Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

Ob-3034/19, Stran 1989
Svet zavoda Vrtec Jadvige Golež Maribor, Betnavska cesta 100, 2000 Maribor, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
s predvidenim nastopom dela 1. 1. 2020.
Kandidat/-ka mora za imenovanje za funkcijo ravnatelja/-ice Javno izobraževalnega zavoda izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let s polnim delovnim časom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev na podlagi (potrdila o izobrazbi, program vodenja zavoda, kratek življenjepis, dosedanje delovne izkušnje, potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence (Ministrstvo za pravosodje) in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku (Okrajno sodišče) – obe potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni) pošljite v roku 8 koledarskih dni po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Vrtec Jadvige Golež Maribor, Betnavska cesta 100, 2000 Maribor, s pripisom Za razpis ravnatelja/-ice.
Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Zavoda Vrtec Jadvige Golež Maribor