Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

4053. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015, stran 13079.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 16/02 – sklep US, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 13. redni seji dne 16. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15 in 41/15) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
2. reb. 2015
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
15.610.105,98
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.245.532,67
70
DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704)
10.571.540,27
700 DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
8.680.138,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
1.638.196,80
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
253.205,47
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.673.992,40
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.962.435,45
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
6.000,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
36.000,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
8.400,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
661.156,95
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
985.633,48
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
559.633,48
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. SRED.
426.000,00
73
PREJETE DONACIJE (730)
1.577,00
730 PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV
1.577,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.377.362,83
740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUC.
1.185.266,87
741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
192.095,96
II.
SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43)
17.999.749,48
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.872.908,13
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.241.188,76
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST
186.084,00
402 IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE
3.144.724,89
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
119.819,48
409 REZERVE
181.091,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
6.000.693,98
410 SUBVENCIJE
45.500,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM, GOSPODINJSTVOM
2.773.587,00
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZ. IN USTANOVAM
717.891,47
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
2.460.125,51
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
3.590,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
7.101.147,37
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
7.101.147,37
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431)
25.000,00
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PRORAČ. UPORABNIKI
25.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK (I.–II.)
–2.389.643,50
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
300.000,00
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
300.000,00
44 V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440)
300.000,00
440 DANA POSOJILA
300.000,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FIN. NALOŽB
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV (IV.- V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.400.000,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.400.000,00
55 VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
715.207,34
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
715.207,34
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.704.850,84
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
684.792,66
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.389.643,50
XII.
STANJE SRED. NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.704.850,84
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Št. 410-92/2015
Slovenj Gradec, december 2015
 
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost