Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

2580. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2019, stran 6941.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 10., 19., 66.–68. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) in 76. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) je Mestni svet Mestne občine Celje na 8. redni seji dne 24. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljevanju: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v evrih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
65.780.628
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
52.242.357
70
DAVČNI PRIHODKI
36.999.620
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
25.959.085
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
9.808.000
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.232.535
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
15.242.737
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
12.325.655
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
46.000
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
428.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
448.072
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.995.010
72
KAPITALSKI PRIHODKI
4.941.020
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
1.086.020
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
3.855.000
73
PREJETE DONACIJE
4.250
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
4.250
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
8.324.597
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
3.360.074
741
PREJETA SRED. IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU IN IZ DR. DRŽAV
4.964.523
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
268.404
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV
268.404
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
76.188.651
40
TEKOČI ODHODKI
13.752.210
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
4.087.308
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
629.515
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
8.094.387
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
235.000
409
REZERVE
706.000
41
TEKOČI TRANSFERI
27.466.245
410
SUBVENCIJE
3.305.592
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
11.780.959
412
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
522.282
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
11.857.412
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
34.268.383
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
34.268.383
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
701.813
431
INVESTICIJSKI TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU
100.000
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
601.813
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
–10.408.023
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
1.100.000
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV
1.100.000
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.100.000
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441+442+443) 
51.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
51.000
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
51.000
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
1.049.000
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
12.000.000
50
ZADOLŽEVANJE (500+501)
12.000.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
12.000.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
2.793.029
55
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
2.793.029
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
2.793.029
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–152.052
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
9.206.971
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
10.408.023
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2018
1.878.251
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(4) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Mestne občine Celje http://moc.celje.si/.
(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen 
(1) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list SRS, št. 2/76, 21/78 – ZSlaR-A, 15/84, Uradni list RS, št. 71/93 – ZGas, 71/93 – ZVPoz in 83/12 – ZVPoz-D), ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu,
– državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,
– turistična taksa,
– lastna sredstva krajevnih skupnosti in mestnih četrti, ki se uporabljajo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti oziroma mestne četrti,
– komunalni prispevek,
– najemnine za stanovanja in poslovne prostore,
– najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo,
– prihodki od prodaje kapitalskih deležev.
(2) Če je bil v tekočem letu vplačan namenski prejemek, izdatek pa ni bil realiziran, se pravica porabe na proračunski postavki, ki ni bila porabljena v tekočem letu, prenese v naslednje leto za isti namen.
5. člen 
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
(2) O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe oziroma med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, v višini do 20 %.
(3) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
(4) Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.
(5) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(1) O spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Mestni svet odloča o uvrstitvi novih projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
(2) Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
(3) Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
8. člen 
(1) V skladu z drugim odstavkom 84. člena Statuta Mestne občine Celje so posamezni pravni posli, ki jih sklepajo krajevne skupnosti in mestne četrti, do višine 5.000,00 evrov z DDV, veljavni brez soglasja župana.
(2) Pravni posli, sklenjeni v nasprotju s prejšnjo določbo, so nični.
9. člen 
(1) V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
(2) Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 50.000,00 evrov.
(3) Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča mestni svet.
10. člen 
V skladu z 42. členom ZJF se oblikuje splošna proračunska rezervacija v višini 656.000,00 evrov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
11. člen 
(1) Župan lahko v letu 2019 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 evrov, v primeru, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neunovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.
(2) Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
12. člen 
(1) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 12.000.000,00 evrov.
(2) Mestna občina Celje v letu 2019 ne bo izdajala poroštev.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Celje v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-3/2019
Celje, dne 24. septembra 2019
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot