Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

2578. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Braslovče za programsko obdobje 2019–2020, stran 6940.

  
Na osnovi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12 in 22/17) je Občinski svet Občine Braslovče na 1. dopisni seji dne 25. 9. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Braslovče za programsko obdobje 2019–2020 
1. člen 
V Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Braslovče za programsko obdobje 2019–2020 (Uradni list. RS, št. 55/19) se za 8. členom doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen 
(spodbujevalni učinek) 
(1) Za ukrepe po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek.
(2) Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
(3) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime in velikost podjetja;
– opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka in konca;
– lokacijo projekta ali dejavnosti;
– seznam upravičenih stroškov;
– vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi predujem ali drugo) in znesek javnega financiranja, potrebnega za projekt ali dejavnost ter
– izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika.«
2. člen 
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v 12., 13., 14. in 15. členu tega pravilnika, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 14, 15, 28, 29 in 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Evropske unije.«
3. člen 
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Določbe tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na dodelitev pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 začnejo uporabljati po objavi obvestila župana na spletni strani občine o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči.«
4. člen 
Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-3/2019
Braslovče, dne 25. septembra 2019
Župan 
Občine Braslovče 
Tomaž Žohar