Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

4070. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2016, stran 13095.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UBP4, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) je Občinski svet Občine Vipava na 12. redni seji dne 17. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Vipava za leto 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Vipava za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Proračun leta 2016
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
4.663.119,78
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.096.625,00
70
DAVČNI PRIHODKI
3.390.158,00
700 Davki na dohodek in dobiček
3.005.526,00
703 Davki na premoženje
288.055,00
704 Domači davki na blago 
in storitve
96.577,00
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
706.467,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
657.933,00
711 Takse in pristojbine
6.000,00
712 Denarne kazni
5.500,00
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
17.106,00
714 Drugi nedavčni prihodki
19.928,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
20.970,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
2.500,00
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev
18.470,00
73
PREJETE DONACIJE
22.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
22.000,00
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
523.524,78
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
523.524,78
741 Prejeta sredstva iz drž. 
proračuna iz sredstev proračuna EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.554.319,78
40 TEKOČI ODHODKI
1.773.821,21
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
223.504,05
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
56.727,15
402 Izdatki za blago in storitve
1.390.696,24
403 Plačila domačih obresti
19.000,00
409 Rezerve
83.893,77
41
TEKOČI TRANSFERI
2.056.717,95
410 Subvencije
73.000,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.158.175,40
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam
190.294,10
413 Drugi tekoči domači transferi
635.248,45
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.631.925,80
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev
1.631.925,80
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
91.854,82
431 Investicijski transferi prav. 
in fizič. osebam, ki niso pror. por.
66.943,20
432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom
24.911,62
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(I.-II.) (PRORAČUNSKI
PRIMANJKLJAJ)
–891.200,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V. DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin 
iz naslova privatizacije
0,00
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
58.800,00
55 ODPLAČILA DOLGA
58.800,00
550 Odplačila domačega dolga
58.800,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.-II.-V.+VII.-VIII.)
–950.000,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
–58.800,00
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
891.200,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
950.000,00
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vipava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki krajevne skupnosti Vipava: donatorska sredstva za Vipavski glas se uporabijo za namene izdaje glasila,
2. prihodki krajevne skupnosti Podnanos: prihodki od občanov, ki se namenijo za ureditev pokopališča,
3. prihodki krajevne skupnosti Lozice: prihodki od občanov, ki se namenijo za ureditev pokopališča,
4. prihodki krajevne skupnosti Goče: donatorska sredstva, ki se uporabijo za namene, za katere so bila pridobljena,
5. prihodki krajevne skupnosti Erzelj: donatorska sredstva, ki se uporabijo za namene, za katere so bila pridobljena,
6. prihodki krajevne skupnosti Podraga: donatorska sredstva, ki se uporabijo za namene, za katere so bila pridobljena,
7. prihodki krajevne skupnosti Vrhpolje: donatorska sredstva, ki se uporabijo za namene, za katere so bila pridobljena,
8. prihodki krajevne skupnosti Slap: donatorska sredstva, ki se uporabijo za namene, za katere so bila pridobljena,
9. prihodki priključnin na kanalizacijsko omrežje, ki se uporabijo za vlaganja v komunalno infrastrukturo,
10. prihodki ekoloških taks odpadnih voda se uporabijo za vlaganja v kanalizacijo,
11. prihodki ekoloških taks odlaganja odpadkov se uporabijo za vlaganja v Center za ravnanje z odpadki in urejanje ekoloških otokov,
12. prihodki požarne takse se uporabijo za investicijska vlaganja v Prostovoljna gasilska društva.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske rabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.
Župan lahko spreminja načrt razvojnih programov v primeru, ko gre za prerazporeditve v posebnem delu proračuna, ki se nanašajo na prerazporeditve kontov 42, 43 in 4102.
Kolikor se po sprejemu proračuna ugotovi, da obstaja možnost prodaje stvarnega premoženja, ki ni bilo zajeto v letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ga lahko občinski svet na predlog župana dopolni in spremeni.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Za posamezno investicijsko nalogo se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta in predvidena v načrtu razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2017 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 50 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF,
2. podračun stanovanjskih rezerv, ustanovljenega na podlagi stanovanjskega zakona.
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 45.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 30.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen 
(krajevne skupnosti) 
Krajevna skupnost lahko sklepa pravne posle brez predhodnega soglasja župana do višine 10.000,00 EUR za storitve in 20.000,00 EUR za gradbena dela.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
10. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2016 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 300 eurov na posameznega dolžnika.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Občina Vipava v letu 2016 ne predvideva zadolževanja.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Vipava, v letu 2016 ne sme preseči skupne višine glavnic 23.576,80 €.
Občina lahko izdaja poroštva osebam iz prejšnjega odstavka pod naslednjimi pogoji:
– da bodoči prilivi zadoščajo za pokrivanje obveznosti, ki bodo nastale iz naslova zadolžitve,
– da predhodno pridobijo pisno soglasje ustanovitelja.
12. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2016 zadolžijo do skupne višine 200.000 eurov pod naslednjimi pogoji:
– da bodoči prilivi zadoščajo za pokrivanje obveznosti, ki bodo nastale iz naslova zadolžitve,
– da predhodno pridobijo pisno soglasje ustanovitelja.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, lahko v letu 2016 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 200.000 eurov pod naslednjimi pogoji:
– da bodoči prilivi zadoščajo za pokrivanje obveznosti, ki bodo nastale iz naslova zadolžitve,
– da predhodno pridobijo pisno soglasje ustanovitelja.
13 člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina v letu 2016 ne namerava zadolžiti.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
(začasno financiranje v letu 2017) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Vipava v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-005/2015-1
Vipava, dne 17. decembra 2015
Župan 
Občine Vipava 
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost