Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

4018. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dobrepolje/5, stran 13027.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 127/06 – NUPB-3), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) ter 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 9. redni seji dne 10. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dobrepolje/5
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dobrepolje (Uradni list RS, št. 38/97, 39/98, 103/02, 59/08 in 103/09) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se spremenjeno glasi:
»1. člen 
S tem odlokom Občina Dobrepolje, s sedežem Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva, vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Dobrepolje (v nadaljevanju: zavod), v čigar sestavo sodijo:
– Podružnična šola Kompolje,
– Podružnična šola Struge,
– VVE Ringaraja Videm,
– Dislocirana oddelka vrtca Ciciban Kompolje«.
2. člen 
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se spremenjeno glasi:
»2. člen 
Zavod posluje pod imenom: JVIZ Osnovna šola Dobrepolje.
Sedež zavoda: Videm 80, 1312 Videm - Dobrepolje.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Dobrepolje.
V sestavo OŠ Dobrepolje sodijo poleg centralne šole na sedežu zavoda še:
– Podružnična šola Kompolje, Kompolje 78, 1312 Videm-Dobrepolje,
– Podružnična šola Struge, Lipa 16, 1313 Struge,
– VVE Ringaraja, Videm 80, 1312 Videm - Dobrepolje,
– DO Ciciban Kompolje, Kompolje 78, 1312 Videm - Dobrepolje.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi podružnični šoli ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.«
3. člen 
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se spremenjeno glasi:
»10. člen 
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji in varstvu predšolskih otrok na področju naselij celotne Občine Dobrepolje.
V šolski okoliš posameznih delov zavoda sodijo:
1. Centralna šola na Vidmu: Videm, Predstruge, Vodice, Cesta, Zdenska vas, Hočevje, Mala vas, Zagorica, Podgorica, Bruhanja vas, Podgora, Podpeč, Ponikve, Kompolje.
2. Podružnična šola Kompolje: Kompolje.
3. Podružnična šola Struge: Rapljevo, Tisovec, Podtabor, Pri Cerkvi, Paka, Tržič, Lipa, Kolenča vas, Četež, Potiskavec.
4. Šolski okoliš za VVE Ringaraja in dislocirana oddelka vrtca Ciciban Kompolje je celotna Občina Dobrepolje.
Matična enota je centralna šola na Vidmu, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo ter v dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za šolske okoliše centralne šole, PŠ Kompolje in enoti vrtca. Na PŠ Struge tudi poteka vpis otrok v osnovno šolo s pomočjo svetovalne službe.
Centralna šola na Vidmu, kjer je sedež zavoda, in PŠ Struge vpisujeta in izvajata program osnovnošolskega izobraževanja od 1. do 9. razreda.«
4. člen 
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se spremenjeno glasi:
»16. člen 
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga predstavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov posameznih naselij šolskega ali vzgojno-izobraževalnega okoliša. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku, ki ga določa zakon in ta odlok.
Oseba, ki opravlja funkcijo direktorja, ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja in njuni družinski člani, ne morejo voliti ali biti izvoljeni oziroma imenovani v svet zavoda.
Predstavnike delavcev zavoda se voli:
– iz vrst pedagoških delavcev razredne stopnje centralne šole na Vidmu in PŠ Kompolje – 1 član,
– iz vrst pedagoških delavcev predmetne stopnje centralne šole na Vidmu – 1 član,
– iz vrst pedagoških delavcev PŠ Struge – 1 član,
– iz vrst pedagoških delavcev VVE Ringaraja in DO Ciciban – 1 član,
– iz vrst nepedagoških delavcev – 1 član.
Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu staršev:
– iz vrst staršev učencev, ki obiskujejo šolo na Vidmu – 1 član,
– iz vrst staršev otrok, ki obiskujejo VVE Ringaraja in DO Ciciban – 1 član,
– iz vrst staršev učencev iz PŠ, ki se menjavajo – 1 član.
V prvem mandatu je predstavnik PŠ Struge, v drugem predstavnik PŠ Kompolje.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na ustanovni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok (učencev oziroma varovancev) v zavodu.
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status njegovemu otroku kot status predšolskega otroka v VVE Ringaraja in DO Ciciban oziroma status učenca v šoli, katero predstavlja predstavnik staršev v svetu zavoda.«
5. člen 
V prvem odstavku 21. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se spremenjen glasi:
»Če sta dva kandidata iz posameznega sklopa dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.«
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Svet zavoda se lahko konstituira, ko je izvoljena oziroma imenovana večina članov sveta.«
6. člen 
V tretjem odstavku 24. člena se v dvajseti alineji črta besedilo »če z zakonom ni določeno drugače«.
7. člen 
V 25. členu se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se spremenjeno glasi:
»Za ravnatelja zavoda je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja organizacijo in financiranje vzgojno-izobraževalnih zavodov.«
Tretji in četrti odstavek se črtata.
Peti odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se spremenjen glasi:
»Za ravnatelja zavoda pa ne more biti imenovana oseba, ki je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ali če je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.«
8. člen 
V 28. členu se spremenijo besedila drugega, tretjega in četrtega odstavka tako, da se spremenjena glasijo:
»Za vodjo podružnične šole oziroma enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo učitelja oziroma vzgojitelja in ima najmanj pet let naziv mentor.
Vodjo podružnične šole oziroma enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev podružnične šole oziroma enote vrtca.
Vodja podružnične šole oziroma enote vrtca opravlja delo učitelja oziroma vzgojitelja, opravlja organizacijske naloge v podružnični šoli oziroma enoti vrtca in opravlja druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.«
9. člen 
Spremeni se besedilo 33. člena tako, da se spremenjeno glasi:
»33. člen 
Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij, v vrtcu pa vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktivi šole obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom, v vrtcu pa obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem delovnem načrtu.«
10. člen 
V prvem odstavku 34. člena se za besedo »PŠ« postavi vejica, besedilo »izmed katerih sta dva izvoljena v svet staršev zavoda« se črta. Za vejico se doda besedilo: »ki na vsaj dveh letnih sejah obravnava problematiko PŠ Struge. V internem Svetu staršev PŠ Struge so izvoljeni predstavniki posameznih oddelkov. Vsi so hkrati tudi člani Sveta staršev zavoda.«
V drugem odstavku se za besedo »vrtec« postavi pika, besedilo »in vsakega oddelka male šole (priprave otrok na vstop v osnovno šolo)« se črta.
11. člen 
V četrtem odstavku 37. člena se na koncu besedila črta beseda »namestitvi« in se nadomesti z besedami »zaposlitvi v zavodu«.
12. člen 
Drugi odstavek 38. člena se spremeni tako, da se spremenjen glasi:
»Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se objavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest in kadrovskega plana. Sistemizacijo delovnih mest za šolo določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju z ministrstvom, pristojnim za šolstvo, za vrtec pa, na podlagi normativov in standardov, v soglasju z ustanoviteljem. Kadrovski plan predlaga ravnatelj, sprejme ga svet zavoda, soglasje k njemu pa poda za šolo ministrstvo, pristojno za šolstvo, za vrtec pa ustanovitelj.«
Tretji odstavek se črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
V prehodnih in končnih določbah se pod 48. št. člena odloka glasi besedilo:
»Podružnična šola Ponikve se ukine z dnem veljavnosti tega odloka.«
14. člen 
V prehodnih in končnih določbah se pod 49. št. člena odloka glasi besedilo:
»Mandat predstavnika PŠ Ponikve preneha z ukinitvijo PŠ Ponikve. Do izteka mandata tega člana se izvoli starša PŠ Struge, nato pa se volitve opravijo v skladu s 16. členom (v prvem mandatu je predstavnik PŠ Struge).«
15. člen 
Besedilo 50. člena se spremeni tako, da se glasi:
»50. člen 
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.«
16. člen 
Besedilo 51. člena se spremeni tako, da se glasi:
»51. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
Št. 601-0001/2015
Videm, dne 10. decembra 2015
Župan 
Občine Dobrepolje 
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti