Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

2566. Pravilnik o registraciji, tehničnih pregledih, označevanju in barvi vojaških vozil Slovenske vojske, o označevanju in barvi vozil Civilne zaščite ter o označevanju določenih sredstev iz popisa, stran 6919.

  
Na podlagi drugega odstavka 26. člena, četrtega odstavka 29. člena in četrtega odstavka 46. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17), tretjega odstavka 41. in petega odstavka 101. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15), 1. točke 28. člena Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94) ter tretjega odstavka 18. člena Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16), minister za obrambo izdaja
P R A V I L N I K 
o registraciji, tehničnih pregledih, označevanju in barvi vojaških vozil Slovenske vojske, o označevanju in barvi vozil Civilne zaščite ter o označevanju določenih sredstev iz popisa 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta pravilnik ureja način registracije, barvo, obliko, mere in vsebino registrskih tablic, postopke, pogoje in roke za izvedbo tehničnih pregledov ter označevanje in barvo vojaških vozil Slovenske vojske, označevanje in barvo vozil Civilne zaščite ter označevanje določenih sredstev iz popisa.
(2) Vozila Obveščevalno varnostne službe in druga vozila Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) se registrirajo po splošnih predpisih.
(3) Naloge v zvezi z registracijo vojaških vozil Slovenske vojske v ministrstvu opravlja organizacijska enota ministrstva, pristojna za splošne zadeve. Druge naloge po tem pravilniku za vojaška vozila Slovenske vojske ter za sredstva iz popisa, namenjena za potrebe obrambe, opravljajo Generalštab Slovenske vojske oziroma organizacijska enota, pristojna za vojaške premike in transport v Generalštabu Slovenske vojske, za vozila Civilne zaščite in sredstva iz popisa, namenjena za potrebe zaščite, reševanja in pomoči, pa Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
(4) Naloge v zvezi z registracijo vojaških vozil Slovenske vojske iz prejšnjega odstavka so registracija in zavarovanje vozil v skladu s predpisi o obveznih zavarovanjih v prometu in zavarovalno pogodbo ter izdaja prometnih dovoljenj, potrdil o obveznem zavarovanju, registrskih tablic in zelenih kart.
(5) Če posamezno vprašanje v zvezi z registracijo, tehničnimi pregledi in označevanjem vozil iz tega člena ni urejeno s tem pravilnikom, se uporabljajo splošni predpisi.
2. člen 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. Bojno vojaško vozilo je oklepno in vojaško vozilo brez oklepa na gosenicah ali na kolesih, nosilec raket, samovozno artilerijsko in drugo transportno sredstvo, namenjeno za bojno delovanje, ki se uporablja izključno za vojaške namene.
2. Nebojno vojaško vozilo je vozilo, ki ni bojno vojaško vozilo, inženirski stroj ali sredstvo za nakladanje, razkladanje in prekladanje ter je namenjeno vožnji po urejenih in izven urejenih cest.
3. Kontrolni list servisnega pregleda je dokument tehnično-tehnološke dokumentacije Slovenske vojske za posamezno znamko vojaškega vozila, ki opredeljuje točke pregleda in preverjanja delovanja ter predpisane preventivne posege v sklope in naprave na vojaškem vozilu, v skladu z Intervali vzdrževanja materialnih sredstev v Slovenski vojski.
4. Servisni pregled vojaškega vozila (v nadaljnjem besedilu: servisni pregled) je pregled vojaškega vozila, opravljen po tehnično-tehnološki dokumentaciji Slovenske vojske za posamezno znamko vojaškega vozila, in v rokih po tem pravilniku ter internem aktu ministrstva za intervale vzdrževanja materialnih sredstev v Slovenski vojski, ki so v uporabi ali v skladiščih (v nadaljnjem besedilu: Intervali vzdrževanja materialnih sredstev v Slovenski vojski).
5. Sredstvo iz popisa je motorno ali priklopno vozilo, delovni ali drug stroj, za katerega se lahko naloži materialna dolžnost za potrebe obrambe ali za potrebe zaščite, reševanja in pomoči, v skladu z zakonom, ki ureja materialno dolžnost.
6. Strokovno usposobljena oseba za izvajanje servisnih pregledov vojaških vozil (v nadaljnjem besedilu: strokovno usposobljena oseba Slovenske vojske) je pripadnik Slovenske vojske, ki je po strokovni izobrazbi in opravljenih temeljnih in specialističnih usposabljanjih po programih Slovenske vojske oziroma proizvajalca vozil, usposobljen za opravljanje servisnih pregledov in vzdrževalnih del posamezne vrste vojaških vozil.
7. Tehnična knjižica vojaškega vozila je knjižica vojaškega vozila, v katero strokovno usposobljena oseba Slovenske vojske vpisuje opravljene servisne preglede vozila.
8. Uporabnik je organ v sestavi ali notranja organizacijska enota ministrstva, vojaško poveljstvo ali enota, prostovoljni reševalni sestav oziroma štab ali enota Civilne zaščite. Na podlagi medsebojnega sporazuma je lahko uporabnik vojaškega vozila tudi poveljstvo, enota ali pripadnik tuje vojske.
9. Vojaško vozilo Slovenske vojske (v nadaljnjem besedilu: vojaško vozilo) je motorno ali priklopno vozilo, označeno z oznakami Slovenske vojske.
10. Vozilo Civilne zaščite je motorno ali priklopno vozilo, ki ga uporabljajo enote, službe in organi Civilne zaščite Republike Slovenije ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč, ki jih organizirajo državni organi, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, in je označeno z oznako pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije ter drugimi predpisanimi oznakami.
3. člen 
(1) Vojaška vozila se kategorizirajo in registrirajo v skladu z opredelitvijo bojnih in nebojnih vojaških vozil iz 1. in 2. točke prejšnjega člena ter v skladu s Tabelo kategorizacije vojaških vozil, in sicer:
– bojna vojaška vozila so vozila kategorij B1k, B2k, B3k, B1g, B2g in B3g,
– nebojna vojaška vozila so vozila vseh ostalih kategorij.
(2) Tabelo kategorizacije vojaških vozil iz prejšnjega odstavka določi in redno posodablja organizacijska enota ministrstva, pristojna za splošne zadeve, in jo objavi na spletnih straneh ministrstva.
II. REGISTRACIJA VOJAŠKIH VOZIL 
1. Registracijski postopek
4. člen 
(1) Vojaško vozilo se registrira tako, da se podatki o vozilu in uporabniku vpišejo v evidenco registriranih motornih in priklopnih vozil, ki se vodi v elektronski obliki matičnega registra vozil in listin. Vozilo se registrira na ministrstvo.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka za vojaška vozila vsebuje naslednje podatke:
1. registrsko označbo,
2. datum registracije,
3. številko vpisa,
4. podatke o prvi registraciji (datum, kraj, registrsko označbo),
5. serijsko številko izdanega prometnega dovoljenja,
6. sedež oziroma naslov ministrstva,
7. podatke iz prometnega dovoljenja,
8. izjavo o skladnosti vozila kot celote ali posameznih sklopov, oziroma certifikat,
9. podatke o tehničnem pregledu vozila,
10. zavarovalnico, pri kateri je sklenjeno obvezno zavarovanje, in številko zavarovalne police.
(3) Evidenco iz prejšnjega odstavka sestavljajo evidenčni listi vojaških vozil, ki so v elektronski obliki. Dokumentacijo, ki je podlaga za vpis v evidenco iz prejšnjega odstavka, vodi organizacijska enota ministrstva, pristojna za splošne zadeve, v listinski obliki.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se evidenca registriranih bojnih vojaških vozil na gosenicah vodi le v listinski obliki.
5. člen 
(1) Vojaško vozilo se registrira na predlog uporabnika. Predlogu se priloži:
– dokazila o izvoru in lastništvu vozila oziroma posameznih naknadno vgrajenih delih vozila (šasija, motor, dodatna oprema in podobno),
– dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila po opravljenem tehničnem oziroma servisnem pregledu.
(2) Dokazila iz prve alineje prejšnjega odstavka predloži organizacijska enota ministrstva, pristojna za nabavo ali uporabnik, dokazilo iz druge alineje prejšnjega odstavka pa uporabnik. Dokazila hrani organizacijska enota ministrstva, pristojna za splošne zadeve.
(3) Za registrirano vojaško vozilo izda organizacijska enota ministrstva, pristojna za splošne zadeve, prometno dovoljenje, potrdilo o obveznem zavarovanju v prometu in predpisano število registrskih tablic. Prometno dovoljenje se izda na obrazcu, ki je določen s splošnimi predpisi.
(4) Vojaška vozila in civilna vozila Slovenske vojske, ki so opredeljena kot delovna vozila (hitrost nad 40 km/h) in delovni stroji (hitrost pod 40 km/h), in so po svoji specifičnosti uporabe namenjena za delo v zaprtem vojaškem območju (vozila za vzdrževanje letaliških površin, vojašnic, skladišč, vadbišč, športnih in rekreacijskih objektov ipd.), se ne registrirajo, se pa zavarujejo za avtomobilsko odgovornost. Organizacijska enota, pristojna za vojaške premike in transport v Generalštabu Slovenske vojske, najmanj dvakrat letno posreduje sezname teh vozil s tehničnimi podatki proizvajalca organizacijski enoti ministrstva, pristojni za splošne zadeve.
(5) Organizacijska enota, pristojna za vojaške premike in transport v Generalštabu Slovenske vojske, določi po predhodnem soglasju organizacijske enote ministrstva, pristojne za splošne zadeve, vozila Slovenske vojske, ki se preregistrirajo z vojaške na civilno registracijo.
2. Registrske tablice
6. člen 
Registrske tablice vojaških vozil se po obliki razlikujejo za:
– bojna vojaška vozila,
– nebojna vojaška vozila,
– motorna kolesa,
– traktorje in traktorske priklopnike.
7. člen 
(1) Bojna vojaška vozila na gosenicah se označujejo z registrsko označbo »SV« ter dvo- in trimestno številko, ki sta med seboj ločeni s pomišljajem. Velikost črk in številk je 10 cm na prednji in zadnji strani ter 15 cm na bočnih straneh bojnega vojaškega vozila na gosenicah. Črke in številke so bele barve. Praviloma so označene le številčne oznake, spredaj na levi in zadaj na desni strani ter na bočnih straneh na sredini, na ustrezni višini, da je zagotovljena vidnost oznak in da se ne prekriva z oznako pripadnosti Slovenski vojski.
(2) Bojna vojaška vozila na kolesih se označujejo z registrsko označbo »SV« ter dvo- in trimestno številko, ki sta med seboj ločeni s pomišljajem. Velikost oznake je enaka velikosti registrske tablice za nebojna vojaška vozila. Črke in številke so bele barve. Na sprednjem in zadnjem delu bojnega vojaškega vozila na kolesih je registrska oznaka obrobljena z belim robom. Na bočnih površinah bojnega vojaškega vozila na kolesih se lahko označijo le številčne oznake v beli barvi in z višino številk 15 cm.
(3) Registrska tablica za nebojna vojaška vozila, ki so pobarvana v skladu z drugim, tretjim ali četrtim odstavkom 18. člena tega pravilnika, je olivno zelene barve (RAL 6014-F9), obrobljena je z belo črto. Na njej sta z belo barvo izpisani črki »SV«. Za njima je oznaka pripadnosti Slovenski vojski, dve beli črki ali številki ter tri številke bele barve.
(4) Registrska tablica za vojaška vozila, ki niso pobarvana v skladu s prvim, drugim, tretjim ali četrtim odstavkom 18. člena tega pravilnika, je bele barve. Obrobljena je s črno črto. Na njej sta s črno barvo vpisani črki »SV«. Za njima je oznaka pripadnosti Slovenski vojski, dve črni številki, pomišljaj ter tri številke črne barve.
(5) Registrska tablica za motorna kolesa Slovenske vojske je bele barve. Obrobljena je s črno črto. Na njej sta s črno barvo vpisani črki »SV«. Za njima je oznaka pripadnosti Slovenski vojski. Spodaj sta dve črni črki ali številki, sledijo pomišljaj in dve številki črne barve.
(6) Registrska tablica za traktorje je bele barve. Obrobljena je s črno črto. Na njej sta s črno barvo vpisani črki »SV«. Za njima je oznaka pripadnosti Slovenski vojski. Spodaj sta dve črni številki, sledijo pomišljaj in dve številki črne barve.
(7) Oblika in mere za registrske tablice za vojaška vozila iz drugega, tretjega, četrtega in šestega odstavka tega člena, so določene na risbah št. 1, 2, 3, 4 in 5 v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
8. člen 
(1) Registrske tablice morajo biti na vojaškem vozilu pritrjene tako, da niso upognjene ali kako drugače deformirane. Pritrjene morajo biti na mestu, ki ga je predvidel proizvajalec vozila, ali na drugem ustreznem mestu in tako da so dobro vidne in čitljive, da niso zakrite, dodatno prevlečene ali prekrite s kakršnokoli snovjo. Lahko so prikovičene, privijačene ali drugače čvrsto pritrjene. Barve, mere in oblike registrskih tablic ni dovoljeno spreminjati.
(2) Registrske tablice se morajo zamenjati za nove:
– kadar je najmanj ena registrska tablica pogrešana ali uničena;
– kadar postanejo tablice zaradi obrabljenosti nečitljive.
9. člen 
Uporabnik mora organizacijski enoti ministrstva, pristojni za splošne zadeve, brez odlašanja prijaviti vsako spremembo, ki vpliva na spremembo podatkov v evidenci registriranih vojaških vozil in v prometnem dovoljenju.
3. Preizkusne tablice
10. člen 
(1) Preizkusna tablica za vojaška vozila je bele barve. Obrobljena je s črno črto. Na njej je napis »PREIZKUŠNJA«, črki »MO«, za njima sta oznaka pripadnosti Slovenski vojski in trištevilčna oznaka. Črke in številke so črne barve. Za bojna vojaška vozila na gosenicah se preizkusne tablice ne uporabljajo.
(2) Preizkusne tablice iz prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi za vozila iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika.
(3) Oblika in mere preizkusnih tablic so določene na risbi št. 6 v Prilogi 1 tega pravilnika.
11. člen 
(1) Preizkusne tablice iz prejšnjega člena izdajo za vojaška vozila poveljstva oziroma enote Slovenske vojske, ki jih za to pooblasti načelnik Generalštaba Slovenske vojske, za vozila iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika pa organizacijska enota ministrstva, pristojna za splošne zadeve.
(2) Veljavnost preizkusnih tablic je časovno omejena z veljavnostjo zavarovalne pogodbe in se v skladu s tem podaljšuje.
(3) Uporaba preizkusnih tablic je dovoljena za čas, ki je potreben, da se vozilo registrira, vendar največ za pet dni.
III. TEHNIČNI PREGLEDI VOJAŠKIH VOZIL 
12. člen 
(1) Tehnična brezhibnost vojaških vozil se ugotavlja s tehničnimi pregledi, ki jih izvajajo strokovne organizacije za opravljanje tehničnih pregledov. Strokovne organizacije za opravljanje tehničnih pregledov vojaških vozil se izberejo v skladu s postopki, določenimi s predpisi o javnem naročanju.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v skladu s tem pravilnikom ugotavlja tehnična brezhibnost za naslednje skupine vojaških vozil:
– za bojna vojaška vozila na gosenicah,
– za vozila na mednarodnih operacijah in misijah (v nadaljnjem besedilu: MOM), če v gostujoči državi ni možnosti za tehnični pregled po splošnih predpisih te države,
– za vozila iz četrtega odstavka 5. člena tega pravilnika.
(3) Redni tehnični pregled ali ugotavljanje tehnične brezhibnosti vojaškega vozila iz prejšnjega odstavka se opravljajo v rokih, ki so predpisani s splošnimi predpisi in s tem pravilnikom.
(4) Izredni tehnični pregled vojaškega vozila se opravi na zahtevo policista, vojaškega policista ali inšpektorja, pristojnega za obrambo.
13. člen 
(1) Tehnična brezhibnost bojnega vojaškega vozila na gosenicah se ugotavlja s servisnim pregledom v rokih, ki so določeni z Intervali vzdrževanja materialnih sredstev v Slovenski vojski, najmanj pa enkrat letno.
(2) Tehnično brezhibnost iz prejšnjega odstavka ugotavlja strokovno usposobljena oseba Slovenske vojske, ugotovitve servisnega pregleda pa vpiše v tehnično knjižico vojaškega vozila in v Potrdilo o servisnem pregledu bojnega vojaškega vozila na gosenicah. Potrdilo mora v osmih dneh po pregledu posredovati organizacijski enoti ministrstva, pristojni za splošne zadeve. Vsebina in oblika potrdila sta določeni v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
14. člen 
(1) Tehnična brezhibnost vojaškega vozila, ki je določeno za uporabo na MOM, se ugotavlja v skladu s prvim odstavkom 12. člena tega pravilnika ali s prejšnjem členom v treh mesecih pred odhodom na MOM in v enem mesecu po vrnitvi, pri čemer se upoštevajo tudi roki iz prometnega dovoljenja.
(2) V primeru iz druge alineje drugega odstavka 12. člena tega pravilnika se za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja opravlja servisni pregled vojaškega vozila v rokih, ki so določeni z Intervali vzdrževanja materialnih sredstev v Slovenski vojski, najmanj pa enkrat letno. Servisni pregled se opravi v skladu s tehnično-tehnološko dokumentacijo Slovenske vojske, vedno pa se pregleda in preveri delovanje:
1. zavornega sistema,
2. naprav za upravljanje vozila (krmilni sistem),
3. vidljivosti iz vozila,
4. osi, koles, pnevmatik, vzmeti in blažilnikov,
5. svetlobne opreme,
6. signalne opreme,
7. okvirja vozila in drugih delov,
8. obvezne in druge opreme.
(3) Ugotovitve pregleda iz prejšnjega odstavka vpiše strokovno usposobljena oseba Slovenske vojske v kontrolni list servisnega pregleda, ki se hrani v sklopu delavniške dokumentacije tehničnega vzdrževanja materialnih sredstev v Slovenski vojski pet let od pregleda.
(4) Servisni pregled vojaškega vozila na MOM lahko izvede tudi enota oziroma pripadnik tuje vojske, ki na podlagi predhodnih dogovorov zagotavlja vzdrževanje vojaških vozil Slovenske vojske in drugo podporo. V tem primeru se kontrolni list servisnega pregleda lahko pripravi in izpolni v angleškem jeziku.
(5) Kontrolni list servisnega pregleda podpiše poveljujoči enoti Slovenske vojske, ki sodeluje na MOM.
(6) Evidenca o opravljenih servisnih pregledih vojaških vozil se hrani pri uporabniku vozila pet let od opravljenega pregleda.
15. člen 
(1) Tehnična brezhibnost delovnih vozil in delovnih strojev iz četrtega odstavka 5. člena tega pravilnika se ugotavlja s servisnim pregledom v rokih, ki jih določajo Intervali vzdrževanja materialnih sredstev v Slovenski vojski, najmanj pa enkrat letno. Tehnično brezhibnost ugotavljajo strokovno usposobljene osebe Slovenske vojske ali pogodbeni izvajalci servisiranja in vzdrževanja.
(2) Servisni pregled iz prejšnjega odstavka vpiše v tehnično knjižico delovnega vozila ali delovnega stroja strokovno usposobljena oseba Slovenske vojske ali pogodbeni izvajalec servisiranja in vzdrževanja. Vpis je dokazilo o tehnični brezhibnosti delovnega vozila ali delovnega stroja. Kopija se po opravljenem pregledu pošlje organizacijski enoti ministrstva, pristojni za splošne zadeve. Evidenco opravljenih servisnih pregledov vodita uporabnik in enota za tehnično vzdrževanje materialnih sredstev v Slovenski vojski.
16. člen 
(1) Potrdilo o tehničnem pregledu vozila, ki ga za vojaško vozilo izda strokovna organizacija za opravljanje tehničnih pregledov, pošlje uporabnik vojaškega vozila v listinski ali elektronski obliki organizacijski enoti ministrstva, pristojni za splošne zadeve.
(2) Pri tehničnem pregledu vojaškega vozila se upoštevajo dovoljena odstopanja zaradi posebnosti vozila glede motorja, svetlobne opreme, vidljivosti iz vozila, vzvratnih ogledal, bočne zaščite, tahografa, parkirne zavore, dimenzij in mase ter drugih posebnosti, zaradi katerih je vozilo kategorizirano kot vojaško vozilo. Dovoljena odstopanja so določena v Tabeli – Dovoljena odstopanja zaradi posebnosti vojaških vozil v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko za vojaško vozilo, ki nima veljavnega potrdila o tehničnem pregledu vozila, zaradi testiranja ali prevoza na servis ali za tehnični pregled, izda Izjava o sposobnosti vozila za varno vožnjo v cestnem prometu. Izjavo izda strokovno usposobljena oseba Slovenske vojske. Izjava velja tri delovne dni. Obrazec izjave je določen v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
IV. OZNAČEVANJE IN BARVA VOZIL 
1. Vojaška vozila
17. člen 
(1) Vojaška vozila se označijo glede na namembnost:
1. vozila, na katerih se učijo kandidati za voznike, se označijo s predpisano tablico z oznako »L« in predpisano svetlobno tablo;
2. vojaška reševalna vozila se označijo z znamenjem Rdečega križa na belem polju, katerega dimenzije so prilagojene velikosti vozila;
3. vozila vojaške veterine se označijo z znamenjem modrega križa na belem polju, katerega dimenzije so prilagojene velikosti vozila;
4. gasilska vozila Slovenske vojske se označijo po splošnih predpisih;
5. vozila za prevoz nevarnih snovi se označijo v skladu s splošnimi predpisi;
6. vozila s prednostjo in vozila za spremstvo se označijo v skladu s predpisi o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo;
7. vozila, ki se uporabljajo pri vzdrževanju, vleki ali odvažanju pokvarjenih ali poškodovanih vozil, se označijo z rumeno utripajočo lučjo.
(2) S posebno opozorilno svetilko, ki oddaja svetlobo rumene barve, se morajo označiti tudi vojaška vozila, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev glede dimenzij, vojaška vozila, katerih tovor presega dovoljene dimenzije ter delovni stroji in vozila, ki jim je dodano priklopno vozilo za vleko drugih vozil.
(3) Vojaška reševalna vozila, vozila vojaške veterine, gasilska vozila Slovenske vojske, vozila s prednostjo in vozila za spremstvo morajo biti označena tudi s sireno za dajanje posebnih zvočnih znakov.
18. člen 
(1) Bojna vojaška vozila so pobarvana z maskirno barvo, ki je sestavljena iz olivno zelene barve RAL 6014-F9 kot osnovne barve, srebrno zelene RAL 6031-F9 in usnjeno rjave barve RAL 8027-F9, kot pokrivne barve. Maskirna barva je zaščitena in je drugi lastniki motornih vozil ne smejo uporabljati z razporeditvijo, kot je določena s tem pravilnikom.
(2) Nebojna vojaška vozila so pobarvana z maskirno barvo iz prejšnjega odstavka, z enotno olivno zeleno barvo RAL 6014-F9, lahko pa tudi z drugo barvo, ki je praviloma bela. Vozila Slovenske vojske, ki niso vojaška, so lahko tudi drugačne barve od navedenih.
(3) Maskirna barva bojnih in nebojnih vojaških vozil ter posameznih sklopov teh vozil je lahko sestavljena tudi iz drugih barv, kot so navedene v prvem odstavku tega člena, če je tako določeno v maskirni shemi, ki je sestavni del tehničnih zahtev za barvanje in jo odobri načelnik Generalštaba Slovenske vojske.
(4) Vojaška vozila, ki so namenjena za uporabo na MOM, so lahko pobarvana z barvami, ki so določene za posamezno mednarodno operacijo ali misijo, če je takšna barva določena v maskirni shemi in jo odobri načelnik Generalštaba Slovenske vojske.
(5) Gasilska vozila Slovenske vojske so pobarvana v skladu s splošnimi predpisi.
19. člen 
(1) Vojaška vozila, ki so pobarvana z maskirno barvo ali z enotno olivno zeleno barvo, so na levi in desni strani označena z oznako pripadnosti Slovenski vojski v obliki, ki je predpisana za oznake v Slovenski vojski.
(2) Obroba in prekrižana meča so asfaltno črne barve PUR EMAJL RAL 9021, barve v notranjem polju pa so od zgoraj navzdol odtenki rjave PUR EMAJL RAL drap po vzorcu, bledo rjave po vzorcu in rjave RAL 8027-F9.
(3) Vojaška vozila, ki se uporabljajo na MOM, so lahko označena tudi z zastavo Republike Slovenije oziroma zastavo Organizacije Združenih narodov, katere velikost je prilagojena vrsti in obliki vozila. Označena so tudi z oznakami, ki so predpisane za posamezno mednarodno operacijo ali misijo ter v skladu z veljavnimi in sprejetimi standardi zveze NATO. Mesto oznake določi pristojna organizacijska enota Generalštaba Slovenske vojske glede na vrsto vozila.
20. člen 
(1) Vojaška vozila so lahko označena tudi z oznako pripadnosti določenemu operativnemu ali vojaškemu poveljstvu, bataljonu, njemu enaki ali višji enoti, v skladu s predpisi o oznakah v Slovenski vojski.
(2) Oznaka pripadnosti iz prejšnjega odstavka ne sme biti na mestu, določenem za oznako pripadnosti Slovenski vojski, niti ne sme prekrivati registrskih oznak vozila.
(3) Nebojna vojaška vozila, ki se uporabljajo za aktivnosti pri pridobivanju kadra, so lahko na ustreznih mestih polepljena z oglasnimi sporočili za zaposlitev v Slovenski vojski, vendar ta sporočila ne smejo v celoti zakriti osnovne barve vozila.
2. Vozila vojaške policije
21. člen 
(1) Vozila vojaške policije so pobarvana z maskirno barvo ali z enotno olivno zeleno barvo iz prvega ali drugega odstavka 18. člena tega pravilnika, ali z belo barvo, in označena z opozorilno črto odbojno zelene barve ter oznako pripadnosti Slovenski vojski. Označena so z napravami za dajanje svetlobnih signalov, in sicer s posebno opozorilno svetilko, ki oddaja svetlobo modre ali modro-rdeče barve, in s sireno za oddajanje posebnih zvočnih signalov.
(2) Tip bele barve iz prejšnjega odstavka je S0M. Opozorilna črta je odbojno zelene barve, tip 3M 580-77, z napisom »VOJAŠKA POLICIJA« odbojno bele barve, tip 3M 580-50. Barva vozil iz tega člena je zaščitena in je drugi lastniki motornih vozil ne smejo uporabljati z razporeditvijo, kot je določena s tem pravilnikom. Na vozilih vojaške policije, ki so maskirne barve, je nad oznako pripadnosti Slovenski vojski napis »VOJAŠKA POLICIJA« v velikosti, ki je sorazmerna glede na vrsto in velikost vozila.
(3) Zaradi boljše vidnosti so lahko vozila vojaške policije bele barve označena tudi z dodatnimi opozorilnimi črtami odbojno rumene barve tipa LUO Y/G, ki so razporejene na ustreznih mestih glede na vrsto in velikost vozila.
22. člen 
(1) Opozorilna črta na vozilih vojaške policije iz drugega odstavka prejšnjega člena je široka od 11 cm do 19 cm in poteka od desnega prednjega žarometa prek stranskih vrat in zadnjega dela vozila do prednjega levega žarometa na nasprotni strani vozila ter se prilagaja obliki karoserije vozila. V opozorilni črti na levi in desni strani vozila je bel napis »VOJAŠKA POLICIJA« s črkami višine od 8 do 10 cm. Na levi in desni strani zadnjega dela vozila sta v opozorilni črti dve beli črti, širine 10 cm, z medsebojnim razmikom 3 cm. Črti sta zarisani pod kotom 127 stopinj od horizontale. Spodnji rob opozorilne črte je oddaljen 30 cm od praga vozila. Dovoljena je tudi drugačna širina opozorilne črte in premik spodnjega roba črte do 10 cm, če to zahteva tip vozila. Na pokrovu motorja je zelena opozorilna črta širine, prilagojene obliki karoserije vozila, in napis »VOJAŠKA POLICIJA« v enaki barvi kot opozorilna črta, in sicer v dveh vrstah s črkami višine 16 cm. Spodnji rob napisa je za 25 cm oddaljen od maske na pokrovu motorja, z dovoljenim odstopanjem 10 cm. Na zadnjem delu vozila se opozorilna črta in napis »VOJAŠKA POLICIJA« prilagajata obliki karoserije, zato je dovoljen napis »VOJAŠKA POLICIJA« tudi izven opozorilne črte, na primer na zadnjem odbijaču. V tem primeru je napis enake barve kot opozorilna črta, zapisan v eni vrsti s črkami velikosti od 6 do 10 cm.
(2) Z oznako pripadnosti Slovenski vojski, katere širina in višina je 14 cm, z dovoljenim odstopanjem 5 cm, se vozila vojaške policije iz prejšnjega odstavka označijo na sredini obeh prednjih vrat 1 cm nad zeleno opozorilno črto, z dovoljenim odstopanjem 5 cm.
(3) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za označevanje motornih koles vojaške policije, in sicer v razmerju glede na velikost površin motornega kolesa.
3. Vozila Civilne zaščite
23. člen 
(1) Vozila Civilne zaščite so pobarvana z modro barvo in označena z opozorilno odsevno rumeno črto, opozorilnimi odsevnimi črtami rumene barve pod kotom 45°, oznako pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije, posebno opozorilno svetilko, ki oddaja svetlobo modre barve, in s sireno za oddajanje posebnih zvočnih signalov.
(2) Priklopna vozila Civilne zaščite so modre barve z oznako pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije. Lahko so označena tudi z opozorilnimi odsevnimi črtami rumene barve, ki so prilagojene obliki in velikosti priklopnega vozila.
(3) Modra barva iz tega člena ustreza barvi 5017 – prometno modra po RAL lestvici. Napisi in opozorilne črte na vozilu so v zlato rumeni barvi, ki ima odsevni efekt (refleksivnost razreda E po predpisu UN/ECE 104 ali višje). Barva, opozorilne odsevne rumene črte in oznake so zaščitene in jih drugi lastniki motornih vozil ne smejo uporabljati z razporeditvijo, kot je določena s tem pravilnikom.
24. člen 
(1) Opozorilna odsevna rumena črta poteka na bočnih straneh vozila in se lahko nadaljuje na zadnji del vozila, če oblika karoserije to dopušča. Vozila se na prednjih vratih na opozorilni odsevni rumeni črti označijo z oznako pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije, katere velikost ustreza velikosti opozorilne črte. Poleg oznake je napis »CIVILNA ZAŠČITA« v modri barvi. Med oznako pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije in opozorilno odsevno rumeno črto je ustrezen razmik. Napis »CIVILNA ZAŠČITA« v odsevni rumeni barvi ustrezne velikosti je na pokrovu motorja in če dopušča oblika karoserije tudi na zadnjem delu vozila. Na sprednji in zadnji strani vozila so opozorilne odsevne rumene črte pod kotom 45°. Pod opozorilno odsevno rumeno črto ali nad njo je lahko napis oziroma znak specialnosti, ki označuje organ, enoto ali službo Civilne zaščite, ki vozilo uporablja, ali označuje namembnost vozila. Elementi označevanja se prilagajajo velikosti in obliki karoserije.
(2) Vozila iz prejšnjega odstavka so lahko označena tudi z enotno telefonsko številko za klic v sili in drugimi oznakami, ki jih določi generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
(3) Kadar je ustanovitelj organa, enote ali službe Civilne zaščite občina, gospodarska družba, zavod ali druga organizacija, se po predhodnem soglasju Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pod opozorilno odsevno rumeno črto na boku vozila doda ustrezen napis odsevne rumene barve, ki označuje naziv ustanovitelja, ali druge oznake.
(4) Vozila Civilne zaščite, ki se uporabljajo pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči zunaj države, so lahko označena tudi z zastavo Republike Slovenije ustrezne velikosti. Če se naloge opravljajo v okviru Organizacije Združenih narodov ali druge mednarodne organizacije, so vozila lahko označena tudi z zastavo Organizacije Združenih narodov oziroma z zastavo druge mednarodne organizacije ustrezne velikosti.
(5) Z oznako pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije, predpisano modro barvo in opozorilno odsevno rumeno črto so lahko označena tudi vozila, ki jih uporabljajo enote, službe ali druge operativne sestave poklicnih ali prostovoljnih reševalnih služb, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči v skladu z načrti zaščite in reševanja oziroma predpisi o organiziranosti sil za zaščito, reševanje in pomoč. Na takem vozilu je lahko tudi ime reševalne službe ali enote oziroma organizacije, ki organizira enoto ali službo. Za uporabo vozil v barvah in z oznakami pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije mora ustanovitelj poklicne ali prostovoljne reševalne službe predhodno pridobiti soglasje Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
25. člen 
V vojni se vozila Civilne zaščite ter sredstva iz popisa, ki so vključena v zaščito, reševanje in pomoč, dodatno označujejo s samolepilnimi ali magnetnimi nalepkami z mednarodnim znakom Civilne zaščite, ki mora biti viden z leve, desne, prednje in zadnje strani ter iz zraka. Nalepke morajo biti primerno velike glede na vrsto in velikost vozila.
4. Sredstva iz popisa
26. člen 
(1) Sredstva iz popisa, ki so vpoklicana zaradi potreb obrambe, se v času uporabe v Slovenski vojski označujejo z oznako, ki je izdelana v obliki samolepilne ali magnetne nalepke in na kateri sta črki »SV« črne barve, nad njima pa oznaka pripadnosti Slovenski vojski. Oznaka je določena na risbi št. 7 v Prilogi 2 tega pravilnika.
(2) Sredstva iz popisa, ki so vpoklicana zaradi potreb zaščite, reševanja in pomoči, se v času uporabe označujejo z oznako, ki je izdelana v obliki samolepilne ali magnetne nalepke in na kateri je oznaka pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije. Premer oznake je od 35 do 50 cm. Oznaka je določena na risbi št. 8 v Prilogi 2 tega pravilnika.
(3) Sredstva iz popisa se z oznakami iz prvega in drugega odstavka tega člena praviloma označujejo na levih in desnih prednjih vratih oziroma na drugih primernih mestih na levi in desni strani, če gre za delovne in druge stroje.
5. Izdelava in hramba tehnično-tehnološke dokumentacije
27. člen 
Pristojna poveljstva oziroma enote Slovenske vojske ter pristojni sestavi sistema zaščite, reševanja in pomoči, izdelajo in hranijo tehnično-tehnološko dokumentacijo za registrske označbe, oznake pripadnosti in barvanje vozil iz svoje pristojnosti ter podrobneje določijo mesta označevanja vozil, ki jih uporabljajo, v skladu s tem pravilnikom.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
28. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na registracijo, tehnične preglede, označevanje in barvo vozil Ministrstva za obrambo, vojaških vozil, vozil Civilne zaščite ter vozil iz popisa, preneha uporabljati Pravilnik o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS, št. 116/07, 21/09, 111/09, 106/10 – ZMV, in 42/16), razen določb 25. in 26. člena tega pravilnika, ki se uporabljajo do izločitve tako označenih vozil iz prometa.
29. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-35/2015-13
Ljubljana, dne 20. septembra 2019
EVA 2019-1911-0010
Karl Erjavec 
minister 
za obrambo