Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015, Kazalo


MINISTRSTVA

3989. Pravilnik o obrazcih za priglasitev začetka, konca in sprememb ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov
3990. Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, obrazcu vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost ter obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov
3991. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2016
3992. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine
3993. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
3994. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
3995. Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
3996. Odredba o sprejemu višješolskega študijskega programa RAČUNOVODSTVO
3997. Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2016
3998. Odločba o soglasju k odločitvi uprave ustanove o prenehanju USTANOVE »DREVO ŽIVLJENJA«, MEDNARODNA FUNDACIJA ZA POSTAVITEV SKULPTURE »DREVO ŽIVLJENJA« V SARAJEVU

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3999. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Slovenj Gradec
4000. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje
4001. Seznam tretjih držav iz 66. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4002. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2015
4003. Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti

OBČINE

Ankaran

4083. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Ankaran

Bistrica ob Sotli

4004. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2016

Borovnica

4005. Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju januar–marec 2016

Braslovče

4006. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče
4007. Sklep o začasnem financiranju Občine Braslovče v obdobju januar–marec 2016
4008. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Brežice

4009. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje Kaptol-Dobova
4010. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Dolenje Skopice, DOS-04

Cerknica

4011. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2016

Cerkno

4012. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2015
4013. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016
4014. Sklep o cenah programov vrtca Cerkno
4015. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Črnomelj

4016. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Črnomelj
4017. Sklep o določitvi višine odpusta dolgov v Občini Črnomelj

Dobrepolje

4018. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dobrepolje/5

Dobrna

4019. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dobrna
4020. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Grosuplje

4021. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje
4022. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2428/6, k.o. 1791-Žalna
4023. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 764/2 in 764/6, obe k.o. 1783-Grosuplje – naselje
4024. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2394/2, k.o. 1795 Velike Lipljene
4025. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 2262/2, 2262/4, 2262/5 in 2262/10, vse k.o. 1790-Slivnica

Ilirska Bistrica

4026. Sklep o vrednosti točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ilirska Bistrica za leto 2016
4027. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
4028. Sklep o izločitvi iz javnega dobra
4029. Sklep o začasnem financiranju Občine Ilirska Bistrica v obdobju januar–marec 2016

Jesenice

4030. Statut Občine Jesenice

Kobarid

4031. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
4032. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

Kranj

4033. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016
4034. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj«

Kranjska Gora

4035. Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2016
4036. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kranjska Gora za leto 2016
4037. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2016

Lendava

4038. Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016

Mežica

4039. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica

Mokronog-Trebelno

4040. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mokronog - Trebelno
4041. Pravilnik o kriterijih in postopku za sprejem otrok v vrtec
4042. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Mokronožci v Občini Mokronog - Trebelno
4043. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mokronog - Trebelno za leto 2016

Puconci

4044. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada

Ribnica

4045. Sklep o začasnem financiranju Občine Ribnica v obdobju januar–marec 2016
4046. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči

Semič

4047. Sklep o začasnem financiranju Občine Semič v obdobju januar–marec 2016

Sevnica

4048. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ (OPPN-5-04)

Sežana

4049. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2016
4050. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana
4051. Sklep o potrditvi »Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen, Divača«

Slovenj Gradec

4052. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016
4053. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015
4054. Sklep o izplačilih sejnin predsednikom in članom četrtnih in vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec za leti 2015 in 2016

Straža

4055. Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada Občine Straža za dozidavo in rekonstrukcijo Osnovne šole Vavta vas s telovadnico
4056. Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Straža
4057. Sklep o potrditvi cen storitev gospodarske javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Straža

Sveti Jurij ob Ščavnici

4058. Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2016
4059. Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017
4060. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček

Šalovci

4061. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2015
4062. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2016

Škocjan

4063. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2015
4064. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Radovednež Škocjan pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan
4065. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Škofja Loka

4066. Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v obdobju januar–marec 2016
4067. Sklep o cenah najemnin in zakupnin za zemljišča za leto 2016
4068. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Škofljica

4069. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2016

Vipava

4070. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2016
4071. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Vrhnika

4072. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Borovnica, Log - Dragomer, Horjul«

Žalec

4073. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje LO-7
4074. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju stvarnega premoženja v lasti Občine Žalec v najem (zakup)
4075. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2016

Železniki

4076. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2016
4077. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki
4078. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2016

Žiri

4079. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2016
4080. Odlok o javni gasilski službi v Občini Žiri
4081. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Žiri
4082. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2016
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti