Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019

Kazalo

2543. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2019, stran 6905.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 6. seji dne 12. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2019 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Pivka za leto 2019 (Uradni list RS, št. 20/19) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v eurih
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
11.479.527,44
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.584.750,24
70
DAVČNI PRIHODKI
4.827.695,57
700 Davki na dohodek in dobiček
3.994.776,00
703 Davki na premoženje
689.024,98
704 Domači davki na blago in storitve
143.894,59
706 Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.757.054,67
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.445.848,67
711 Takse in pristojbine
8.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
131.300,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
21.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
150.906,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
989.457,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
248.900,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sredstev
740.557,00
73
PREJETE DONACIJE
23.951,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
23.951,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.781.290,10
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.525.038,51
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
2.256.251,59
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
100.079,10
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske Unije
100.079,10
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.488.246,27
40
TEKOČI ODHODKI
2.960.101,34
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
600.212,80
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
85.360,71
402 Izdatki za blago in storitve
2.235.527,83
403 Plačila domačih obresti
34.000,00
409 Rezerve
5.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
3.264.168,17
410 Subvencije
383.710,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.604.813,78
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
504.490,59
413 Drugi tekoči domači transferi
771.153,80
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.043.364,36
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.043.364,36
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
220.612,40
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU
135.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
85.612,40
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–8.718,83
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
4.120,17
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
4.120,17
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V. 44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in dr. osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
4.120,17
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 50
ZADOLŽEVANJE (500)
279.621,00
500 Domače zadolževanje
279.621,00
VIII. 55
ODPLAČILA DOLGA (550)
406.696,68
550 Odplačila domačega dolga
406.696,68
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–131.674,34
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–127.075,68
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
8.718,83
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
131.674,34
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in Načrt razvojnih programov za obdobje 2019–2022, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Pivka.
2. člen 
Besedilo 4. člena Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2019 (Uradni list RS, št. 20/19) se spremeni tako, da se glasi:
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ter prvem in drugem odstavku 80. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12), ki se uporabijo za namen, določen v Zakonu o varstvu pred požarom,
2. prihodki od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki se namenijo za vzdrževanje gozdnih cest in varstvo gozdov,
3. prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
4. prihodki od koncesijskih dajatev, ki se namenijo za namen, za katerega so sredstva prejeta,
5. prejeta sredstva za sofinanciranje investicij ali drugih točno določenih nalog oziroma projektov, ki se namenijo za namen, za katerega so sredstva prejeta,
6. namenski prihodki ožjih delov občin – vaških in trške skupnosti, ki se namenijo za namen, za katerega so sredstva prejeta,
7. prihodki od komunalnih prispevkov, ki se namenijo za izgradnjo komunalne infrastrukture,
8. prihodki od koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se namenijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire,
9. prihodki turistične takse, po 21. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma, ki se namenijo za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu, določenih v tem zakonu.
Sredstva prejetih okoljskih dajatev se lahko porabijo le za gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov in za zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
V primeru, da so namenski prihodki vplačani v proračun v nižjem obsegu, kot je izkazano v proračunu, neposredni uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo do višine dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih prejemkov.
Če so namenski prihodki vplačani v proračun v večjem obsegu, kot so načrtovani v proračunu, neposredni uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu občine.
Namenska sredstva, ki niso porabljena v tekočem letu, se prenesejo v proračun za naslednje leto.
3. člen 
Besedilo 9. člena Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2019 (Uradni list RS, št. 20/19) se spremeni tako, da se glasi:
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2019 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 15.000,00 EUR. Župan lahko odpiše plačilo dolga ne glede na vrednost v primeru, da je dolg zastaran oziroma neizterljiv.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška petih eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
4. člen 
Besedilo sedmega odstavka 10. člena Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2019 (Uradni list RS, št. 20/19) se spremeni tako, da se glasi:
V letu 2019 se Občina Pivka lahko dolgoročno zadolži do skupne višine 279.621,00 EUR, in sicer:
– Občina Pivka se lahko, na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) za izvrševanje proračuna Občine Pivka za leto 2019 dolgoročno zadolži pri državnem proračunu v višini 279.621,00 EUR, za namene financiranja investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, oziroma za upravljanje z dolgom občine in za odplačila letnih obveznosti obstoječih dolgov občin, ki so jih najele za izvedbo investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov občine.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-6/2019
Pivka, dne 12. septembra 2019
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti