Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019

Kazalo

2537. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2019, stran 6898.

  
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 z vsemi spremembami in dopolnitvami) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/18) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 6. seji dne 18. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2019 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2019 (Uradni list RS, št. 86/18) in v Odloku o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2019 (Uradni list RS, št. 36/19) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
11.487.535
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.531.328
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
6.536.778
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.515.408
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.741.560
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.279.810
706
 
DRUGI DAVKI
0
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.994.550
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
2.074.750
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
15.000
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
115.500
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
6.000
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
783.300
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
270.800
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
170.800
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
100.000
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
1.685.407
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.685.407
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
13.178.984
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.699.139
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
437.013
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
67.750
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.980.953
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0
409
 
REZERVE
213.423
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.705.796
410
 
SUBVENCIJE
150.000
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.403.227
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
551.287
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.601.282
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
5.100.833
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
5.100.833
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
673.215
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
404.835
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
268.380
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–1.691.449
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
55.424
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
55.424
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
55.424
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–1.636.026
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.691.449
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
1.636.026
 
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
Proračunski primanjkljaj se pokriva iz presežkov preteklih let.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2/2018-15
Kranjska Gora, dne 18. septembra 2019
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti