Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019

Kazalo

2538. Odlok o pokopališkem redu v Občini Mežica, stran 6899.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKM in 57/11 – ORGZGJS40), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16) in 72. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je Občinski svet Občine Mežica na 6. redni seji dne 18. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu v Občini Mežica 
1. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom Občina Mežica (v nadaljevanju: občina) predpisuje pokopališki red, v katerem podrobneje določa izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.
(2) S tem odlokom se določa:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;
– način izvajanja pogrebne slovesnosti;
– storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem pokopališču;
– osnovni obseg pogreba;
– način in čas pokopa;
– način pokopa, če je plačnik občina;
– možnost pokopa zunaj pokopališča;
– obratovanje mrliških vežic;
– obseg prve ureditve groba;
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;
– način oddaje grobov v najem;
– posege v prostor na pokopališču;
– zvrsti grobov;
– okvirni tehnični normativi za grobove;
– mirovalna doba za grobove;
– način določitve cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
– pogrebno pristojbino, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba;
– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob;
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.
2. člen 
(izrazi) 
(1) V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
(2) V tem odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen 
(pogrebna in pokopališka dejavnost) 
(1) Pogrebna dejavnost obsega:
– zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba,
– prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, ki se izvaja kot tržna pogrebna dejavnost.
(2) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč in je v pristojnosti občine. V občini je eno pokopališče, in sicer pokopališče Mirje, ki ima svojo mrliško vežico.
2. POGREBNA DEJAVNOST 
4. člen 
(24-urna dežurna služba) 
(1) V občini se 24-urna dežurna služba izvaja kot obvezna občinska gospodarska javna služba.
(2) Izvajalec 24-urne dežurne službe na območju občine je Komunala Mežica javno komunalno podjetje d.o.o..
(3) Ceno storitve 24-urne dežurne službe za območje občine predlaga izvajalec javne službe, potrdi pa občinski svet. Metodologija za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe je določena z uredbo Vlade Republike Slovenije.
5. člen 
(pogrebna slovesnost) 
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.
(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo voljo in na način, določen s tem odlokom. Pogrebna slovesnost se ne organizira, če se skladno z voljo pokojnika ali njegovih družinskih članov le-to odklanja. Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba, na krajevno običajen način oziroma način, ki ni v nasprotju z moralo.
6. člen 
(storitve pokopališko pogrebnega moštva) 
(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva na pokopališču Mirje zagotavlja upravljavec pokopališča in obsegajo izvajanje pogrebne slovesnosti, prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali raztros pepela.
(2) Storitve pokopališko pogrebnega moštva se zaračunajo naročniku pogreba oziroma izbranemu izvajalcu pogrebne dejavnosti na podlagi cenika, ki ga predlaga upravljavec pokopališča, potrdi pa občinski svet.
7. člen 
(osnovni obseg pogreba) 
Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo.
8. člen 
(način in čas pokopa) 
(1) Na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob;
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob ali položijo v žarni zid;
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali zunaj njega;
– anonimni pokop;
– pokop, ki se opravi po predpisih, ki urejajo vojna grobišča ali prikrita vojna grobišča.
(2) Položitev žare v žarni zid, raztros pepela in anonimni pokop se lahko opravi, v kolikor je za to na razpolago določen prostor.
(3) O načinu in času pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
(4) Pokop na pokopališču se lahko opravi vsak dan, razen ob dela prostih dneh (nedeljah in praznikih) med 9. in 17. uro, oziroma tako, da je zaključen ob dnevni svetlobi. V dela prostih dneh so pokopi možni le po predhodnem dogovoru med naročnikom pogreba, upravljavcem pokopališča in ostalimi sodelujočimi izvajalci pogrebne svečanosti.
9. člen 
(način pokopa, če je plačnik občina) 
Če je plačnik pokopa občina, se pokop izvede v osnovnem obsegu.
10. člen 
(pokop zunaj pokopališča) 
V občini pokop zunaj pokopališča ni dovoljen, razen raztros pepela.
3. POKOPALIŠKA DEJAVNOST 
11. člen 
(upravljanje pokopališča) 
(1) Upravljanje pokopališč obsega:
– zagotavljanje urejenosti pokopališča,
– izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja,
– oddajo grobov v najem,
– vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč,
– vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture,
– storitve najema pokopaliških objektov in naprav,
– storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva.
(2) Upravljavec pokopališča Mirje v občini je Komunala Mežica javno komunalno podjetje d.o.o..
12. člen 
(mrliška vežica) 
(1) Na pokopališču Mirje je mrliška vežica, katere uporaba je obvezna. V kolikor je mrliška vežica zasedena, se lahko naročnik pogreba in upravljavec pokopališča dogovorita za polaganje pokojnika v drugo mrliško vežico.
(2) Mrliška vežica je odprta med 9. in 20. uro, razen če se naročnik pogreba ali izvajalec pogrebne dejavnosti z upravljavcem mrliške vežice ne dogovorita drugače.
13. člen 
(prva ureditev groba) 
(1) Prvo ureditev groba s storitvami grobarjev izvede upravljavec pokopališča.
(2) Prva ureditev groba zajema:
– izkop grobne jame,
– zasutje grobne jame in začasna primerna ureditev tako, da se ne poškodujejo sosednji grobovi ter poti med grobovi,
– odvoz odvečne zemlje ter odstranitev vencev in posušenega cvetja z groba v roku 15 dni od pogreba.
(3) Storitve prve ureditve groba se zaračunajo naročniku pogreba oziroma izbranemu izvajalcu pogrebne dejavnosti na podlagi cenika, ki ga predlaga upravljavec pokopališča, potrdi pa občinski svet.
(4) Za dokončno ureditev groba je odgovoren najemnik.
14. člen 
(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču) 
(1) Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:
– skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte (skupne glavne poti, zelenice, drevesa, grmovnice, žive meje, ograjo, odvoz odpadkov, porabo vode in elektrike, nadzorno službo, storitve informacijske pisarne in druga vzdrževalna dela);
– oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb;
– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti;
– zagotavlja storitve grobarjev (prvo ureditev groba, prekop posmrtnih ostankov);
– zagotavlja storitve pokopališko pogrebnega moštva (prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela);
– vodi evidenco o grobovih in pokopih;
– izdela in vodi pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališke oddelke in grobove;
– organizira in nadzira dela na pokopališču;
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici.
(2) Upravljavec pokopališča izvaja tudi naslednje naloge:
– skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora;
– zagotavlja električni priključek uporabnikom in izvajalcem del (slednjim proti plačilu);
– zagotavlja uporabnost vozičkov za prevoz krste in vencev;
– zagotavlja ogrevanje mrliških vežic v zimskem času;
– nudi malo kuhinjo;
– zagotavlja ozvočenje govornika;
– zagotavlja zbiranje in oddajo odpadkov s pokopališč.
(3) Na pokopališču ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove;
– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;
– druge vrste onesnaževanja pokopališkega prostora in objektov na območju pokopališča;
– odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, v pokopališke kapacitete za odpadke;
– onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov;
– vodenje psov in drugih živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča, razen, če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki;
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju pokopališča;
– postavljanje, popravilo in odstranjevanje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij brez soglasja upravljavca;
– opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovino- strugarskih in drugih del v času napovedane pogrebne svečanosti;
– uporabljati prevoznih sredstev, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov ter službenih vozil upravljavca pokopališča;
– uporabljati prevoznih sredstev, razen izjemoma in v upravičenih primerih na podlagi dovoljenja upravljavca, uporabe primernega prevoznega sredstva po utrjenih poteh pokopališča izvajalcev rednega vzdrževanja, izvajalcev obnovitvenih in kamnoseških del, zaradi izvajanja del za najemnika groba;
– nameščanje reklamnih sporočil na območju pokopališča, razen uradnih obvestil upravljavca;
– uporabljati območje pokopališča za druge namene, kot za izvajanje pogrebnih in pokopaliških dejavnosti ter za obiskovanje pokopališča zaradi poklona pokojnim oziroma zaradi vzdrževanja groba.
(4) Storitve najema pokopaliških objektov in naprav upravljavec pokopališča zaračunava naročnikom oziroma izvajalcem pogrebnih storitev na podlagi cenika, ki ga predlaga upravljavec pokopališča, potrdi pa občinski svet.
15. člen 
(oddaja grobov v najem) 
(1) Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča na podlagi najemne pogodbe, sklenjene v pisni obliki, v skladu s tem odlokom. Najemna pogodba se sklepa za nedoločen čas.
(2) Najemnik groba mora vzdrževati grob in spoštovati pokopališki red ter najemno pogodbo.
(3) Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino. Višina grobnine se na predlog upravljavca pokopališča določi s sklepom občinskega sveta.
(4) Grobnina se plačuje letno za tekoče leto do 15. junija v tekočem letu. Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
(5) Grobnina se lahko plača za obdobje, daljše od enega leta, a največ za deset let.
16. člen 
(posegi v prostor na pokopališču) 
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.
2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom in tem odlokom.
(3) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od dneva, ko se je seznanil s predvidenimi deli, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik.
(4) Novi nagrobniki ter hortikultura (ciprese, tisa, pušpan) so lahko visoki največ 1,20 m skupaj s podstavkom. Na nagrobnikih so lahko označena imena in priimki ter drugi osebni podatki pokopanih oseb. Na nagrobnikih so lahko tudi znaki, napisi, slike in simboli, ki so po zakonu dovoljeni in ki ne žalijo moralnega čuta in dostojanstva ljudi.
17. člen 
(razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob) 
Tabela razmerij grobnine do enojnega groba
vrsta groba
faktor grobnine
enojni grob
1
otroški grob
0,8
žarni grob
0,8
dvojni grob
1,3
prostor anonimnih pokopov
0,5
prostor za raztros pepela
0,3
18. člen 
(pogodba o najemu groba) 
(1) Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:
– osebe najemnega razmerja;
– čas najema;
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
– osnove za obračun višine letne grobnine in način plačevanja;
– obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob;
– ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe;
– ostale pravice in obveznosti najemodajalca in najemnika skladno z določili tega odloka in veljavno zakonodajo.
(2) Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal stroške pogreba umrlega najemnika.
(3) Če dedič najemnika groba ne uveljavi pravice do najema groba v 90 dneh po smrti najemnika, izgubi pravico do najema groba.
(4) Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, ki so določeni z najemno pogodbo. Prenos najemnega razmerja je brezplačen. Pogoji ne smejo ovirati prenosa.
(5) Oddajanje grobov v podnajem ni dovoljeno.
19. člen 
(prenehanje pogodbe o najemu groba) 
(1) Upravljavec lahko pisno prekine najemno pogodbo v naslednjih primerih:
– če najemnik ne poravna grobnine za preteklo leto po predhodnem opozorilu,
– če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim redom in določbami najemne pogodbe, kljub predhodnemu opozorilu,
– če najemnik groba, ki je zapuščen več kot leto dni, kljub pozivu upravljavca v določenem roku groba ne uredi,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.
– Šteje se, da grob ni primerno vzdrževan takrat, kadar nagrobna znamenja ogrožajo varnost ljudi oziroma videz groba kvari estetski videz pokopališča.
(2) Po prekinitvi najema se šteje grob kot opuščen do konca mirovalne dobe in se po poteku te dobe lahko prekoplje in odda drugemu najemniku. Najemnik groba mora ob prekinitvi najema v roku 30 dni od prenehanja veljavnosti najemne pogodbe na lastne stroške odstraniti vso nagrobno obeležje, v nasprotnem primeru to na njegove stroške stori upravljavec pokopališča. Nagrobna obeležja, ki so registrirana kulturna dediščina ali kulturni spomeniki, se ne smejo odstraniti, razen v izjemnem primeru z odločbo ministrstva, pristojnega za varstvo kulturne dediščine in se oddajo v najem skupaj z grobom.
(3) Najemna pogodba za grob lahko preneha na podlagi volje najemnika s pisno odpovedjo. Najemnik mora plačati grobnino za tekoče leto, v katerem odpoveduje pogodbo. Če najemnik odpove najemno pogodbo za grob s krsto pred potekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino tudi za leta do konca poteka mirovalne dobe.
20. člen 
(zvrsti grobov in prostori za pokope) 
Na pokopališčih v občini so lahko naslednje zvrsti grobov in prostorov za pokope:
– enojni, dvojni in otroški grobovi;
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope,
– prostor za raztros pepela.
21. člen 
(prekop) 
(1) Na zahtevo svojcev ali drugih fizičnih ali pravnih oseb, ki imajo za to upravičen interes, je lahko pokojnik izkopan in prenesen na drugo pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču, in sicer po predhodnem soglasju najemnika groba. Izkopani posmrtni ostanki pokojnika se pred ponovnim pokopom lahko upepelijo.
(2) Prekop se izvede na način, določen z veljavno zakonodajo.
22. člen 
(mirovalna doba za grobove) 
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto je deset let.
(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe.
(3) Za pokop z žaro prvi odstavek tega člena ne velja.
23. člen 
(okvirni tehnični normativi za grobove) 
(1) Mere grobnega prostora so naslednje:
– za enojni grob širina do 1,20 m, dolžina do 2,40 m;
– za dvojni grob (družinski) širina do 2,20 m, dolžina do 2,40 m;
– za otroški grob širina do 1,20 m, dolžina do 1,20 m;
– za žarni grob dolžina do 1,20 m, širina do 1,00 m.
(2) Globina prvega pokopa je najmanj 1,80 m in za žarni grob 0,50 m.
24. člen 
(cenik) 
Cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov, naprav ter druge pokopališke infrastrukture, grobnine, storitve grobarja in pogrebnega moštva in storitve prve ureditve groba na podlagi predloga upravljavca sprejme s sklepom občinski svet.
25. člen 
(pogrebna pristojbina) 
Občina lahko na predlog upravljavca pokopališča določi pogrebno pristojbino za izvedbo pogreba na pokopališču Mirje, katero zaračuna upravljavec pokopališča izvajalcu pogreba.
4. NADZOR IN PREKRŠKI 
26. člen 
(inšpekcijski nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne občinske inšpekcijske službe.
27. člen 
(prekrški) 
(1) Z denarno kaznijo 100 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določila tretjega odstavka 14. člena in posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 16. člena tega odloka.
(2) Z denarno kaznijo 250 EUR se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ter pravna oseba in odgovorna oseba pravne osebe, kadar ravna v nasprotju z določbami tretjega odstavka 14. člena ali določbami 16. člena.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
28. člen 
(prehodne določbe) 
(1) Obstoječi spomeniki, nagrobni okvirji in druga znamenja, ki so postavljena do uveljavitve tega odloka lahko ostanejo na obstoječem mestu, v obstoječih dimenzijah in oblikah.
(2) Cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov, naprav ter druge pokopališke infrastrukture, višino grobnine, storitve grobarja in pogrebnega moštva in storitve prve ureditve groba na podlagi predloga upravljavca sprejme s sklepom občinski svet, v roku 60 dni po določitvi upravljavca pokopališča.
(3) Upravljavec prevzame v upravljanje pokopališča, mrliške vežice in ostalo pokopališko infrastrukturo z dnem uveljavitvi tega odloka.
(4) Upravljavec pokopališča je dolžan prevzeti vsa dela v zvezi z opravljanjem pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč z upravljanjem z dnem uveljavitve tega odloka.
(5) Upravljavec je dolžan v roku šestih mesecev po uveljavitvi metodologije za oblikovanje cen predložiti pristojnemu organu občine v sprejem cenik storitev javne službe. Do sprejema cenika velja obstoječi cenik upravljavca.
29. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališkem redu v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 1/98).
30. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2019
Mežica, dne 18. septembra 2019
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti