Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019

Kazalo

2542. Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2019, stran 6904.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr., 75/17 – spremembe in dopolnitve) je Občinski svet Občine Osilnica na 5. redni seji dne 6. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2019 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Osilnica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 20/19) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2019
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
654.206
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
460.311
70 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
392.681
700 Davki na dohodek in dobiček
349.471
703 Davki na premoženje
34.410
704 Domači davki na blago in storitve
8.700
706 Drugi davki
100
71 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
67.630
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
7.880
711 Takse in pristojbine
600
712 Globe in druge denarne kazni
0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
59.150
714 Drugi nedavčni prihodki
0
72 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0
73 
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.000
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
192.895
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
192.895
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
647.850
40 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
290.542
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
72.240
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
10.592
402 Izdatki za blago in storitve
195.510
403 Plačila domačih obresti
1.200
409 Rezerve
11.000
41 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
260.991
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
98.570
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
8.926
413 Drugi tekoči domači transferi
153.495
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
90.317
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
90.317
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
6.000
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
6000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
6.356
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500) 
0
50 
ZADOLŽEVANJE 
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
26.015
55 
ODPLAČILA DOLGA
26.015
550 Odplačila domačega dolga
26.015
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
–19.659
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–26.015
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX.)
–6.356
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
117.005
9009 Splošni sklad za drugo
117.005
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Osilnica.
Načrt razvojnih programov predstavljajo projekti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.
Št. 410-0008/2019/2
Osilnica, dne 6. septembra 2019
Županja 
Občine Osilnica 
Alenka Kovač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti