Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

P 20/2019 Os-2792/19, Stran 2011
Okrajno sodišče v Postojni je po okrajni sodnici Tini Benčič v pravdni zadevi tožeče stranke Viktorja Morel, Drskovče 1/b, 6257 Pivka, ki ga zastopa odvetnica Danica Štrukelj Stanonik iz Pivke, zoper toženo stranko Ivana Milavec, Zagorje 62, Pivka, zaradi priposestvovanja lastninske pravice (pcto. 5.595,00 EUR), sklenilo, da se toženi stranki Ivanu Milavcu, z zadnjim znanim bivališčem na naslovu Zagorje 62, Pivka, na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) postavi začasno zastopnico, odvetnico Urško Krebelj, Postojnska cesta 16, 6257 Pivka.
Začasni zastopnik ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko vse dotlej, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
O postavitvi začasnega zastopnika se obvesti Center za socialno delo Postojna.
Ker je začasni zastopnik dedičem postavljen po 5. točki drugega odstavka 82. člena ZPP, bo sodišče na oglasni deski okrajnega sodišča in v Uradnem listu RS objavilo oglas o postavitvi začasnega zastopnika (prvi odstavek 86. člena ZPP).
Okrajno sodišče v Postojni
dne 29. 7. 2019