Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019

Kazalo

Št. 9000-1/2018-POSAV Ob-2997/19, Stran 1931
V skladu z določili 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), 26. in 27. člena Statuta CSD Posavje ter sklepa 1. redne seje Sveta CSD Posavje z dne 11. 9. 2019, Svet CSD Posavje objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja/direktorice
Centra za socialno delo Posavje 
1. Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba (VII. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj,
ali
višja strokovna izobrazba (VI. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih;
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje;
– za direktorja/direktorico je lahko imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje iz prejšnje alinee, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu/ji mandat na podlagi zakona preneha;
– predložiti mora program razvoja zavoda za mandatno obdobje;
– predložiti mora potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku.
2. Mandat direktorja/ice traja 5 let. Z imenovanim direktorjem/ico bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
3. Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev ter kratek življenjepis s podatki o strokovnih delovnih izkušnjah morajo kandidati/ke poslati priporočeno po pošti na naslov CSD Posavje (Svet CSD), Trg Matije Gubca 1, 8270 Krško, ali oddati v glavni pisarni zavoda najkasneje v 15 dneh po objavi razpisa, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis«.
4. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.
5. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko dobite pri predsednici sveta zavoda Zlati Gajšak Požgaj, na elektronskem naslovu: zlatagajsak@gmail.com, ali na tel. 031/358-240.
Svet CSD Posavje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti