Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019

Kazalo

Ob-3018/19, Stran 1932
Svet zavoda Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični 46, 1296 Šentvid pri Stični, na podlagi 61. člena Poslovnika Sveta zavoda Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični in sklepa 10. redne seje Sveta zavoda Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični z dne 17. 9. 2019 razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Od kandidata se pričakuje, da ima pedagoške, vodstvene in organizacijske sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Kandidat mora predložiti pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi
– dokazilo o strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja
– dokazilo o nazivu
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju
– potrdilo o nekaznovanosti (ne sme biti starejše od 30 dni)
– potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku (ne sme biti starejše od 30 dni)
– program vodenja zavoda za razpisano mandatno obdobje.
Poleg dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev je zaželeno, da kandidat priloži tudi kratek življenjepis z navedbo dosedanjih delovnih izkušenj ter izkazanih delovnih uspehov pri pedagoškem in drugem delu.
Delovno razmerje z imenovanim kandidatom se sklene za določen čas oziroma za mandatno dobo 5 let. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Predviden začetek dela bo 1. 2. 2020.
Pisne prijave pošljejo kandidati na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični 46, 1296 Šentvid pri Stični, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico – Ne odpiraj«.
Vloga bo šteta za pravočasno, če bo oddana na pošti s priporočeno pošiljko zadnji dan razpisnega roka, tj. 2. 10. 2019.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti