Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019, Kazalo


MINISTRSTVA

2530. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o obrazcu za posredovanje podatkov, ki so potrebni za določanje vrste in količine obveznih rezerv nafte in njenih derivatov ter za prijavo o članarini
2531. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi

BANKA SLOVENIJE

2532. Sklep o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov

SODNI SVET

2533. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

OBČINE

Celje

2534. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja Vrtca Anice Černejeve v plačni razred

Črenšovci

2535. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Črenšovci

Dolenjske Toplice

2536. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kranjska Gora

2537. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2019

Mežica

2538. Odlok o pokopališkem redu v Občini Mežica
2539. Poročilo o postopku za nadomestitev člana Občinskega sveta Občine Mežica
2540. Merila za določitev višine nadomestila članom volilnih organov za izvedbo posameznih volilnih opravil

Miren-Kostanjevica

2541. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 71/6, 609/1 in 610 vse k. o. 2318 BILJE

Osilnica

2542. Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2019

Pivka

2543. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2019

Slovenj Gradec

2544. Odlok o ustanovitvi Kulturnega doma Slovenj Gradec
2545. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Slovenj Gradec
2546. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 8.1)

POPRAVKI

2547. Popravek Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti
2548. Popravek Sklepa o ugotovitvi javne koristi – interesa in razlastitve z omejitvijo lastninske pravice – obremenitvijo s služnostjo
2549. Popravek Sklepa o imenovanju komisije za sprejem otrok v vrtec

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

40. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Argentinske republike o opravljanju pridobitne dejavnosti družinskih članov člana diplomatskih predstavništev in konzulatov

Ministrstvo za zunanje zadeve

41. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost