Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019

Kazalo

40. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Argentinske republike o opravljanju pridobitne dejavnosti družinskih članov člana diplomatskih predstavništev in konzulatov, stran 359.

  
Na podlagi pete alineje šestega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ARGENTINSKE REPUBLIKE O OPRAVLJANJU PRIDOBITNE DEJAVNOSTI DRUŽINSKIH ČLANOV ČLANA DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIŠTEV IN KONZULATOV 
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Argentinske republike o opravljanju pridobitne dejavnosti družinskih članov člana diplomatskih predstavništev in konzulatov, sklenjen v Buenos Airesu 30. julija 2019.
2. člen 
Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi1:
 
S P O R A Z U M 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ARGENTINSKE REPUBLIKE O OPRAVLJANJU PRIDOBITNE DEJAVNOSTI DRUŽINSKIH ČLANOV ČLANA DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIŠTEV IN KONZULATOV 
Vlada Republike Slovenije in Vlada Argentinske republike (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se
ob zavedanju, da bi družinski člani člana diplomatskega predstavništva ali konzulata, ki živijo z njim v skupnem gospodinjstvu, lahko želeli delati v državi, v katero je napoten član diplomatskega predstavništva ali konzulata,
v želji tem družinskim članom omogočiti opravljanje pridobitne dejavnosti v državi sprejemnici,
dogovorili:
1. člen 
Opredelitev pojmov 
V tem sporazumu:
1. „član diplomatskega predstavništva ali konzulata“ pomeni člana diplomatskega ali konzularnega osebja ali administrativnega osebja države pošiljateljice, ki ni državljan države sprejemnice ali v njej nima stalnega prebivališča in ki je napoten na diplomatsko predstavništvo ali konzulat v državi sprejemnici;
2. „družinski član“ člana diplomatskega predstavništva ali konzulata pomeni:
a. zakonca ali zunajzakonskega partnerja v skladu z veljavno zakonodajo države pošiljateljice ali zunajzakonskega partnerja, s katerim je v razmerju, ki je podobno zakonski zvezi in to skupnost priznava država pošiljateljica,
b. neporočene vzdrževane otroke, mlajše od 18 let, ali neporočene vzdrževane otroke, ki so mlajši od 26 let in redni študenti programov na univerzah ali visokošolskih ustanovah, priznanih v obeh državah, dokler živijo v gospodinjstvu člana diplomatskega predstavništva ali konzulata, in
c. neporočene otroke, ki so telesno ali duševno prizadeti, vendar sposobni delati.
2. člen 
Soglasje za opravljanje pridobitne dejavnosti 
1. Družinski član lahko opravlja pridobitno dejavnost v državi sprejemnici v skladu z njeno veljavno zakonodajo in določbami tega sporazuma.
2. Država sprejemnica si pridržuje pravico, da ne izda soglasja za zaposlitev na določenih področjih, med drugim:
a. če je delodajalec država sprejemnica, vključno z njenimi delno neodvisnimi organi, ustanovami in državnimi ali javno- zasebnimi podjetji,
b. če dejavnost vpliva na državno varnost.
3. Družinskim članom soglasje za delo preneha veljati:
a. ko imetnik soglasja izgubi status družinskega člana v skladu z drugim odstavkom 1. člena ali
b. ko se članu diplomatskega predstavništva ali konzulata izteče uradna napotitev.
3. člen 
Postopki 
1. Zahtevek za soglasje za opravljanje pridobitne dejavnosti v imenu družinskega člana vloži diplomatsko predstavništvo ali konzulat države pošiljateljice pri diplomatskem protokolu ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve države sprejemnice.
2. Če želi družinski član kadar koli po izdaji soglasja za opravljanje pridobitne dejavnosti po tem sporazumu zamenjati delodajalca, je treba prek diplomatskega predstavništva ponovno zaprositi za novo soglasje.
3. Za člane družine in morebitne delodajalce soglasje za opravljanje pridobitne dejavnosti ne pomeni, da bodo oproščeni običajnih obveznosti, postopkov in taks v zvezi z zaposlitvijo, ne glede na to, ali se nanašajo na osebne značilnosti, strokovne ali poklicne kvalifikacije in podobno. Pri poklicih, za katere so potrebne posebne kvalifikacije, člani družine niso oproščeni predpisanih obveznosti. Določb sporazuma si ni mogoče razlagati kot priznanje diplome za opravljanje nekega poklica v drugi pogodbenici.
4. Ta sporazum ne ureja priznavanja diplom, nazivov ali študijev med pogodbenicama.
4. člen 
Imuniteta pred sodno pristojnostjo v civilnih in upravnih zadevah 
Če družinski člani v državi sprejemnici uživajo imuniteto pred sodno pristojnostjo v civilnih ali upravnih zadevah v skladu z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih z 18. aprila 1961 ali pravili mednarodnega običajnega prava, ki so zapisana v Dunajski konvenciji o konzularnih odnosih s 24. aprila 1963, ta imuniteta ne velja za dejanja ali opustitve, storjene med opravljanjem pridobitne dejavnosti, ki sodijo v sodno pristojnost v civilnih ali upravnih zadevah države sprejemnice. Tak odrek imunitete pred sodno pristojnostjo v civilnih ali upravnih zadevah se nanaša na imuniteto pred izvršitvijo.
5. člen 
Imuniteta pred sodno pristojnostjo v kazenskih zadevah 
Če je družinski član, ki uživa imuniteto pred sodno pristojnostjo v kazenskih zadevah v skladu z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih ali pravili mednarodnega običajnega prava, ki so zapisana v Dunajski konvenciji o konzularnih odnosih, osumljen ali obdolžen kaznivega dejanja v zvezi z opravljanjem pridobitne dejavnosti, država pošiljateljica resno preuči vsako pisno zahtevo države sprejemnice za odrek take imunitete.
6. člen 
Davčni sistem in sistem socialne varnosti 
V skladu z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih in pravili mednarodnega običajnega prava, ki so zapisana v Dunajski konvenciji o konzularnih odnosih, za družinske člane v zvezi z opravljanjem pridobitne dejavnosti v državi sprejemnici veljata davčni sistem in sistem socialne varnosti te države.
7. člen 
Reševanje sporov 
Nesoglasja ali spori glede razlage ali uporabe tega sporazuma se rešujejo po diplomatski poti s pogajanji ali neposrednimi posvetovanji med pogodbenicama.
8. člen 
Začetek veljavnosti 
1. Sporazum začne veljati na dan prejema zadnjega pisnega uradnega obvestila, s katerim se pogodbenici obvestita, da so izpolnjeni vsi notranjepravni pogoji, potrebni za začetek njegove veljavnosti.
2. Sporazum velja, dokler ga ena od pogodbenic ne odpove s pisnim uradnim obvestilom po diplomatski poti. Sporazum preneha veljati šest mesecev od datuma takega uradnega obvestila.
3. Sporazum se lahko spremeni s pisnim soglasjem obeh pogodbenic. Vsaka taka sprememba začne veljati v skladu s postopkom iz prvega odstavka tega člena.
V POTRDITEV TEGA sta podpisana, ki sta ju ustrezno pooblastili njuni vladi, podpisala ta sporazum.
Sklenjeno v Buenos Airesu 30. julija 2019 v dveh izvirnikih v slovenskem, španskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo.
ZA 
VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Jadranka Šturm Kocjan l.r.
ZA 
VLADO 
ARGENTINSKE REPUBLIKE 
Luis Pablo Beltramino l.r.
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-17/2019
Ljubljana, dne 12. septembra 2019
EVA 2019-1811-0042
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 
 
1  Besedilo sporazuma v španskem in angleškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti