Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

4047. Sklep o začasnem financiranju Občine Semič v obdobju januar–marec 2016, stran 13070.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP in 96/15) ter 22. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je županja Občine Semič dne 17. 12. 2015 sprejela
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Semič v obdobju januar–marec 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Semič (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2016 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in spremembe; v nadaljevanju: ZJF), Odlokom o proračunu Občine Semič za leto 2015 (Uradni list RS, št. 11/15) in Odlokom o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2015 (Uradni list RS, št. 71/15; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun januar 
–marec 2016
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
633.209
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
568.109
70
DAVČNI PRIHODKI
538.256
700 Davki na dohodek na dobiček
525.336
703 Davki na premoženje
5.520
704 Domači davki na blago in storitve
7.400
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
29.853
710 Udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja
22.053
711 Takse in pristojbine
1.000
712 Globe in druge denarne kazni
650
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
100
714 Drugi nedavčni prihodki
6.050
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.400
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
200
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopr. dolgoročnih sredstev
1.200
73
PREJETE DONACIJE
100
730 Prejete donacije iz domačih virov
100
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
63.600
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij
63.600
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
670.770
40
TEKOČI ODHODKI
272.483,40
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
63.375
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
9.633
402 Izdatki za blago in storitve
175.567
403 Plačila domačih obresti
4.000
409 Rezerve
19.908,40
41
TEKOČI TRANSFERI
340.618
410 Subvencije
26.703
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
192.340
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam
20.040
413 Drugi tekoči domači transferi
101.535
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
56.468,60
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev
56.468,60
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.200
431 Investicijski transferi prav. in fiz. os., ki niso pror. uporabniki
0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
1.200
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–37.561
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)
30.000
55
ODPLAČILA DOLGA
30.000
550 Odplačila domačega dolga
30.000
IX. SPREMEMBA STANJA 
SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–67.561
X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
–30.000
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
37.561
STANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH DNE 
31. 12. PRETEKLEGA LETA
75.000
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – osemmestnih podkontov in so priloga temu sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine Semič: www.semic.si.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 0,00 EUR, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2016 dalje.
Št. 410-12/2015-9
Semič, dne 17. decembra 2015
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost