Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019

Kazalo

2544. Odlok o ustanovitvi Kulturnega doma Slovenj Gradec, stran 6907.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 8. seji dne 4. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Kulturnega doma Slovenj Gradec 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom Mestna občina Slovenj Gradec uskladi delovanje javnega zavoda Kulturni dom Slovenj Gradec (v nadaljnjem besedilu: zavod) z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
(2) Ustanovitelj zavoda je Mestna občina Slovenj Gradec, ustanoviteljske pravice in obveznosti do zavoda izvaja Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec.
2. člen 
Zavod je pravni naslednik Kulturnega doma Slovenj Gradec, s sedežem Francetova 5, Slovenj Gradec, ki ga je Skupščina občine Slovenj Gradec z odlokom ustanovila 23. 12. 1991.
3. člen 
Poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno izvajanje kulturnih, razvedrilnih in drugih prireditev ter posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na vseh področjih kulturnih dejavnosti v občini in regiji ter izvajanje drugih nalog za katere je registriran in zanje pridobi javna in nejavna finančna sredstva.
4. člen 
(1) Ime javnega zavoda je Kulturni dom Slovenj Gradec.
(2) Sedež zavoda: Francetova 5, 2380 Slovenj Gradec.
(3) Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanovitelja.
(4) Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu pod registrsko številko 1/04655/00.
(5) Zavod ima pečat oglate oblike z napisom: Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova 5.
II. DEJAVNOST ZAVODA 
5. člen 
(1) Glede na namen zaradi katerega je zavod ustanovljen opravlja znotraj javne službe naslednje naloge:
– upravljanje objektov za kulturo,
– umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– gledališki, lutkovni, filmski, glasbeni in drugi abonmaji,
– izven abonmajska ponudba kulturnih in zabavnih prireditev,
– programi za otroke in mladino, s katerimi se vpliva na njihov estetski in umetniški čut,
– izdajanje mesečnega koledarja prireditev,
– organizacija proslav, festivalov, srečanj in izobraževalnih seminarjev,
– umetniška kinematografska dejavnost,
– organizacija gledaliških, plesnih, glasbenih, likovnih in drugih delavnic in seminarjev,
– nudenje prireditev mlajšemu občinstvu in težje prilagodljivim skupinam po dostopnih cenah,
– programsko in poslovno sodelovanje z drugimi javnimi zavodi, društvi, zvezami in skladi, ki delujejo v javnem interesu v občini, regiji ali na nivoju države,
– nudenje prostorskih pogojev in tehnične pomoči drugim izvajalcem javnih kulturnih programov,
– sodelovanje s slovenskimi kulturnimi ustanovami v zamejstvu,
– vključevanje v kulturno življenje lokalne in širše skupnosti.
(2) Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi druge naloge, ki pa ne smejo ogroziti dejavnosti javne službe:
– dajanje v najem prostorov, strojev in opreme,
– drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– oglaševanje,
– obdelava podatkov,
– komercialna kinematografska dejavnost,
– organiziranje in vodenje prireditev,
– dejavnost videotek, distribucija filmov in videofilmov,
– točenje pijač, dejavnost slaščičarn in kavarn,
– trgovina na drobno,
– razmnoževanje zvočnih in video zapisov,
– drugo založništvo, priprava za tisk, izdajanje knjig, revij in periodike,
– prirejanje sejmov in kongresov,
– oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo.
6. člen 
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
18.130
Priprava za tisk in objavo
18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
47.8
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
49.391
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
56.103
Slaščičarne in kavarne
56.300
Strežba pijač
58.110
Izdajanje knjig
58.130
Izdajanje časopisov
58.140
Izdajanje revij in druge periodike
58.190
Drugo založništvo
59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.140
Kinematografska dejavnost
59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
73.1 
Oglaševanje
74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
77.220
Dajanje videokaset in plošč v najem
77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
79.120
Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.5 
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
90.0 
Kulturne in razvedrilne dejavnosti
90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
90.03 
Umetniško ustvarjanje
III. ORGANI ZAVODA 
7. člen 
Organa zavoda sta:
– direktor in
– svet zavoda.
Direktor 
8. člen 
(1) Zavod vodi direktor, ki opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja.
(2) Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
(3) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
9. člen 
(1) Direktorja imenuje Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta zavoda, pri čemer mnenje ni omejeno na kandidata po ustanoviteljevem izboru. Poleg javnega razpisa lahko ustanoviteljica Javnega zavoda povabi posamezne kandidate tudi neposredno. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisni in izbirni postopek vodi pristojni organ ustanovitelja.
(2) Če svet zavoda ne da mnenja iz prejšnjega odstavka v roku 30 dni, se šteje, da je mnenje pozitivno.
(3) Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
(4) Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene svet zavoda z njim pogodbo o zaposlitvi.
10. člen 
Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo delovno pravni predpisi, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima najmanj višješolsko izobrazbo (raven 6/1) in 10 let delovnih izkušenj ali visokošolsko izobrazbo (raven 6/2) in najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da strokovno pozna področje zavoda,
– da ima vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– da pozna področje dela javnega zavoda,
– da ima znanje uradnega jezika, v skladu z Uredbo o potrebnem znanju slovenščine za posamezne poklice oziroma delovna mesta v državnih organih in organih samoupravnih skupnosti ter pri izvajalcih javnih služb in nosilcih javnih pooblastil (Uradni list RS, št. 22/08),
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
11. člen 
(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata poleg razlogov, določenih v predpisih o javnih zavodih tudi zaradi:
– bistvenih sprememb dejavnosti, zaradi katerih je javni zavod ustanovljen,
– če v rokih, ki so določeni z zakoni in tem odlokom ne uskladi internih aktov,
– če ne ravna s sredstvi v skladu s finančnim načrtom in programom dela,
– na podlagi ugotovitev hujših kršitev inšpekcijskih služb,
– če ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje,
– na lastno željo.
(2) Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti predhodno mnenje sveta zavoda ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
(3) Če svet zavoda ne da mnenja v roku 30 dni, se šteje za pozitivno.
12. člen 
Naloge direktorja:
– organizira delo javnega zavoda,
– sprejema strateški načrt, ki upošteva cilje in prioritete lokalnega programa za kulturo,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnega sindikata v javnem zavodu,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnega sindikata v javnem zavodu,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delom javnega zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– pripravi finančni načrt in letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo,
– je obvezno prisoten na vseh sejah sveta javnega zavoda.
13. člen 
(1) V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta, razen pogodb o razpolaganju z nepremičninami, ki jih ima v upravljanju, za kar je potrebno soglasje lastnika.
(2) Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
Svet zavoda 
14. člen 
Svet zavoda sestavlja pet članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– en predstavnik delavcev zavoda in
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
15. člen 
(1) Tri predstavnike ustanovitelja v svet zavoda imenuje Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev.
(2) Enega predstavnika zaposlenih v zavodu izvolijo zaposleni neposredno na tajnih volitvah.
(3) Enega predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane kulturne javnosti pa imenuje aktiv kulturnih delavcev v Mestni občini Slovenj Gradec, do njegove ustanovitve pa Zveza kulturnih društev Slovenj Gradec.
(4) Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika.
16. člen 
(1) Mandat članov sveta traja 4 leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta. Mandat predstavnikov ustanovitelja je vezan na mandat občinskega sveta in preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta. V tem času mora nov občinski svet imenovati nove predstavnike ustanovitelja. Do izvolitve novih članov dotedanji predstavniki ustanovitelja opravljajo svojo funkcijo.
(2) Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma. V kolikor po dveh mandatih izmed zaposlenih v javnem zavodu ni mogoče imenovati drugega člana, je lahko ponovno imenovana ista oseba.
(3) Direktor je dolžan obvestiti vse, ki imenujejo člane sveta oziroma razpisati volitve za izvolitev predstavnikov delavcev 90 dni pred potekom mandata članom sveta zavoda.
(4) Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta, odločitve pa sprejema z večino glasov navzočih.
(5) Podrobnejše delovanje sveta zavoda se uredi s poslovnikom.
17. člen 
Naloge sveta zavoda:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja in odloča o njegovem nagrajevanju,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– sprejema sklepe o investicijah in investicijsko vzdrževalnih delih,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je javni zavod ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega zavoda,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi direktorja in izvaja druge pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do direktorja,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega zavoda.
18. člen 
Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi vseh članov.
19. člen 
(1) Član sveta zavoda je lahko na predlog direktorja ali predsednika sveta razrešen pred potekom mandata za katerega je imenovan, če:
– umre,
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– če ni več zaposlen v javnem zavodu, v svet pa je imenovan kot predstavnik delavcev zavoda.
(2) V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
20. člen 
(1) Zavod upravlja z nepremičninami, ki so v lasti ustanovitelja in so kot javna infrastruktura na področju kulture zavedene in vpisane v zemljiški knjigi pod:
– parc. št. 222, k.o. 850 Slovenj Gradec (ID 107125), objekt Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova 5, Slovenj Gradec,
– parc. št. 55/13, k.o. 854 Podgorje (ID 1250840), objekt Kulturni dom Podgorje, Podgorje 34/a, Podgorje.
(2) Zavod upravlja tudi s premičninami, ki so del javne kulturne infrastrukture in s katerimi je zavod do sedaj upravljal, kar se izkazuje v popisu osnovnih sredstev in premoženjski bilanci po stanju 31. 12. 2002.
21. člen 
(1) Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti. Za izvajanje svoje osnovne dejavnosti – javne službe pridobiva sredstva iz proračuna ustanovitelja na podlagi pogodbe.
(2) Osnova za izračun sredstev za izvajanje javne službe so:
– splošni stroški obratovanja,
– stroški za plačilo dela v skladu s kadrovskim načrtom,
– programski materialni stroški javne službe in
– stroški investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme javne infrastrukture na področju kulture, s katero zavod upravlja.
(3) Poleg tega lahko pridobiva sredstva tudi iz drugih javnih in nejavnih virov:
– z vstopninami,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.
22. člen 
(1) Zavod ločeno izkazuje prihodke in odhodke po posameznih virih financiranja.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki zavod porabi v skladu z zakonskimi določili in na podlagi pridobljenega soglasja ustanovitelja. Predlog porabe presežka prihodkov nad odhodki ustanovitelju predloži direktor po predhodnem soglasju sveta zavoda.
(3) Če odhodki presegajo prihodke pri izvajanju javne službe, pokrije primanjkljaj ustanovitelj, primanjkljaj pri izvajanju drugih programov pa pokrije zavod sam znotraj tržnih programov.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
23. člen 
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
24. člen 
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost in odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
25. člen 
Premoženje, s katerim zavod upravlja je last ustanovitelja. S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja in ne more z njimi samostojno razpolagati in jih obremenjevati.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA 
26. člen 
(1) Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
27. člen 
Zavod mora uskladiti pravila in splošne akte zavoda s tem odlokom najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.
Do uskladitve pravil zavoda in uskladitve drugih aktov s tem odlokom se uporabljajo določila obstoječih splošnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.
28. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljujejo z delom člani sveta zavoda in direktor do izteka mandata za katerega so bili imenovani oziroma izvoljeni.
29. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Kulturnega doma Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 108/03, 59/05, 37/07, 47/10, 105/15 in 61/16) v celoti.
30. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 022-3/2003
Slovenj Gradec, dne 5. septembra 2019
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost