočen dostop dovzetnim živalim; gnoj je treba razkužiti in ga uskladiščiti za vsaj tri mesece; razkuževanje ni potrebno, če je gnoj prekrit s plastjo neokuženega gnoja ali zemlje; prav tako je potrebno razkuževanje gnojevke, če ta ni bila odstranjena hkrati z gnojem;
– čiščenje in razkuževanje v skladu s 6. členom tega pravilnika;
– druge ukrepe za sanacijo okuženega gospodarstva.
5. člen 
(serološki reaktorji) 
(1) Serološki reaktor je žival, pri kateri rezultati potrditvenih seroloških preiskav opravljenih na vzorcih, ki niso odvzeti v okviru suma na bolezen iz prejšnjega člena, niso negativni.
(2) V primeru ugotovljenega serološkega reaktorja Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pridobi strokovno mnenje Nacionalnega veterinarskega inštituta (v nadaljnjem besedilu: NVI) glede nadaljnjih postopkov.
(3) Uradni veterinar na gospodarstvu s serološkimi reaktorji opravi epizootiološko poizvedbo in prepove premike in uporabo seroloških reaktorjev za razmnoževanje.
(4) Na podlagi strokovnega mnenja NVI iz drugega odstavka tega člena ter rezultatov epizootiološke poizvedbe iz prejšnjega odstavka uradni veterinar odredi oziroma izvede nadaljnje postopke, da se sum bolezni potrdi ali izključi.
(5) Če se na podlagi rezultatov laboratorijskih preiskav, opravljenih na podlagi strokovnega mnenja NVI in epizootiološke poizvedbe iz tega člena, prisotnost bruceloze ne more izključiti, uradni veterinar odredi ukrepe iz 3. oziroma 4. člena tega pravilnika.
6. člen 
(čiščenje in razkuževanje) 
(1) Čiščenje in razkuževanje se opravita potem, ko so bile vse okužene živali izločene in preden se opravi ponovna naselitev.
(2) Čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev, opreme in drugih predmetov, ki so bili v stiku z okuženimi živalmi ali živalmi, sumljivimi na okužbo, se izvede pod nadzorom in v skladu z navodili uradnega veterinarja. Postopke čiščenja in razkuževanja opravi organizacija, ki ima koncesijo za opravljanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije.
7. člen 
(trajanje ukrepov) 
Ukrepi na okuženem gospodarstvu ostanejo v veljavi do ponovne pridobitve statusa črede, uradno proste bruceloze, v skladu s pravilnikom, ki ureja bolezni živali.
8. člen 
(stroški) 
Stroški diagnostičnih preiskav, s katerimi se potrdi bolezen ali ovrže sum, se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, stroški drugih ukrepov in sanacija reje pa bremenijo imetnika živali.
9. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bruceloze pri govedu (Brucellosis) (Uradni list RS, št. 91/05 in 13/06).
10. člen 
(uveljavitev) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-269/2019
Ljubljana, dne 25. septembra 2019
EVA 2019-2330-0091
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano