Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

2569. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 6935.

  
Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) ter za izvrševanje 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18) minister za javno upravo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 
1. člen 
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 74/17, 20/19, 26/19 in 36/19) se v Prilogi v preglednici »Tip osebe javnega prava: RS – ministrstvo, Ime delovnega mesta: generalni direktor direktorata (MIN), Razpon plačnega razreda: 56–57« vrstici
»
DIREKTORAT 
ZA INFORMATIKO 
B017103
Generalni direktor direktorata MIN
57
DIREKTORAT 
ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO 
B017103
Generalni direktor direktorata MIN
57
« 
nadomestita z novo vrstico, ki se glasi:
»
DIREKTORAT 
ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO 
IN INFORMATIKO
B017103
Generalni direktor direktorata MIN
57
«. 
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. oktobra 2019.
Do začetka uporabe tega pravilnika se uporablja Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 74/17, 20/19, 26/19 in 36/19).
Št. 007-665/2019/7
Ljubljana, dne 23. septembra 2019
EVA 2019-3130-0028
Rudi Medved 
minister 
za javno upravo