Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019

Kazalo

Št. 38243-7/2019/2 Ob-3012/19, Stran 1936
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija) na podlagi 117. člena (zagotavljanje univerzalne storitve), 118. člena (imenovanje izvajalca univerzalne storitve) in 38. člena (sklep o uvedbi javnega razpisa) Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17 in 30/19; v nadaljevanju ZEKom-1) in ob upoštevanju določil Pravilnika o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112 (Uradni list RS, št. 17/18), določil Splošnega akta o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 27/18), določil Uredbe o ukrepih za končne uporabnike invalide (Uradni list RS, št. 38/14), določil Splošnega akta o načinu upoštevanja meril glede nudenja cenovnih opcij in za določitev paketov za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 62/13), ob upoštevanju določil Pravilnika o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih cenovnih opcij ali paketov (Uradni list RS, št. 105/13), določil Splošnega akta o kakovosti univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 27/18), določil Splošnega akta o prenosni hitrosti, primerni za funkcionalni dostop do interneta (Uradni list RS, št. 27/18), določil Splošnega akta o razčlenjenem računu (Uradni list RS, št. 99/13), določil Splošnega akta o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev (Uradni list RS, št. 62/13) in ostalih relevantnih zakonskih in podzakonskih aktov, Agencija objavlja
sklep 
o uvedbi javnega razpisa za določitev izvajalca univerzalne storitve zagotavljanja in dostopa do univerzalnega imenika in univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih
1. Predmet javnega razpisa (storitev)
Predmet javnega razpisa je zagotavljanje storitev, ki jih zajema univerzalna storitev, oziroma zagotavljanje univerzalne storitve1 na celotnem ozemlju Republike Slovenije v slovenskem jeziku za obdobje petih let od 2. 12. 2019, in sicer:
1 Prvi odstavek 115. člena ZEKom-1: Univerzalna storitev je najmanjši nabor storitev določene kakovosti, ki je dostopen vsem končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji po dostopni ceni ne glede na njihovo geografsko lego.
1. zagotavljanje in dostop do univerzalnega imenika in univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih2 (v nadaljnjem besedilu: univerzalna imeniška služba);
2 Skladno s 34. točko 3. člena ZEKom-1 je naročnik ali naročnica vsaka fizična ali pravna oseba, ki z izvajalcem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev sklene pogodbo o zagotavljanju takih storitev.
2. univerzalni imenik mora vsebovati najmanj naslednje podatke o naročnikih:
– osebno ime oziroma firmo naročnika in njeno organizacijsko obliko,
– naslov naročnika,
– naročniško številko in druge elemente oštevilčenja, ki se uporabljajo za vzpostavitev zveze od naročnika,
– na željo naročnika akademski, znanstveni ali strokovni naziv, naslov njegove spletne strani ali druge vrste njegovih osebnih stikov (npr. IM-naslov – »Instant Messenger Address«) ali njegov e-naslov,
pri tem morajo z objavo navedenih podatkov soglašati naročniki;
3. univerzalni imenik mora biti na voljo v tiskani obliki in v elektronski obliki dostopen na internetu. Tiskani univerzalni imenik mora biti posodobljen najmanj enkrat letno, univerzalni imenik, dostopen na internetu v elektronski obliki, pa mora biti posodobljen najmanj enkrat mesečno. Ponudnik mora posameznemu končnemu uporabniku na njegovo zahtevo enkrat letno brezplačno (razen nadomestila uporabnika za stroške poštnine) posredovati tiskani univerzalni imenik ter vsem uporabnikom zagotoviti brezplačen dostop do univerzalnega imenika v elektronski obliki, dostopnega na internetu;
4. naročniki smejo preveriti svoje podatke, vpisane v univerzalni imenik, zahtevati njihovo spremembo ali njihov izbris. Naročniki morajo imeti možnost, da prepovedo uporabo svojih osebnih podatkov za klice, ki imajo komercialni ali raziskovalni namen. Naročnik lahko prepove uporabo svojih osebnih podatkov za oba ali samo za enega od navedenih namenov kadarkoli. Izdajatelj imenika mora prepoved uporabe naročnikovih osebnih podatkov za določen namen nedvoumno označiti v imeniku takoj oziroma ob naslednji izdaji. Navedeno mora biti za naročnika brezplačno;
5. univerzalna imeniška služba, do katere morajo imeti najmanj na način govornih klicev po dostopni ceni dostop vsi končni uporabniki, mora dajati podatke o vseh naročnikih, ki so vključeni v univerzalni imenik. Podatki, ki jih daje univerzalna imeniška služba morajo biti posodobljeni najmanj enkrat mesečno;
6. univerzalna imeniška služba je lahko ob predhodnem soglasju Agencije preoblikovana tako, da v času med 24.00 in 5.00 zjutraj deluje s pomočjo avtomatskega odzivnika;
7. ponudnik ne sme različno obravnavati podatkov, ki jih dobi od različnih izvajalcev javno dostopne telefonske storitve in slednjim ne sme zaračunavati objave podatkov o njihovih naročnikih v univerzalnem imeniku in uporabe teh podatkov v univerzalni imeniški službi;
8. ponudnik mora zagotavljati ukrepe za končne uporabnike invalide, ki jih z uredbo o ukrepih za končne uporabnike invalide določi vlada na usklajen predlog ministra in ministra, pristojnega za invalide, in ki končnim uporabnikom invalidom omogočajo enakovredno uporabo in dostop do storitev iz prejšnjih točk tega odstavka, kakor ga imajo drugi končni uporabniki, vključno z enakovrednim dostopom do storitev v sili;
9. ponudnik mora zagotavljati vse postavke iz zgornjih točk po dostopnih cenah, enakih na celotnem ozemlju Republike Slovenije in skladno z določili splošnega akta, ki ureja načine upoštevanja meril glede nudenja cenovnih opcij in določitev paketov za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja univerzalne storitve, splošnega akta, ki ureja kakovost univerzalne storitve ter določbami zakona, ki ureja elektronske komunikacije v delu, ki ureja univerzalno storitev;
10. za zagotovitev dostopnih cen mora ponudnik ponuditi veleprodajno ceno, ki ne bo višja od sedaj veljavne in ne sme dopustiti visokih marž za svoje storitve. V pogodbi o dostopu do storitev na maloprodaji morata ponudnik in operater omejiti maloprodajno maržo na največ 20 %;
11. ponudnik mora zagotavljati vse postavke iz zgornjih točk po stroških, ki temeljijo na učinkovitem zagotavljanju predmetne univerzalne storitve in jih mora izvajalec univerzalne storitve na zahtevo Agencije utemeljiti;
12. ponudnik mora zagotavljati vse postavke iz zgornjih točk na transparenten in nediskriminatoren način.
Za zgoraj navedene storitve iz nabora univerzalne storitve mora ponudnik Agenciji poslati ponudbo, skladno z zahtevami tega sklepa o uvedbi javnega razpisa in pripadajočo razpisno dokumentacijo.
Ponudnik je dolžan ponudbo pripraviti v skladu z določili zakona, ki ureja elektronske komunikacije in podzakonskimi akti, izdanimi na njegovi podlagi.
2. Pogoji za oddajo ponudbe
Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v tem sklepu in v razpisni dokumentaciji. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, ki so navedena za vsakim zahtevanim pogojem. Izjave so lahko predložene na zahtevanih obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa po vsebini ne smejo odstopati od zahtevanih obrazcev. Vsa dokazila morajo biti izpolnjena, podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, s strani ponudnika pooblaščene za podpis ponudbe in ožigosana. V primeru podpisa ponudbe s strani pooblaščene osebe, mora biti pooblastilo napisano na zahtevanem obrazcu. V kolikor bi ponudnik želel priložiti kopije dokumentov in dokazil, morajo biti te notarsko overjene. Dokumenti morajo izkazovati zadnje stanje, in kjer je to izrecno navedeno, ne smejo biti starejši od šest mesecev, šteto od roka za predložitev ponudbe.
Pogoji:
1) Ponudnik v skladu s 4. členom ZEKom-1 zagotavlja elektronska komunikacijska omrežja oziroma izvaja elektronske komunikacijske storitve;
2) Ponudnik mora biti vpisan v uradno evidenco operaterjev javnih komunikacijskih omrežij oziroma javnih komunikacijskih storitev Agencije, kot izvajalec javnih komunikacijskih storitev, ki omogočajo izvajanje storitev predmetnega razpisa in zagotavljanja javnega komunikacijskega omrežja3, v skladu s 5. členom ZEKom-1 in določili Splošnega akta o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev (Uradni list RS, št. 62/13);
3 V Obrazcu za obvestilo o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev, ki je priloga Splošnega akta o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev, so navedene možnosti zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij kot so javna vodovno komutirana omrežja, javna paketno komutirana omrežja in javna nekomutirana omrežja ter satelitska omrežja.
3) Ponudnik je v skladu s 6. členom (dejavnost) Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS; v nadaljevanju: ZGD-1) registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki so predmet predmetnega javnega razpisa (Dokazilo: originalen izpisek iz poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od šest mesecev);
4) Ponudnik je plačilno sposoben in zoper njega ni začet postopek stečaja, prisilne poravnave, prisilne likvidacije ali izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije ter ni utemeljenega vzroka, da zaradi tekočega poslovanja, morebitnih sodnih ali drugih postopkov, v katere je ponudnik vključen, obstajala nevarnost, da se zoper ponudnika tak postopek začne (Dokazilo: izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo);
5) Vsi podatki, ki so navedeni v predloženi ponudbi ponudnika morajo biti pravilni, resnični in morajo izkazovati pošteno in dejansko stanje delovanja in poslovanja ponudnika (Dokazilo: ponudba s podatki o ponudniku z izjavo o sposobnosti in sprejemanju zahtev iz razpisne dokumentacije);
6) Ponudnik mora imeti tehnično usposobljen kader s strokovnim znanjem in izkušnjami na področju elektronskih komunikacij in relevantnih storitev univerzalne storitve (Dokazilo: izjava o kadrovski usposobljenosti);
7) Ponudnik posreduje Poslovni načrt, ki mora biti pripravljen za dobo pet let vnaprej in mora obsegati (F.5 Priloga št. 5):
a) opis podjetja ponudnika ter njegovih produktov in storitev;
b) načrt trženja predmetne univerzalne storitve, ki vključuje analizo tržišča (potencialni uporabniki – kupci);
c) ocena prihodkov iz naslova zagotavljanja predmetne univerzalne storitve4 za vsako koledarsko leto posebej5;
4 V skladu s prvo in četrto točko 5. člena Splošnega akta o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 27/18)
5 Za pet let naprej.
d) ocena stroškov iz naslova zagotavljanja predmetne univerzalne storitve6 za vsako koledarsko leto posebej7;
6 V skladu s prvo in drugo točko 5. člena Splošnega akta o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 27/18)
7 Za pet let naprej.
e) ocena vrednosti vloženih sredstev, povezanih z zagotavljanjem dostopa do univerzalnega imenika in univerzalne službe8;
8 V skladu s tretjo točko 5. člena Splošnega akta o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 27/18)
f) ocena materialnih koristi9 iz naslova zagotavljanja predmetne univerzalne storitve za vsako koledarsko leto posebej10;
9 b. točka drugega odstavka 2. člena Splošnega akta o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 27/18): koristi zagotavljanja univerzalne storitve so koristi, ki so lahko direktno merljive (materialne koristi)
10 Za pet let naprej.
g) ocena nematerialnih koristi11iz naslova zagotavljanja predmetne univerzalne storitve za vsako koledarsko leto posebej12;
11 b. točka drugega odstavka 2. člena Splošnega akta o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 27/18): nematerialne koristi zagotavljanja univerzalne storitve so koristi, ki jih ni mogoče neposredno izmeriti, temveč le oceniti (nematerialne koristi) in jih izvajalec pridobi zaradi dobrega imena družbe in večje prepoznavnosti blagovne znamke in oglaševanja na javnih telefonskih govorilnicah.
12 Za pet let naprej.
h) ocena neto stroškov13 iz naslova zagotavljanja predmetne univerzalne storitve za vsako koledarsko leto posebej14;
13 Izračun neto stroškov temelji na podlagi Splošnega akta o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 27/18).
14 Za pet let naprej.
i) opis človeških virov in organizacije (število, kvalifikacije in izkušnje vodilnih članov ekipe ter tehničnega kadra, organizacijska struktura ter sistem usposabljanja);
j) podroben opis in organigram poslovnega procesa, vključno s predvidenimi roki za izvedbo storitev;
k) sistem zagotavljanja kakovosti predmetne univerzalne storitve;
l) struktura financiranja ter načrt pridobivanja finančnih virov;
m) priloge poslovnemu načrtu, za vsako koledarsko leto posebej15:
15 Za pet let naprej.
i. izkaz poslovnega izida za predmetno univerzalno storitev z razkritji bistvenih postavk;
ii. bilanca stanja za predmetno univerzalno storitev z razkritji bistvenih postavk;
iii. izkaz denarnih tokov za predmetno univerzalno storitev z razkritji bistvenih postavk;
iv. izkaz poslovnega izida za preostale storitve z razkritji bistvenih postavk;
v. bilanca stanja za preostale storitve z razkritji bistvenih postavk;
vi. izkaz denarnih tokov za preostale storitve z razkritji bistvenih postavk.
3. Merila za izbiro ponudnika
V skladu s 118. členom ZEKom-1 se pri izboru kot merila upoštevajo zlasti zanesljivost, kakovost in stroškovna učinkovitost izvajanja univerzalne storitve.
Agencija bo izbrala najugodnejšo ponudbo na javni razpis za določitev izvajalca predmetne univerzalne storitve po naslednjih merilih:
Zap. št.
Merilo
1.
Ocena neto stroškov iz naslova zagotavljanja predmetne univerzalne storitve
Ponudnik, ki ima najnižje ocenjene neto stroške iz naslova zagotavljanja predmetne univerzalne storitve, prejme največ točk, drugi ponudniki pa ustrezno manj točk. Formula za izračun točk tega merila je podana v razpisni dokumentaciji.
Kakovost storitve, ki se izvaja znotraj predmetne univerzalne storitve (zagotavljanje službe za dajanje informacij) v preteklem koledarskem letu:
1. Povprečni odzivni čas službe za dajanje informacij v enem letu ne sme preseči 12 sekund.
2.
2. Čas odziva službe za dajanje informacij mora biti manjši od 20 sekund v 80 % primerov. V času med 22:00 in 6:00 se povprečni odzivni časi lahko povečajo za 50 %.
3. Delež neuspelih klicev na številke službe za dajanje informacij v enem letu ne sme preseči 5 % vseh klicev.
Ponudnik prejme za posamezni parameter16, ki se nanaša na predmetno storitev iz nabora univerzalne storitve in ustreza navedenim zahtevam, po eno točko, za parameter, ki ne ustreza oziroma ga ne poda, pa nič točk.
16 Za posamezni parameter se uporabljajo določila Splošnega akta o kakovosti univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 27/18).
4. Rok in način predložitve ponudbe
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov Agencije ali jih predložijo osebno, v glavni pisarni Agencije v prvem nadstropju, in sicer v času uradnih ur, to je vsak delovni dan od 9. do 11. ure ter v sredo od 13. do 14. ure. Uradna oseba Agencije, zadolžena za sprejem ponudb, bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu pošiljke.
Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na sedež Agencije najkasneje do 22. 10. 2019 do 11. ure.
Ponudbena dokumentacija mora biti predložena v pisni obliki, in sicer v enem izvirniku in eni kopiji. V primeru kakršnihkoli razlik med izvodoma velja izvirnik ponudbe.
Izvirnik ponudbe mora biti tiskan ali pisan tako, da brisanje teksta ni mogoče.
Izvirnik ponudbe mora biti povezan z vrvico in zapečaten tako, da posameznih listov ni mogoče neopazno dodajati ali odvzemati (razen zahtevanega obrazca, ki ga ponudnik nalepi na zunanjo ovojnico) ter na prvi strani označen z besedilom »IZVIRNIK«. Zaželeno je, da ponudnik odda ponudbo v mapi ustrezne širine, in sicer tako, da je omogočeno listanje ponudbe. Oštevilčenje strani je obvezno.
Ponudnik se s ponudbo prijavi za izvajanje storitev iz nabora univerzalne storitve, ki so predmet tega javnega razpisa.
Izvirnik in kopija ponudbe morata biti zaprta vsak v svojem ovoju z oznako »IZVIRNIK« in »KOPIJA«, oba ovoja pa morata biti vstavljena v skupen ovoj oziroma glede na obseg ponudbe primerno embalažo. Na ovojnici mora biti nalepljen izpolnjen zahtevani obrazec za oddajo ponudbe.
Ovoj mora biti zapečaten ali zaprt tako, da se je na odpiranju ponudb mogoče prepričati, da do tistega trenutka še ni bil odprt.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka za predložitev. Če bo ponudba prepozno poslana po pošti, jo bo Agencija neodprto poslala nazaj k ponudniku.
5. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje vseh pravočasno prispelih ponudb bo vodila imenovana komisija za vodenje javnega razpisa.
Agencija bo izvedla javno odpiranje pravočasnih in pravilno označenih ponudb dne 22. 10. 2019 ob 12. uri v sejni sobi Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana. Na javnem odpiranju lahko kot stranke sodelujejo zakoniti zastopniki ponudnika ali njihovi pooblaščenci. Zakoniti zastopniki ponudnika so se na poziv Agencije dolžni izkazati z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa predložiti tudi pooblastilo zakonitega zastopnika za sodelovanje na javnem odpiranju. Pooblaščenec ponudnika, ki predsedniku komisije ni predložil pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, in drugi prisotni ne morejo dajati pripomb.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijavlja na predmetni javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo v skladu s Sklepom o uvedbi javnega razpisa za določitev izvajalca univerzalne storitve zagotavljanja in dostopa do univerzalnega imenika in univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih, št. 38243-7/2019/2, z dne 16. 9. 2019 in pripadajočo razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Agencije: http://www.akos-rs.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni obliki tudi osebno v glavni pisarni Agencije v prvem nadstropju, in sicer vsak delovni dan od 9. do 11. ure.
7. Kontaktna oseba
Kontaktni osebi, pri katerih lahko ponudniki dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo, sta:
Ime in priimek: Stanko Taškov,
ali
Ime in priimek: Žan Knafelc,
ali druga oseba pooblaščena za dajanje dodatnih pojasnil v zvezi s tem razpisom
Telefonska številka: +386(0)1/583-63-00
Elektronski naslov: info.box@akos-rs.si
8. Rok izdaje odločb: agencija bo izdala in vročila odločbe najkasneje do 29. 11. 2019 ter hkrati obvestila javnost o svoji odločitvi na svoji spletni strani.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti