Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

4041. Pravilnik o kriterijih in postopku za sprejem otrok v vrtec, stran 13064.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 - ZUUJFO), 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mokronog (Uradni list RS, št. 43/08, 77/12) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 7. redni seji dne 16. 12. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o kriterijih in postopku za sprejem otrok v vrtec 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem pravilnikom Občina Mokronog - Trebelno (v nadaljevanju: občina) podrobneje ureja postopek vpisa in sprejema otrok v Vrtec Mokronožci pri OŠ Mokronog in določa sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
(2) Ta pravilnik določa tudi izpis in prerazporeditve otrok.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK V VRTEC 
2. člen 
(1) Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
(2) Vrtec lahko sprejme otroka, ki je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
3. člen 
(1) Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, praviloma v mesecu aprilu.
(2) Sprejem otrok za novo šolsko leto je praviloma s 1. septembrom koledarskega leta. Starši, ki želijo otroka vključiti v vrtec z novim šolskim letom, morajo vlogo oddati najkasneje do konca razpisa.
(3) Vpis otrok v vrtec se objavi na podlagi obvestila v sredstvih javnega obveščanja, na oglasni deski vrtca, na spletni strani vrtca, v lokalnem časopisu Odsev ter na spletni strani občine ustanoviteljice.
4. člen 
(1) Vrtec mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke ter o številu prostih mest, ki so staršem na voljo.
(2) Vrtec lahko vpiše oziroma sprejme toliko otrok, kot to dopuščajo prostorski normativi in normativi za oblikovanje oddelka.
5. člen 
(1) Starši oziroma skrbniki (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec (v nadaljevanju: vloga) na predpisanem obrazcu, h katerem morajo biti predloženi zahtevani dokazi. Obrazec vloge, ki vsebuje tudi vrste dokazov, ki jih je potrebno priložiti k vlogi, določi ravnatelj šole, ki ga predhodno uskladi z občino. Vlogo za vpis otroka v vrtec dobijo starši na sedežu vrtca, v enoti vrtca in na spletnih straneh vrtca.
(2) Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če pridejo starši v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek.
(3) V roku rednega vpisa novincev za naslednje šolsko leto lahko starši podajo vlogo za premestitev otroka med enotama vrtca. Obrazec vloge dobijo starši na sedežu vrtca, v enoti vrtca in na spletnih straneh vrtca.
(4) Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali jo pošlje po pošti. Vrtec vlogo takoj oziroma najkasneje v 8 dneh po prejemu vloge vlagatelja pisno obvesti o prejemu vloge in šifri, pod katero se vodi otrok v evidenci vpisanih otrok.
6. člen 
(1) V primeru, da vlagatelj odda vlogo kadar koli po poteku roka za prijavo na javni vpis novincev, mora vrtec v roku 15 dni po prejemu vloge vlagatelja pisno obvestiti o prejemu vloge ter o možnostih za sprejem otroka v vrtec. Kolikor otrok ne more biti sprejet med letom, se o sprejemu otrok odloča na razpisu za vpis otrok v vrtec ob pogoju, da starši predložijo novo vlogo z vsemi potrebnimi dokazili.
(2) V primeru sprostitve prostega mesta med šolskim letom, se v vrtec sprejme otroka glede na uvrstitev na čakalno listo po prioritetnem vrstnem redu pod pogojem, da je otrok dopolnil 11 mesecev starosti in da izpolnjuje ustrezno starost za strukturo oddelka, kjer je prosto mesto.
(3) Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj ali za to pooblaščena oseba.
(4) Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec, o roku za sklenitev pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši in o obveznosti staršev, da ob vključitvi otroka v vrtec predložijo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka in o predložitvi odločbe o usmeritvi, če se sprejema otroka s posebnimi potrebami.
III. KOMISIJA ZA SPREJEM OTROK 
7. člen 
(1) Če je v vrtec vpisanih več otrok kot je prostih mest za sprejem otrok v vrtec, odloča o sprejemu Komisija za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija).
(2) Komisija odloča o sprejemu otrok po zaključku javnega vpisa novincev in med šolskim letom v primeru, ko so sprejeti v vrtec vsi otroci s prednostnega vrstnega reda in je število novih vlog za sprejem otrok v vrtec večje od števila prostih mest v vrtcu.
(3) Sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi pristojni organ občine na predlog sveta zavoda. Kriteriji se določijo s točkami.
(4) Komisijo sestavljajo:
– en predstavnik občine ustanoviteljice, ki ga imenuje župan,
– en predstavnik delavcev vrtca, ki ga imenuje ravnatelj zavoda,
– en predstavnik staršev, ki ga imenuje svet zavoda.
(5) Člani komisije se imenujejo za štiri leta. Vsaj en član komisije mora imeti izpit iz splošnega upravnega postopka.
(6) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka, predstavniku staršev preneha mandat v komisiji, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec.
(7) Članstvo v komisiji ni združljivo s članstvom v svetu zavoda.
(8) Če kateri izmed članov komisije odstopi oziroma preneha z delom, je potrebno imenovati novega člana, katerega mandat traja do konca mandata prvotnega člana.
(9) Prvo konstitutivno sejo komisije skliče ravnatelj oziroma oseba, ki jo ravnatelj za to pooblasti v roku 15 dni po zaključenem postopku javnega vpisa. Na prvi seji komisija izmed članov izvoli predsednika, ki vodi delo komisije. Vse nadaljnje seje sklicuje predsednik komisije.
(10) Ravnatelj zavoda pozove najmanj 60 dni pred potekom mandata članom komisije svet zavoda in župana občine, da imenujeta člana komisije.
8. člen 
(1) Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki se piše v skladu z določbami ZUP, predvsem pa se vanj vpiše:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in ura seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec,
– imena članov komisije in drugih navzočih predstavnikov vrtca,
– število prostih mest v vrtcu in v enoti za naslednje šolsko leto,
– število vlog za premestitev in sprejem v vrtec,
– prednostni seznam otrok s številom zbranih točk,
– sprejete sklepe komisije.
(2) Prednostni seznam je sestavni del zapisnika. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik je sestavni del dokumentacije vrtca. Vodenje zapisnika zagotavlja vrtec, ki posreduje en izvod zapisnika pristojnemu organu.
9. člen 
(3) Komisija obravnava vloge na svoji seji, ki ni javna, v skladu z določbami Zakona o vrtcih. Komisija obravnava vse vloge za vpis otrok v vrtec v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
(4) Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek (pooblasti jo ravnatelj) in zapisnikar, ki je lahko hkrati oseba, ki vodi postopek.
10. člen 
(1) Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec praviloma enkrat letno, in sicer najkasneje do 15. maja. Komisija lahko odloča, če je na seji navzoča večina članov, odločitve pa sprejema z večino glasov prisotnih članov. V primeru, da je rezultat glasovanja neodločen, je glas predsednika odločujoč.
(2) Komisija obravnava vse vloge za vpis otrok v vrtec, ki so vložene do dneva izteka razpisnega roka. Vloge obravnava na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi, oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.
(3) Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
11. člen 
(1) Komisija izmed vpisanih otrok najprej obravnava otroke s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otroke za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo. Ti otroci so prednostno sprejeti.
(2) Otroci, ki so že sprejeti v vrtec in katerih starši oddajo pisno vlogo za premestitev otroka v drugo enoto vrtca, otrok pa ima ustrezno starost za strukturo oddelka, imajo prednost pred še ne sprejetimi otroci.
(3) Premeščanje je dopustno le v primeru, če se vrsta in število oddelkov že vključenih otrok ne spremeni ali pa se vrsta in število oddelkov spremeni tako, da se na ta način pridobi prosta mesta.
12. člen 
(1) Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila.
(2) Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
13. člen 
(1) Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletni strani vrtca. Podatki o otrocih so objavljeni pod šifro.
(2) Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam. Otroke, ki zaradi premajhnega števila točk niso bili sprejeti v vrtec, se uvrsti na čakalni seznam po prednostnem vrstnem redu na podlagi sklepa komisije, druge otroke, ki se kasneje naknadno vpisujejo v vrtec, pa se uvrsti na čakalni seznam po kronološkem vrstnem redu vpisa.
(3) Kolikor kasneje vpisani otrok preje izpolnjuje pogoje za vpis v vrtec kot otrok na čakalni listi, ima le-ta prednost pri sprejemu v vrtec.
(4) Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
(5) Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za posameznega otroka,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
(6) Zoper obvestilo vrtca o prednostnem vrstnem redu otrok, lahko starši v roku 15 dni po vročitvi obvestila vložijo ugovor na svet zavoda, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
(7) O ugovoru odloči svet zavoda ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo. Zoper odločitev sveta zavoda lahko starši sprožijo upravni spor.
(8) Vrtec mora omogočiti staršem, na njihovo zahtevo, vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu oziroma premestitvi otrok v vrtec, vendar le tisti del zapisnika in dokumentacije, ki se nanaša na njihovo vlogo.
IV. POGODBA MED VRTCEM IN STARŠI 
14. člen 
(1) Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem. V primeru iz prejšnjega stavka vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama. S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec in otroci pričnejo z obiskom vrtca na dan, ki je določen v pogodbi.
(2) Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja otroka v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko ali po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov na katerega želijo prejemati obvestila vrtca. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od opreme na pošto.
15. člen 
(1) Starši ob podpisu pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, za vsakega novo vpisanega otroka plačajo akontacijo v višini cene programa za prvi plačilni razred, v katerega bo otrok vključen. Znesek se poračuna pri plačilu prvega računa za storitev vrtca. V primeru, da starši kljub podpisani pogodbi otroka ne vključijo v vrtec, se akontacije ne vrne. Plačila akontacije se oproščeni starši, ki so na dan podpisa pogodbe upravičeni do denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu.
(2) Staršem, ki otroka ne pripeljejo oziroma izostanka ne opravičijo v 8 dneh od dneva, ki je določen kot datum sprejema v vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.
16. člen 
Starši, katerih otrok je že vključen v vrtec in ga želijo izpisati, morajo izpisnico oddati do 10. v mesecu za izpis za prvi dan v naslednjem mesecu po prejemu izpisnice. Starši izpišejo otroka tako, da izpolnijo in oddajo vrtcu obrazec o izpisu, ki je dostopen v vrtcu.
V. KRITERIJI 
17. člen 
(1) Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok s posebnimi potrebami in otrok, za katerega starši predložijo mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
(2) Ravnatelj odloča o premestitvi otrok iz matičnega vrtca v enoto in obratno. Prednost pri premestitvi imajo najprej otroci, ki so bili v preteklem letu odklonjeni zaradi premajhnega števila prostih mest v oddelku. V nadaljevanju pa se upošteva starost otroka, do zapolnitve prostih mest, pri čemer ima prednost starejši otrok.
(3) Če je več otrok rojenih na isti dan, se upošteva še dodatni kriterij, in sicer zadnje tri številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo teh treh številk.
(4) Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
Z. št.
Kriterij
Št. točk
1.
Prebivališče (upošteva se ena izmed variant)
A. 
Otrok in vsaj eden od staršev imata skupaj prebivališče na območju občine.
20
2.
Zaposlenost
A. 
Zaposlenost obeh staršev oziroma starša, če gre za enoroditeljsko družino, če ima/ta starš/a status kmeta, otroci staršev rednih študentov;
(obvezna priloga potrdilo o zaposlitvi oziroma statusu oziroma zavarovanju)
15
B. 
Starš/a je/sta aktivna iskalca zaposlitve;
(obvezna priloga potrdilo statusu iskalca zaposlitve)
10
C. 
Zaposlenost (ali status študenta ali kmeta) samo enega od staršev; 
(obvezna priloga potrdilo o zaposlitvi oziroma statusu oziroma zavarovanju)
5
3.
Zadnje leto pred vstopom v šolo
10
4.
Odložitev šolanja oziroma vstopa v osnovno šolo
10
5.
Uvrščenost otroka na čakalno listo v preteklem obdobju, pa mu med šolskim letom ni bilo ponujeno prosto mesto v vrtcu.
10
6.
Družina ima v ta vrtec že vključenega enega ali več otrok
3
7.
Otrok se v preteklem šolskem letu, kljub sprejemu in pozivu ni vključil v vrtec (izjema je potrjeno zdravniško opravičilo o izpisu otroka iz vrtca)
-10
8.
Starši vključujejo hkrati dva ali več otrok iz iste družine
10
(5) Če dva ali več otrok dosežejo enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva rojstni datum otroka, pri čemer ima prednost starejši otrok. V primeru, ko ima več otrok rojenih na isti dan, enako število točk, se upošteva še dodatni kriterij, in sicer zadnje tri številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo teh treh številk.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
(1) Vlagatelji, ki so oddali vloge za sprejem otrok v vrtec za šolsko leto 2015/2016 ali kasnejše, bodo obveščeni, da morajo za vpis za navedena šolska leta oddati, skladno s tem pravilnikom, novo vlogo za sprejem otroka v vrtec.
(2) Komisija za sprejem otrok, ki je bila imenovana pred uveljavitvijo tega pravilnika, nadaljuje svoje delo do poteka mandata članom komisije.
19. člen 
Pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se ga tudi na spletni strani občine ter na oglasni deski in spletni strani vrtca.
20. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 5. redni seji z dne 13. 4. 2011 ter Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 21. redni seji z dne 26. 3. 2014.
Št. 007-0012/2015
Mokronog, dne 16. decembra 2015
 
Župan 
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost