Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

2583. Letni načrt razpolaganja s finančnim premoženjem Občine Črenšovci za leto 2019, stran 6949.

  
Na podlagi 80.č člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 104/12 – ZIPRS1314, 14/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 82/13 – ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 95/14 – ZIPRS1415-C, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 33/17 – ZIPRS1718-A, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18) je Občinski svet Občine Črenšovci na 8. redni seji dne 18. 9. 2019 sprejel
L E T N I  N A Č R T 
razpolaganja s finančnim premoženjem Občine Črenšovci za leto 2019 
1. člen 
Načrt razpolaganja s finančnim premoženjem Občine Črenšovci za leto 2019 obsega:
SEDANJE STANJE
NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE
Pravna oseba/matična številka
Knjigovodska vrednost
Delež v %
Delež za prodajo v %
Poslovni delež za razpolaganje
ENERGOTHERM podjetje za izrabo 
obnovljivih virov d. o. o., 
Ulica Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci 
Matična št. 5925045000
2.663,82 €
9,00 %
100 %
9,00 %
2. člen 
Ta načrt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-08/2019-72
Črenšovci, dne 18. septembra 2019
Županja 
Občine Črenšovci 
Vera Markoja