Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

4007. Sklep o začasnem financiranju Občine Braslovče v obdobju januar–marec 2016, stran 13003.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je župan Občine Braslovče dne 16. 12. 2015 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Braslovče v obdobju januar–marec 2016
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Braslovče (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2016 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Braslovče za leto 2015 (Uradni list RS, št. 8/15; v nadaljevanju: odlok o proračunu) ter Odlokom o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2015 (Uradni list RS, št. 79/15 z dne 23. 10. 2015).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
Skupina/ Podskupina
Kontov
 
 
BESEDILO
v eurih 
 
Proračun leta 2016
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
1.009.201
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
765.953
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
706.931
700 Davki na dohodek 
in dobiček 
645.360
703 Davki na premoženje
28.478
704 Domači davki na blago 
in storitve
33.093
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
59.022
710 Udeležba na dobičku 
in dohodki od premoženja
20.266
711 Takse in pristojbine
562
712 Denarne kazni
1.429
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 
2.111
714 Drugi nedavčni prihodki 
34.654
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
0
720 Prihodki od prodaje 
osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog 
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
243.248
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
108.960
741 Prejeta sredstva 
iz državnega proračuna 
iz sredstev proračuna EU
134.288
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.294.948
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
255.208
400 Plače in drugi izdatki 
zaposlenim
67.080
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
10.427
402 Izdatki za blago in storitve 
174.499
403 Plačila domačih obresti 
3.095
409 Rezerve 
108
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
245.164
410 Subvencije
8.997
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
191.135
412 Transferi neprofitnim org. 
in ustanovam
10.414
413 Drugi tekoči domači 
transferi 
34.618
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
734.975
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
734.975
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
59.601
431 Investicijski transferi 
pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski upor.
6.852
432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom 
52.749
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ I.-II.
–285.747
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
752 Kupnine iz naslova 
privatizacije 
0
44 V.
DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih 
deležev 
0
442 Poraba sredstev kupnin 
iz naslova privatizacije 
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih 
in drugih osebah j.p.
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50 VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500 Domače zadolževanje 
0
55 VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
24.877
550 Odplačila domačega dolga 
24.877
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.) 
–310.624
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
–24.877
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–402.997
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo (ocena)
33.786
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 172.688,00 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2016 dalje.
Št. 410/1/2015
Braslovče, dne 16. decembra 2015
Župan 
Občine Braslovče 
Branimir Strojanšek l.r.

AAA Zlata odličnost